Programma 4: Economie

4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Begroting

Wat willen we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en de Innovatie Agenda Noord-Nederland (NIA) hebben wij het noordelijk antwoord op de Europese strategie gegeven. Daarbij staan vier maatschappelijke uitdagingen centraal, waar wij samen met de provincies Groningen, Drenthe en andere noordelijke stakeholders op Europees niveau het verschil willen maken. Dat zijn (1) gezondheid, demografie en welzijn, (2) voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie, (3) zeker, schone en efficiënte energie en (4) schone, veilige watervoorziening

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB Samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig* arrangement genoemd, werken wij nauw samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast is deze agenda het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio vast te leggen en uit te voeren.

Vanuit het topsectorenbeleid van het Rijk is in 2019 de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) voortgekomen. Ambtelijk zijn we hierbij aangesloten om er voor te zorgen dat er kennis- en innovatieprogramma’s opgezet worden in de provincie.

Noordelijk schaalniveau
Samen met de provincies Groningen en Drenthe sturen wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland. Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven.

De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie Beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem.

Lobby
Onze ambitie is dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp zijn op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het van belang om vinger aan de pols te houden hoe o.a. de nieuwe Structuurfondsen eruit zullen komen te zien en wat dit voor invloed heeft op de Europese-middelen op landsdelig niveau na 2020. Op het terrein van circulaire economie willen wij ons op landelijk en Europees niveau manifesteren.

Resultaat bestuursakkoord
23. de Friese export neemt sterker toe dan de gemiddelde toename in Nederland
59. we halen minimaal 130 miljoen aan Europese middelen binnen die bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 willen we meer Europees geld binnenhalen via het EBNN en door middel van calls.
 • In 2020 willen we dat 30% van de beschikte aanvragen van de MIT, VIA en KEI van Friese MKB-ers komen.
 • In 2020 ligt er een vastgesteld aandeelhoudersstrategie van de NOM
 • In 2020 ligt er een nieuw werkplan Fryslân en Europa 2020 – 2024 (inclusief jaarplan 2020)

*Het Rijk gaat uit van 5 landsdelen: Noord, Oost, Zuid, Noordvleugel (Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) en Zuidvleugel (Zuid-Holland). Wij werken samen met de provincies Groningen en Drenthe in noordelijk verband.

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 willen we meer Europees geld binnenhalen via het EBNN en door middel van calls.
2 In 2020 willen we dat 30% van de beschikte aanvragen van de MIT, VIA en KEI van Friese MKB-ers komen.
3 In 2020 ligt er een vastgesteld aandeelhoudersstrategie van de NOM
4 In 2020 ligt er een nieuw werkplan Fryslân en Europa 2020 – 2024 (inclusief jaarplan 2020)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
EBNN Aantal projecten 5
MIT / VIA / KEI Aandeel gehonoreerde Friese projecten 30%
Calls Aandeel Friese projecten in ‘calls’ 25%
Aandeel Friese projecten in ‘calls’ OP-EFRO middelen:
• omvang middelen Houden dezelfde omvang als in de periode ’14-‘20
• decentrale toedeling van middelen Blijven op landsdelig niveau beschikbaar
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften 8-10 projecten

Tweede bestuursrapportage

* MIT – Mkb-Innovatiestimulering regio en Topsectoren; KEI – Kennis- en Innovatie; VIA – Versneller Innovatie Ambities.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren was het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerkten.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en de Innovatie Agenda Noord-Nederland (NIA) hebben wij het noordelijk antwoord op de Europese strategie gegeven. Daarbij staan vier maatschappelijke uitdagingen centraal, waar wij samen met de provincies Groningen, Drenthe en andere noordelijke stakeholders op Europees niveau het afgelopen jaar, maar ook in de toekomst, verschil willen maken. Dat zijn (1) gezondheid, demografie en welzijn, (2) voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie, (3) zeker, schone en efficiënte energie en (4) schone, veilige watervoorziening.

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB Samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig[1] arrangement genoemd, hebben wij nauw samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Het afgelopen jaar informeerden de partijen binnen dit netwerk over de economische beleidsontwikkelingen en werd ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast was deze agenda het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio, deze vast te leggen en uit te voeren.

Vanuit het topsectorenbeleid van het Rijk is in 2019 de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) voortgekomen. In 2020 waren we ambtelijk hierbij aangesloten om er voor te zorgen dat er kennis- en innovatieprogramma’s opgezet werden in de provincie.

Noordelijk schaalniveau
Samen met de provincies Groningen en Drenthe stuurden wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland. Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven.

De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken – en in 2020 aan gewerkt hebben – is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie Beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem.

Lobby
Onze ambitie is dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp zijn op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Het afgelopen jaar hebben we daarom zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bijgehouden. Op Europees niveau is het van belang om vinger aan de pols te houden hoe o.a. de nieuwe Structuurfondsen eruit zullen komen te zien en wat dit voor invloed heeft op de Europese-middelen op landsdelig niveau na 2020. Op het terrein van circulaire economie wilden wij ons op landelijk en Europees niveau manifesteren.

