Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

Portefeuillehouder: gedeputeerde Sander de Rouwe

Begroting

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

Alliander NV

De participatie in Alliander NV is met inachtneming van de Wet Onafhankelijk Netbeheer per 1 juli 2009 ontstaan na de splitsing van Nuon in een productie- en leveringsbedrijf en een net-werkbedrijf. Alliander zorgt voor de distributie van energie in Fryslân en in grote delen van Nederland.
Het openbaar belang van het aandeelhouderschap is verankerd in de wet. De aandelen dienen wettelijk in publieke handen te blijven.

Vitens NV
Vitens NV is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert topkwaliteit drinkwater aan 5,4 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Fryslân, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Het openbaar belang van het aandeelhouderschap is verankerd in de wet. Op grond van de wet dienen de aandelen in overheidshanden te blijven.
Doelstelling: Als Fryslân willen we in het kader van het publieke belang een sterke rol als aandeelhouder in Vitens met als doel ‘Fries water in Friese handen’. Daarnaast wil de provincie de positie die het inneemt op het gebied van water (technologie) met een maximale inzet behouden en zo mogelijk uitbreiden, inclusief het behoud van werkgelegenheid.

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
Relevante wetswijzigingen en de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voor BNG Bank aanleiding geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die gelegenheid is met ingang van 27 augustus 2018 de naam ‘BNG Bank N.V.’ nu ook in de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam ‘N.V. Bank Nederlandse Gemeenten’.

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. De bank beoogt met gespecialiseerde financiële dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten bij te dragen aan maatschappelijke voorzieningen voor burgers. De doelstelling voor de provincie is te behalen resultaat op beleggingen.

Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)
De Nederlandse Waterschapsbank NV richt zich met haar diensten exclusief op de publieke sector. Zij financiert van oudsher waterschappen, maar ook gemeenten, provincies en aan overheid gelieerde instellingen. Doelstelling voor de provincie is te behalen resultaat op beleggingen.

Lasten, baten en onvoorzien
Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering.

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.479
 • 0
 • 26.966
 • 946
 • 0
 • 29.391
 • 209.002
 • 69.861
 • 8.989
 • 6.730
 • 113
 • 1.799
 • 946
 • 0
 • 297.440
 • -268.049
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.429
 • 0
 • 0
 • -3.429
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 775
 • 775
 • -4.204
 • Realisatie per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 494
 • 854
 • -209
 • 1.145
 • 55.580
 • 11.041
 • 0
 • 4
 • 20
 • 36
 • 935
 • 0
 • 67.616
 • -66.471
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 861
 • 0
 • 861
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 861
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.473
 • 0
 • 23.043
 • -770
 • 209
 • 23.956
 • 153.422
 • 58.820
 • 8.989
 • 6.726
 • 93
 • 1.763
 • 11
 • 775
 • 230.599
 • -206.643

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 3.094
 • 3.094
 • 20.645
 • 4.976
 • 677
 • 26.297
 • 29.391
 • 292.570
 • 292.570
 • 2.459
 • 1.734
 • 677
 • 4.870
 • 297.440
 • -268.049
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -29
 • -29
 • -4.000
 • 600
 • -3.400
 • -3.429
 • 775
 • 775
 • 775
 • -4.204
 • Realisatie per 1-4
 • -203
 • -203
 • 1.246
 • -2
 • 105
 • 1.348
 • 1.145
 • 66.006
 • 66.006
 • 1.641
 • 36
 • -67
 • 1.610
 • 67.616
 • -66.471
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 2
 • 2
 • 860
 • 0
 • 0
 • 860
 • 861
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 861
 • Saldo
 • 3.267
 • 3.267
 • 14.539
 • 5.578
 • 572
 • 20.689
 • 23.956
 • 227.339
 • 227.339
 • 818
 • 1.697
 • 744
 • 3.259
 • 230.599
 • -206.643

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 1.479
 • 16.173
 • 998
 • 0
 • 18.650
 • 215.073
 • 71.111
 • 14.481
 • 10.860
 • 113
 • 1.799
 • 998
 • 775
 • 315.209
 • -296.559
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • -2.135
 • 0
 • -526
 • -2.661
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 232
 • 0
 • 0
 • 232
 • -2.893
 • Realisatie per 1-9
 • 63
 • 494
 • 1.868
 • -526
 • 1.899
 • 150.254
 • 40.658
 • 14.366
 • 5.072
 • 49
 • 1.095
 • 964
 • 0
 • 212.458
 • -210.559
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 0
 • 0
 • 20
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • Saldo
 • 1.416
 • 13.544
 • -890
 • 0
 • 14.071
 • 64.819
 • 30.453
 • 114
 • 5.788
 • 64
 • 937
 • 34
 • 775
 • 102.984
 • -88.913

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 3.019
 • 0
 • 3.019
 • 8.667
 • 5.473
 • 815
 • 677
 • 15.631
 • 18.650
 • 310.115
 • 0
 • 310.115
 • 2.684
 • 1.734
 • 0
 • 677
 • 5.094
 • 315.209
 • -296.559
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -526
 • 0
 • -526
 • -2.135
 • 0
 • 0
 • 0
 • -2.135
 • -2.661
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 232
 • 0
 • 0
 • 232
 • 232
 • -2.893
 • Realisatie per 1-9-
 • -437
 • 0
 • -437
 • 2.059
 • -2
 • 0
 • 279
 • 2.336
 • 1.899
 • 208.613
 • 0
 • 208.613
 • 2.818
 • 1.095
 • 0
 • -67
 • 3.845
 • 212.458
 • -210.559
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 2
 • 0
 • 2
 • 19
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • Saldo
 • 2.929
 • 0
 • 2.929
 • 4.454
 • 5.475
 • 815
 • 397
 • 11.142
 • 14.071
 • 101.502
 • 0
 • 101.502
 • -133
 • 871
 • 0
 • 744
 • 1.482
 • 102.984
 • -88.913

Jaarstukken

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) leverden een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • Alliander NV
 • Vitens NV
 • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
 • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)
 • Fryslân Hurde Wyn BV (FHW)

Lasten, baten en onvoorzien
Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering.

