Programma 3: Omgeving

3.6 Transitie omgevingswet/visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

De Omgevingsvisie is een van de instrumenten in de nieuwe Omgevingswet, die volgens de huidige planning op 1 januari 2021 in werking treedt. We willen aansluiten bij de doelen van deze wet: overzichtelijkere regels, meer samenhangende benadering van de leefomgeving, meer ruimte voor maatwerk en initiatieven, en snellere en betere besluitvormig.

De uitvoering van de Omgevingsvisie gebeurt via programma ‘s en plannen naar thema of gebied. De juridische doorwerking zal vorm krijgen door het opnemen van regels in de Omgevingsverordening.

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, waarvoor de Omgevingsvisie de basis vormt. Daarbij wordt met name ingezet op:

 • regie op de voorbereiding van ruimtelijke beleid en het faciliteren van integrale planvorming, waarbij ook invulling gegeven wordt aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein ( met name bevolkingsontwikkeling en wonen, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen.
 • beïnvloeding en uitwerking van nieuw Europees en rijksbeleid
 • doorwerking van het provinciale beleid naar beleid van gemeenten en waterschappen.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • De omgevingsvisie wordt definitief vastgesteld
 • De (ontwerp) Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
 • Samen met andere overheden en partners in de keten wordt gewerkt aan de implementatie van de wet.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De omgevingsvisie wordt definitief vastgesteld
2 De (ontwerp) Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
3 Samen met andere overheden en partners in de keten wordt gewerkt aan de implementatie van de wet.

Toelichting:

3. Zowel de Omgevingsvisie als de Omgevingsverordening worden conform planning in 2020 vastgesteld. Omdat het Rijk onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet later oplevert dan gepland, kunnen de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening nog niet op de nieuwe manier worden gepubliceerd. Daarom zal de reguliere wijze van publiceren worden toegepast.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Omgevingsvisie Definitieve vaststelling medio 2020, na ter inzage legging Vastgesteld
Omgevingsverordening Omgevingsverordening voor ten minste de verplichte onderdelen, is vastgesteld bij in werking treden van Omgevingswet. Vastgesteld

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De omgevingsvisie wordt definitief vastgesteld
2 De (ontwerp) Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
3 Samen met andere overheden en partners in de keten wordt gewerkt aan de implementatie van de wet.

Toelichting:

2. De Omgevingsverordening kan alleen in werking treden als de Omgevingswet in werking is getreden. Voor de verordening is namelijk een juridische grondslag nodig, die staat in de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld naar 01-01-2022. Dit betekent dat de Omgevingsverordening ook pas later inwerking kan treden.
3. De samenwerking loopt goed. Echter door latere inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een langer implementatietraject, o.a. omdat gewacht moet worden op standaarden voor ICT-systemen die BZK moet opleveren. Via bevoegde begrotingswijziging wordt een kasritmewijziging voorgesteld om een gedeelte van het budget door te schuiven naar 2021.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Omgevingsvisie Definitieve vaststelling medio 2020, na ter inzage legging Vastgesteld
Omgevingsverordening Omgevingsverordening voor ten minste de verplichte onderdelen, is vastgesteld bij in werking treden van Omgevingswet. Vastgesteld

Toelichting:

Omgevingsverordening: zie toelichting bij resultaat 2.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten in de nieuwe Omgevingswet, die volgens de huidige planning op 1 januari 2022 inwerking treedt. We willen aansluiten bij de doelen van deze wet: overzichtelijke regels, meer samenhangende benadering van de leefomgeving, meer ruimte voor maatwerk en initiatieven en snellere en betere besluitvormig.

De uitvoering van de Omgevingsvisie gebeurt via programma ‘s en plannen naar thema of gebied. De juridische doorwerking zal vorm krijgen door het opnemen van regels in de Omgevingsverordening.

