7.4 Financiën

Jaarstukken

Hieronder wordt inzicht gegeven in:
– het capaciteitsbudget
– het totale bedrijfsvoeringsbudget
– de bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
– de bijdrage van derden

Inzet beschikbare middelen – bedrijfsvoering

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • Capaciteitsbudget
 • - salarissen *
 • - inhuur *
 • subtotaal
 • - overige lasten capaciteit *
 • - overig
 • totaal mensen
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - mensen *
 • - mensen overig
 • - middelen *
 • subtotaal
 • totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • - mensen *
 • - mensen overig
 • - middelen
 • totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 55.161
 • 13.136
 • 68.297
 • 726
 • 2.931
 • 71.954
 • 15.769
 • 87.724
 • -10.896
 • -438
 • -2.391
 • -13.725
 • 73.999
 • 898
 • 1.021
 • 2.445
 • 4.364
 • 69.635
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 59.827
 • 10.024
 • 69.851
 • 1.405
 • 2.942
 • 74.198
 • 14.669
 • 88.866
 • -10.432
 • -535
 • -4.666
 • -15.633
 • 73.233
 • 1.035
 • 1.297
 • 226
 • 2.558
 • 70.676
 • Realisatie 2020
 • 60.087
 • 13.515
 • 73.602
 • 698
 • 2.630
 • 76.930
 • 16.193
 • 93.123
 • -9.227
 • -515
 • -3.826
 • -13.569
 • 79.554
 • 1.406
 • 1.296
 • 356
 • 3.057
 • 76.497
 • Saldo
 • -260
 • -3.491
 • -3.751
 • 707
 • 311
 • -2.733
 • -1.525
 • -4.257
 • -1.206
 • -19
 • -840
 • -2.064
 • -6.321
 • -371
 • 1
 • -130
 • -500
 • -5.822
*) gekoppeld aan de reserve capaciteit

Toelichting
Het capaciteitsbudget was bij de begroting 2020 begroot op € 64,9 mln. Daarin zaten ook overige lasten, die in bovenstaand schema afzonderlijk zijn begroot. Corrigeren we de begroting hierop, dan was het capaciteitsbudget bij de begroting 2020 begroot op € 63,3 mln.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de raming na wijziging € 69,9 mln bedraagt (capaciteitsbudget begroting 2020 na wijziging, salarissen en inhuur).
Het verschil tussen de oorspronkelijke begroting (€ 63,3 mln) en de begroting na wijziging (€ 69,9 mln) komt daarmee op € 6,6 mln. Dit laat zich verklaren door de besluiten die tussentijds genomen zijn bij bijvoorbeeld de bestuursrapportages of afzonderlijke PS-besluiten.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd (bedragen afgerond):
€ 1,8 mln         Besluitvorming PS aanpassing bij berap’s (o.a. stikstog, base line, info security, investeringskader Waddengebied, Veenweide, Corona)
€ 1,1 mln         Extra bijdragen van derden in capaciteit. In 2020 ging het voornamelijk om de bijdrage die wij van het Waddenfonds ontvangen.
€ 3,6 mln         Extra aanvullende dekking voor personeel vanuit o.a. projecten en investeringen

Bij het vaststellen van de begroting 2020 hebben Provinciale Staten de reserve capaciteitsbudget ingesteld voor vier jaar (2019-2023). In bovenstaande tabel zijn de posten met een * aangemerkt die verrekend worden met die reserve. Deze reserve maakt het mogelijk om budgetten naar voren te halen of naar achteren te schuiven als dat nodig is om te innoveren of in te spelen op onverwachte ontwikkelingen en de uitwerking (tempo) van de ambities uit het bestuursakkoord.

Bij de jaarrekening 2019 is een reserve gevormd van € 5,1 mln. In 2020 is een deel van deze reserve ingezet ten behoeve van het ‘neerzetten’ van de ambities en resultaten uit het bestuursakkoord. Deze inzet zal de komende jaren weer afnemen.

We hebben de reserve ook moeten inzetten voor andere onderwerpen. Zo waren er extra werkzaamheden vanwege de politieke actualiteit rondom het onderwerp stikstof. Er werd in 2020 voor € 1 mln. aan dekking Rijksmiddelen vanuit de stikstofproblematiek geprognotiseerd voor het Programma Natuurpact. Vanuit het IPO wordt er onderhandeld met de minister van LNV over de inzet van deze middelen. Omdat het niet is gelukt om dit in 2020 af te ronden is het capaciteitsbudget bij de 2e berap 2020 met dit bedrag verlaagd, terwijl het personeel wel hiervoor is ingezet. Verder zijn er minder uren dan verwacht toegerekend aan de projecten en was er op enkele plekken een hogere bezetting noodzakelijk door bijvoorbeeld ziekte. Dit betekent dat wij in 2020 € 4,7 mln. van de reserve capaciteitsbudget inzetten. De reserve komt hiermee op € 0,4 mln.