Vastgestelde beleidsnotities

Wat heeft het programma gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 10.234
 • 375.336
 • -365.103
 • -73.101
 • -438.204
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 14.532
 • 323.111
 • -308.579
 • -57.803
 • -366.382
 • Rekening 2020
 • 6.957
 • 323.869
 • -316.912
 • -54.648
 • -371.560
 • Saldo begroting en rekening
 • 7.575
 • -758
 • 8.332
 • -3.155
 • 5.177

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.972
 • 2.068
 • 3.754
 • 2.441
 • 10.234
 • 219.425
 • 57.979
 • 19.880
 • 66.601
 • 1.347
 • 1.960
 • 3.754
 • 4.390
 • 375.336
 • -365.103
 • -76.187
 • 3.031
 • 55
 • -438.204
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 1.479
 • 11.170
 • 2.409
 • -526
 • 14.532
 • 218.096
 • 70.111
 • 14.481
 • 10.860
 • 113
 • 6.267
 • 2.409
 • 775
 • 323.111
 • -308.579
 • -53.767
 • -3.045
 • -991
 • -366.382
 • Rekening 2020
 • 1.728
 • 3.343
 • 2.354
 • -468
 • 6.957
 • 218.096
 • 70.105
 • 14.508
 • 10.796
 • 95
 • 6.746
 • 2.354
 • 1.170
 • 323.869
 • -316.912
 • -50.611
 • -3.045
 • -991
 • -371.560
 • Saldo begroting en rekening
 • -249
 • 7.827
 • 55
 • -58
 • 7.575
 • 0
 • 6
 • -27
 • 64
 • 18
 • -479
 • 55
 • -395
 • -758
 • 8.332
 • -3.155
 • 0
 • 0
 • 5.177

Overzicht Investeringen en Reserves programma 7

Investeringen

 • Bedragen €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 106.144
 • 0
 • 6
 • 106.150
 • uitgaven
 • 10.852
 • 0
 • 13
 • 10.865
 • bijdragen derden
 • 8.433
 • 0
 • 0
 • 8.433
 • Stand per 31-12-2020
 • 108.562
 • 0
 • 19
 • 108.581

Toelichting:

Dit betreft de financiële vaste activa. Dit zijn onder meer de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen aan deelnemingen.

Balanspost reserves

 • Bedragen € 1.000,-
 • R. Basis reserve
 • R. Vrij aanwendbare reserve (VAR)
 • R. Risicobuffer
 • R. Weerstandsbuffer
 • R. Jaarovergang structurele budgetten
 • R. Deelname Windpark rendement
 • R. Breed cofinancieringsbudget
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 10.000
 • 310.924
 • 102.944
 • 100.000
 • 991
 • 0
 • 27.248
 • 552.107
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • 2.367
 • 0
 • 193
 • 5.407
 • 17.475
 • 25.442
 • aanwending
 • 0
 • 53.902
 • 2.418
 • 0
 • 991
 • 0
 • 28.545
 • 85.856
 • Stand per 31-12-2020
 • 10.000
 • 257.022
 • 102.893
 • 100.000
 • 193
 • 5.407
 • 16.177
 • 491.692

Toelichting:

In bovenstaande tabel is het verloop en de stand van de reserves per 31 december 2020 opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met toekomstige vorming of onttrekking aan de reserves.

Basisreserve
De basisreserve wordt als de primaire buffer beschouwd voor het opvangen van risico’s welke kunnen leiden tot een negatief jaarresultaat.

Vrij aanwendbare reserve (VAR)
De VAR is bedoeld voor tijdelijke uitgaven in komende jaren en fungeert als reserve voor het geval het begrotingssaldo bij het opmaken van de begroting negatief is. Een toelichting op de vrij aanwendbare reserve (VAR) kunt u vinden in bijlage 1 van het financieel kader.

Reserve Risicobuffer
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van het risico van de uitgezette en nog uit te zetten revolverende middelen (zie paragraaf 4. Financiering en beleggingen).

Reserve Weerstandsbuffer
De weerstandsbuffer is bedoeld voor het opvangen van het risico zoals berekend in de stresstest.

Reserve Jaarovergang structurele budgetten
Deze reserve betreft de openstaande subsidieverplichtingen en subsidieplafonds bij de structurele budgetten die in latere jaren tot besteding komen. De verplichtingen van die structurele budgetten zijn in de beleidsprogramma’s opgenomen.

Reserve Deelname Windpark rendement
Op 26 februari 2020 hebben Provinciale Staten besloten tot vorming van de reserve Deelname Windpark rendement.

Reserve Breed cofinancieringsbudget
De Reserve Breed cofinancieringsbudget is ingesteld in het kader van de notitie vereenvoudiging financieel beleid. Dit betreft o.a. budgetten POP3, Europese programma’s en Waddenfonds/Investeringskader Wadden. Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de paragraaf grote projecten.

Print deze pagina