6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Jaarstukken

Grondbeleid

Op 27 mei 2020 heeft Provinciale Staten het nieuwe grondbeleid vastgesteld. Onderdeel van dit besluit was het instellen van een strategische grondvoorraad met een door Provinciale Staten beschikbaar gesteld krediet van € 25 mln. (inclusief risicoreservering van € 1,5 mln.). In 2020 is dit krediet nog niet aangesproken. Wij verwachten vanaf maart 2021 het krediet t.b.v. de strategische grondvoorraad in te zetten. Voordat de Staten dit krediet beschikbaar heeft gesteld, heeft er in 2020 een strategische aankoop voor toekomstige ontwikkelingen in Hegewarren en De Burd plaatsgevonden.

De Fryske Grûnbank zit nog in de ontwikkelingsfase. Met onze partners heeft een inventarisatie over de wensen en beelden rondom de nieuwe Grûnbank plaatsgevonden. Deze beelden zijn gedeeld met de Provinciale Commissie Landelijk Gebied. De beelden lopen deels uit elkaar en zijn deels in overeenstemming. Naar verwachting wordt in het 2e kwartaal 2021 de contouren van de Fryske Grûnbank met de commissie besproken en vastgesteld.

Alle provinciale gronden zijn geregistreerd in de interne provinciale grondbank. Samen met de vormgeving van een interne grondtafel binnen de provincie werken wij aan een grondteam dat het bestuur integraal kan adviseren. Daarnaast heeft de inzet van provinciale gronden ook een relatie met de Fryske Grûnbank in oprichting omdat grondmobiliteit daar zeker een thema zal zijn.

Programma 2: Grondverwerving infrastructuur
De grondverwerving voor de infra projecten Drie Tunnels (N359), de Skieding (N358) en Uterwei (N358) loopt grotendeels volgens de planning. De meeste percelen of perceelsgedeelten zijn inmiddels op minnelijke wijze door de provincie in eigendom verkregen. Voor het verwerven van de resterende percelen wordt, voor zover mogelijk is, nog steeds intensief minnelijk overleg gevoerd. Het is duidelijk dat we niet met alle eigenaren overeenstemming kunnen bereiken, om er zeker van te zijn dat de provincie de benodigde onroerende zaken voor het realiseren van de beoogde projecten en bijhorende werken tijdig in eigendom verkrijgt, is de provincie parallel aan het minnelijke onderhandelingstraject gestart met de voorbereidingen voor de administratieve onteigeningsprocedure.

Wat betreft de grondzaken voor de majeure projecten zoals De Centrale As, de Haak om Leeuwarden knooppunt Joure en de N381 en de N381 2×2 (verdubbeling) wordt gewerkt aan afrondende zaken en openstaande afspraken zoals de kadastrale inmetingen, het opstellen van bruikleenovereenkomsten, de verkoop van restgronden en de overdracht naar eindbeheerders.

Een deel van de realisatie staat door het coronavirus echter wel onder druk omdat persoonlijke gesprekken t.b.v. minnelijke verwerving nu niet of veel lastiger mogelijk zijn. Daarnaast zal er actief op de verkoop van de restgronden van de projecten DCA, De Haak en N381 worden ingezet aangezien deze projecten nu ook in de afronding zijn.

In totaal hebben in 2020 52 transacties plaatsgevonden die zijn gerelateerd aan de infrastructurele projecten van de provincie. De resterende infra opgave is nog 38 ha.

Programma 3: Grondverwerving Omgeving
De focus ligt op de realisatie van Natuurnetwerk Nederand (NNN) met prioriteit 1 (KRW) en 2 (N2000). PS heeft besloten om tijdelijk te stoppen met de verwerving in het kader van de prioritaire provinciale ambitie (prioriteit 3) en met de overige provinciale ambitie (prioriteit 4), met uitzondering van het gebied De Mieden met het plan “Mieden op zijn mooist”. De aangekochte percelen buiten het NNN, de ruilgronden, die niet inzetbaar zijn voor uitruil met NNN gronden worden verkocht. De NNN gronden die zijn ingericht worden aan een eindbeheerder verkocht. Gelijktijdig wordt in opdracht van de Natuer mei de Mienskip-partners gewerkt aan het pilotgebied Burgumermar-De Leijen. Deze pilot zal gedurende twee jaar worden gevolgd, waarna een definitieve keuze kan worden gemaakt in de aanpak.

In het kader van de Veenweide problematiek en de CO2 reductie is een start gemaakt met de grondverwerving in de Hegewarren. Het aankoopstrategieplan is begin 2021 vastgesteld door Gedeputeerde Staten, op basis waarvan de gesprekken in het gebied worden gevoerd.

Met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen en de wettelijke herverkaveling is begin 2021 het ruilplan definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na ter inzage legging van het definitieve ruilplan is hierop beroep mogelijk. Met betrekking tot de inbreng van de provinciale gronden staat ook voor de provincie deze mogelijkheid open.

Programma 5: Mienskip
In het terpenproject hebben geen wijzigingen plaatsgevonden

Overig
Project Oneigenlijk gebruik Provinciale Eigendommen heeft door de corona niet de 220 dossiers per jaar kunnen verwerken die oorspronkelijk begroot zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat wij bij complexere gebruikssituaties niet de persoonlijke bezoeken hebben kunnen brengen die deze dossiers wel nodig hebben. Als gevolg hiervan hebben wij de helft van onze dossiers kunnen afronden en daarmee de helft van onze financiële doelstellingen voor 2020 kunnen realiseren. Dit risico is reeds in de 2e bestuursrapportage gemeld.

Het innen van de huurpenningen van de provinciale eigendommen heeft door de corona niet tot problemen geleid. Wij hebben ervoor gekozen het versturen van de facturen over 2020 naar achteren te verschuiven wat mogelijk hieraan heeft bijgedragen.

Print deze pagina