Wij streven naar een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie, waarvoor de Omgevingsvisie de basis vormt. Daarbij wordt met name ingezet op:

 • regie op de voorbereiding van ruimtelijke beleid en het faciliteren van integrale planvorming, waarbij ook invulling gegeven wordt aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein (met name bevolkingsontwikkeling en wonen, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen);
 • beïnvloeding en uitwerking van nieuw Europees en rijksbeleid;
 • doorwerking van het provinciale beleid naar beleid van gemeenten en waterschappen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.6 Transitie omgevingswet/visie

Toelichting:

De Omgevingsvisie is vastgesteld en de voorbereidingen van de implementatie van de Omgevingswet liggen op schema. Door landelijke ontwikkelingen en de keuze van het Rijk om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met één jaar uit te stellen zijn niet alle resultaten gehaald. De kosten zijn binnen budget gebleven. Er is vrijval op het budget van de Omgevingsvisie. Deze vrijval wordt hierna toegelicht.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De omgevingsvisie wordt definitief vastgesteld
2 De (ontwerp) Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
3 Samen met andere overheden en partners in de keten wordt gewerkt aan de implementatie van de wet.

Toelichting:

1. De Omgevingsvisie De Romte diele is in september 2020 vastgesteld. Het traject van het ontwerp van de Omgevingsvisie is nu afgerond en aan het eind van dit traject is er budget over. Onder de financiële tabel is deze vrijval toegelicht.
2. In 2020 is gestart met de voorbereiding voor de Omgevingsverordening. De verordening is nog niet vastgesteld omdat het Rijk de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die de juridische grondslag voor de verordening vormt, heeft uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit betekent dat de Omgevingsverordening ook dan pas later inwerking kan treden. Het jaar 2020 hebben we gebruikt als extra voorbereidingstijd voor onze Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening wordt volgens planning in 2021 vastgesteld.
3. De samenwerking loopt goed. In dit kader wordt de Friese aanpak, die is gevolgd in het traject van de Omgevingsvisie, voortgezet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is in 2020 uitgesteld tot 1 januari 2022. Door latere inwerkingtreding van de wet is er een langer implementatietraject, onder andere omdat gewacht moet worden op standaarden voor ICT-systemen die het ministerie van BZK moet opleveren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Omgevingsvisie Definitieve vaststelling medio 2020, na terinzagelegging Vastgesteld Vastgesteld
Omgevingsverordening Omgevingsverordening voor ten minste de verplichte onderdelen, is vastgesteld bij in werking treden van Omgevingswet. Vastgesteld Niet vastgesteld in 2020

Toelichting:

Omgevingsverordening: Zie de toelichting bij resultaat 2.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 66
 • 66
 • 0
 • 66
 • -100
 • -34
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 150
 • 150
 • 0
 • 150
 • -150
 • 0
 • Rekening 2020
 • 73
 • 73
 • 0
 • 73
 • -150
 • -77
 • Saldo begroting en rekening
 • 77
 • 77
 • 0
 • 77
 • 0
 • 77

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 77.000,- in dit beleidsveld.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 77.000,- betreffen het budget Omgevingsvisie. Het annoteren van de Omgevingsvisie, zodat de visie ‘machineleesbaar’ is in het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), was gepland voor 2020. Doordat het Rijk het DSO-systeem later oplevert, is dit annoteren uitgesteld naar 2021. Hierdoor valt een deel van het budget uit 2020 vrij. In 2021 is er budget om de kosten uit te voldoen. Daarnaast zijn door de coronamaatregelen in 2020 vrijwel geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd om de ontwerp-Omgevingsvisie toe te lichten en om de definitieve Omgevingsvisie verder te implementeren. Hierdoor valt ook budget vrij.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 66
 • 66
 • 66
 • 0
 • 66
 • Begroting 2020
 • 150
 • 150
 • 150
 • 0
 • 150
 • Rekening 2020
 • 73
 • 73
 • 73
 • 0
 • 73
 • Saldo 2020
 • 77
 • 77
 • 77
 • 0
 • 77
Print deze pagina