Als we vervolgens kijken naar het totaal van programma 6, na mutaties van de reserves, dan laat dit programma een resultaat van € 3,1 mln. zien. Binnen het beleidsveld mensen is een kleine onderbesteding van € 0,3 mln. op de post goederen en diensten die niet onder de reserve capaciteitsbudget vallen, maar wel een relatie hebben met de personele inzet. Denk hierbij aan bedrijfskleding, representatie en een teamuitje. Uiteraard heeft corona hierbij een rol gespeeld. Voor persoonlijke ontwikkelingsplannen is een Persoonlijk ontwikkelbudget (POB) opgenomen in de begroting waarvan in 2020 circa € 520.000,- minder is uitgegeven en vrijvalt. De reiskostenregeling is vanwege de coronacrisis tijdelijk stopgezet in de loop van 2020, mede hierdoor hebben we circa € 566.000,- minder uitgegeven op het budget Reis- en verblijfskosten. Een deel van deze vrijval is gebruikt om een budget voor thuiswerkmaatregelen incidenteel in te zetten, hiervoor is circa € 230.000,- op uitgegeven.
Verder zijn er minder bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan de investeringsprojecten waardoor de vorming aan de dekkingsreserve minder hoog is dan begroot (circa € 1,6 mln.).
Tot slot is er een overbesteding (€ 1,5 mln.) op de middelen voor de informatievoorziening en een onderbesteding op onderhoud en de kapitaallasten voor huisvesting, bedrijfsmiddelen en telefonie (€ 1,3 mln.).

Toedeling bedrijfsvoeringskosten aan de taakvelden
Voor Provinciale Staten is het van belang om te weten wat de inzet van personeel is op de verschillende beleidsthema’s. Daarvoor is onderstaand overzicht opgenomen waar naast de beleidsprogramma’s ook de overhead apart is opgenomen. Deze laatste mag vanaf 2017 niet meer toegerekend worden aan de programma’s. Overhead wordt hierbij als volgt gedefinieerd: ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Enige uitzondering hierop is de toerekening van overhead aan te activeren investeringen, deze mag nog wel rechtstreeks plaatsvinden.

Het nieuwe BBV heeft als één van de uitgangspunten dat de baten en lasten van overheden onderling beter vergelijkbaar moeten zijn waarmee benchmarks worden vergemakkelijkt. Onderdeel van deze transparantie is het opnemen van de toedeling van de bedrijfsvoeringskosten aan de zogeheten ‘taakvelden’ binnen de Informatie voor derden (IV3) die elke overheid moet aanleveren bij het CBS. De verdeling betreft niet alleen programma 6 Bedrijfsvoering maar ook enkele doorbelastingen naar andere programma’s, voorzieningen en investeringen.  Hierbij blijft het voor de Staten inzichtelijk, omdat deze taakvelden aansluiten bij de diverse beleidsthema’s.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Beter vergelijkbaar maken van de baten en lasten van overheden
2 Het transparanter maken van de toelichting op de bedrijfsvoeringskosten

Toedeling bedrijfsvoeringskosten aan BBV taakvelden

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Bestuur
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Milieu
 • Natuur
 • Regionale economie
 • Cultuur en maatschappij
 • Ruimte
 • Overhead
 • Investeringen
 • Voorzieningen
 • Onderhanden werken inrichtingsgebieden
 • Saldo bedrijfsvoeringskosten
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 3.767
 • 20.227
 • 2.995
 • 4.092
 • 4.442
 • 5.476
 • 5.177
 • 4.407
 • 30.019
 • 7.503
 • 477
 • 285
 • 88.866
 • Realisatie 2020
 • 3.489
 • 22.053
 • 2.098
 • 4.341
 • 5.367
 • 5.303
 • 4.972
 • 4.277
 • 34.575
 • 5.752
 • 616
 • 280
 • 93.123
 • Verschil begroting en rekening
 • 278
 • -1.825
 • 896
 • -249
 • -925
 • 173
 • 204
 • 130
 • -4.556
 • 1.750
 • -139
 • 5
 • -4.257

We hebben, zoals ook uit voorgaande toelichting blijkt, meer capaciteit ingezet dan vooraf geraamd. Logischerwijs zijn er dan ook meer bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan de taakvelden. Er is met name meer toegedeeld aan de taakvelden Verkeer en vervoer en overhead. Daarentegen zijn er minder uren toegerekend aan de projecten waardoor er minder aan het taakveld investeringen is toebedeeld.

Print deze pagina