7.1 Ontwikkeling organisatie

Jaarstukken

De organisatie werkt opgavengestuurd, dat betekent dat het maatschappelijk resultaat centraal staat en dat daar integraal aan wordt gewerkt. Het betekent ook dat de inhoud van het werk bepalend is en leidend voor wat de organisatie doet. We ‘halen’ deze inhoud van buiten en vertalen deze naar bestuurlijke opdrachten van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de CdK. De provincie is ook rentmeester van Fryslân. De organisatie is betrokken op dat wat er in Fryslân speelt en voelt zich daar ook (mede)verantwoordelijk voor.

Om dit alles goed te kunnen doen, ontwikkelt de organisatie zich naar een hybride organisatie. Dit is een organisatie waarin verschillende werkvormen worden toegepast. Voor een deel werkt de organisatie als lijnorganisatie. Voorbeelden zijn de staf en ondersteuning en uitvoerende afdelingen (zoals subsidieverlening, vergunningverlening en beheer en onderhoud van wegen). Een deel van de organisatie werkt vanuit programma’s en projecten, de organisatie ontwikkelt zich netwerkgericht.

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
  • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
  • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De organisatie werkt opgavengestuurd

Toelichting:

1. De ontwikkeling van de organisatie is een doorlopend proces. Hier is in 2020 in het bijzonder bij stil gestaan bij de behandeling van het Strategisch personeelsbeleid (PS september 2020). Uit het in november afgeronde medewerkersonderzoek is naar voren gekomen dat de waardering van het opgavengestuurd werken is gegroeid, maar dit vraagt continu aandacht.

Print deze pagina