7.3 Informatie en huisvesting

Jaarstukken

Informatiemanagement
De implementatie van de Omgevingswet vroeg in 2020 veel aandacht. Wij volgden en sloten aan op de plannen van het rijk. De Wet open overheid is in 2020 niet van kracht geworden. De implementatie is verplaatst naar 2021.
Er werd opnieuw ingezet op innovatie, om de maatschappelijke vraagstukken slim en met nieuwe technologie tot een oplossing te brengen.
Ten slotte is er, voor zover de beschikbare middelen het toelieten, voortdurend aandacht geweest voor het optimaliseren en op orde brengen en houden van onze processen en diensten. Naast de Omgevingswet en de WOO (Wet open overheid) komen de WDO (Wet digitale overheid), de gewijzigde Archiefwet, de Wet hergebruik overheidsinformatie en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid op ons af. Ook hierbij geldt dat de inspanning is afgestemd op de beperkte beschikbare middelen.

De komende jaren voorzien we een toenemende aandacht voor de digitale transformatie op alle overheidslagen. Interprovinciaal is het IDA programma (Interprovinciale Digital Agenda) stevig neergezet en er lopen inmiddels diverse projecten op de verschillende sporen: Data, Dienstverlening, Innovatie, Bedrijfsvoering, Modern en krachtig (datagedreven) middenbestuur en Digivaardigheid medewerkers provincies. Het statement van IPO luidt: “Digitalisering wordt gezien als randvoorwaardelijk voor alle maatschappelijke opgaven: de digitale transformatie werkt door in alle maatschappelijke opgaven. De verbinding tussen IDA en de kernopgaven binnen IPO wordt daarom in 2021 versterkt.” Ook voor Fryslân is deze ontwikkeling van groot belang en we werken mee aan diverse onderdelen van het programma. De uitkomsten van IDA zullen voor onze provincie op tal van onderwerpen een innovatieve boost geven en tegelijkertijd kunnen we profiteren van gezamenlijke inspanningen die onze ambities ondersteunen. Grote uitdaging is het bewaren van focus en het inzetten op de juiste strategische ontwikkelingen. Komende tijd willen we de opgavenraad en het bestuur meenemen in de digitale transformatie, zodat dit strategische thema meer ambtelijke en bestuurlijke aandacht krijgt.

Informatieveiligheid en privacy
De risico’s rondom informatiebeveiliging en privacy nemen door steeds verdergaande digitalisering toe. Ook de wetgeving op deze gebieden wordt, onder meer door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, strenger.
Per 1 januari 2020 is de BIO in werking getreden. BIO betekent Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze wet was onderdeel van het implementatieplannen van de Chief Information Security Officer.

Huisvesting in de toekomst
Veranderingen in de organisatie, personeelskrimp, aflopende huurcontracten, ambities voor duurzaamheid van provinciale gebouwen en bezuinigingen: dit zijn allemaal factoren die invloed hebben op de huisvesting van onze organisatie. Al deze veranderingen vragen om een strategisch huisvestingsplan. Een strategisch huisvestingsplan heeft als doel om de toekomstige ontwikkelingen van de provincie te vertalen in eisen aan de huisvesting van onze organisatie. In een strategisch huisvestingsplan wordt de match gemaakt tussen:
– de vraag naar huisvesting: wat heeft de organisatie nodig aan huisvesting, en;
– het aanbod van huisvesting: welke functionaliteiten levert de huidige huisvesting of zou deze in de toekomst moeten gaan leveren.
Bovenstaande is door corona in een heel ander daglicht komen te staan.  We hebben middels intern onderzoek de behoefte in kaart gebracht van alle medewerkers die vaak op het provinciehuis zijn. In goed overleg tussen medewerkers, leidinggevenden en bestuur gaan we aan de slag met een terugkeerplan. De verwachting is, dat meer mensen vaker thuis willen werken als ze concentratiewerk uitvoeren. Ook hybride vergaderen wordt onderzocht. Daarbij wordt het provinciehuis veel meer een huis van ontmoeting. In 2021 wordt een nieuw huisvestingsconcept geïmplementeerd, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek en met nog meer aandacht voor het ontvangen van externe partijen.

Meer dan voorheen zullen we de digitale transformatie integraal binnen de opgaven plannen en uitvoeren. Daarbij wordt gekeken naar nieuwe manieren van werken, zoals Agile/Scrum wat een methode is om in een omgeving die snel verandert, flexibel en wendbaar projecten te realiseren. De innovatieve kracht van onze mensen en partijen in de provincie willen we meer aanspreken en dit wordt gefaciliteerd door een andere inrichting van het provinciehuis. Werkvormen zijn gericht op creatieve processen en ontmoetingen, concentratiewerk zal veel meer thuis gebeuren. Hybride werken en vergaderen wordt gemakkelijker en mensen krijgen digitale hulpmiddelen voor beter samenwerken, waar en wanneer dan ook.

Onze huisvestingsambitie is om een gastvrije, flexibele, inspirerende werkomgeving te bieden die past bij onze organisatie en onze partners. We richten ons niet alleen op de interne gebruikers, maar ook op de directe verbinding met de mienskip.

De buitendienst van Provinciale Waterstaat komt na het plan voor minder en deels nieuwe watersteunpunten met een plan voor minder en betere wegensteunpunten en zoutopslagplaatsen. Dit doet recht aan de doorontwikkeling van assetmanagement en het meer werken in regie.

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
  • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
  • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Aansluiten informatievoorziening op omgevingswet
2 Elektronische dienstverlening en data uitwisseling mei de Mienskip
3 Borgen informatieveiligheid en privacy door voortdurende risicoanalyse en passende beveiligingsmaatregelen
4 Werkplekanalyse Provinsjehûs gericht op inrichten opgave gestuurd werken
5 Meer openstellen Provinsjehûs voor interactie met en gebruik door de Mienskip

Toelichting:

1. De aansluiting is nog gaande en verliep moeizaam. Het Rijk heeft de standaarden die nodig zijn nog niet opgeleverd. De invoering van de wet is uitgesteld tot 1-1-2022.
3. In 2020 zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van informatieveiligheid. De bezetting is aangevuld met een securityspecialist. De bevindingen uit eerdere kwetsbaarheidsonderzoeken zijn grotendeels geïmplementeerd.
5. In 2020 is het provinciehuis door coronabeperkingen juist minder toegankelijk geweest. De plannen worden doorgeschoven naar 2021.

Print deze pagina