[1] Het Rijk gaat uit van 5 landsdelen: Noord, Oost, Zuid, Noordvleugel (Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) en Zuidvleugel (Zuid-Holland). Wij werken samen met de provincies Groningen en Drenthe in noordelijk verband.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 willen we meer Europees geld binnenhalen via het EBNN en door middel van calls.
2 In 2020 willen we dat 30% van de beschikte aanvragen van de MIT, VIA en KEI van Friese MKB-ers komen.*
3 In 2020 ligt er een vastgesteld aandeelhoudersstrategie van de NOM
4 In 2020 ligt er een nieuw werkplan Fryslân en Europa 2020 – 2024 (inclusief jaarplan 2020)
* MIT – Mkb-Innovatiestimulering regio en Topsectoren; KEI – Kennis- en Innovatie; VIA – Versneller Innovatie Ambities.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
EBNN Aantal projecten 5 5
MIT / VIA / KEI Aandeel gehonoreerde Friese projecten 30% 36%
Calls Aandeel Friese projecten in ‘calls’ 25% 29%
Euro-pees/landelijk/provinciaal schaalniveau OP-EFRO middelen:
• omvang middelen Houden dezelfde omvang als in de periode ’14-‘20 Gereed
• decentrale toedeling van middelen Blijven op lands-delig niveau be-schikbaar Gereed
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften 8-10 projecten 8

Toelichting:

MIT / VIA / KEI :
Uit het onderstaande tabel is het aandeel gehonoreerde Friese projecten af te leiden voor MIT (MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren), VIA (Versneller Innovatie Ambities) en KEI (Kennis en Innovatie); namelijk 36%.

Calls
Van het totaal aantal projecten (31 stuks) waarover positief is geadviseerd door de deskundigencommissie, komen negen projecten uit Fryslân. Daarmee is het aandeel Friese projecten in ‘calls’ ruim 29%. Daarbovenop zijn twee van de overige 22 projecten gedeeltelijk Fries (e.g. samenwerkingen tussen meerdere provincies). Wanneer je deze ook meetelt dan is het aandeel dus nog iets hoger.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 612
 • 2.801
 • 300
 • 3.713
 • 8
 • 664
 • 300
 • 972
 • 2.741
 • -214
 • -18
 • 2.509
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 196
 • 1.090
 • 2.867
 • 0
 • 4.153
 • 25
 • 984
 • 0
 • 1.009
 • 3.144
 • -798
 • 310
 • 2.656
 • Rekening 2020
 • 70
 • 1.021
 • 2.196
 • 0
 • 3.287
 • 0
 • 984
 • 0
 • 984
 • 2.303
 • -126
 • 285
 • 2.461
 • Saldo begroting en rekening
 • 126
 • 69
 • 672
 • 0
 • 866
 • 25
 • 0
 • 0
 • 25
 • 841
 • -672
 • 25
 • 195

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 195.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Op het structurele budget Deelnemersbijdrage NOM valt € 125.500,- vrij. Oorzaak is dat de extra bijdrage voor de NOM voor 2020 nog niet hoefde te worden uitgekeerd, omdat de NOM nog reservers had om de bijdrage op € 508.000 te houden. Voor 2021 zal wel de € 650.000 bijdrage gevraagd worden.

Tijdelijke budgetten
Op het tijdelijke budget Procesgeld team Europa is een onderbesteding van € 69.000,-. Het budget is beschikbaar gesteld voor het binnenhalen en aanjagen van Europese middelen en projecten. Onderbesteding is het gevolg van enige vertraging en nog niet afgeronde activiteiten.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Deelnemersbijdrage NOM
 • Structurele budgetten
 • Economic Board Noord Nederland
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • Interreg projecten
 • Noordelijke clusterorganisaties
 • Procesgeld team Europa
 • Tijdelijke budgetten
 • Efro-Ez projecten
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Healthy Ageing Netwerk HANNN II
 • MKB innovatiestimulering topsectoren MIT
 • Waddenfonds projecten
 • Reserves
 • Economic Board Noord Nederland
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Economic Board Noord Nederland
 • Procesgeld team Europa
 • Tijdelijke budgetten
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Reserves
 • Economic Board Noord Nederland
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 575
 • 11
 • 0
 • 26
 • 612
 • 364
 • 0
 • 435
 • 0
 • 1.250
 • 752
 • 2.801
 • 300
 • 300
 • 3.713
 • 0
 • 8
 • 8
 • 82
 • 581
 • 664
 • 300
 • 300
 • 972
 • 2.741
 • Begroting 2020
 • 196
 • 196
 • 100
 • 458
 • 0
 • 250
 • 282
 • 1.090
 • 152
 • 66
 • 1.313
 • 71
 • 1.120
 • 146
 • 2.867
 • 0
 • 0
 • 4.153
 • 25
 • 0
 • 25
 • 3
 • 982
 • 984
 • 0
 • 0
 • 1.009
 • 3.144
 • Rekening 2020
 • 70
 • 70
 • 100
 • 458
 • 0
 • 250
 • 213
 • 1.021
 • 139
 • 0
 • 909
 • 0
 • 1.030
 • 117
 • 2.196
 • 0
 • 0
 • 3.287
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 982
 • 984
 • 0
 • 0
 • 984
 • 2.303
 • Saldo 2020
 • 126
 • 126
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 69
 • 69
 • 12
 • 66
 • 404
 • 71
 • 90
 • 29
 • 672
 • 0
 • 0
 • 866
 • 25
 • 0
 • 25
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 25
 • 841
Print deze pagina