Paragraaf 6: Grondbeleid

Jaarstukken

Grondbeleid als instrument

Vanuit de kaders die in het nieuwe grondbeleid vastgesteld op 27 mei 2020 zijn meegegeven zet de provincie diverse grondinstrumenten in om haar doelstellingen te realiseren. Dit is belangrijk want wij staan voor grote opgave rondom natuur, stikstof en veenweide waarbij de inzet van grond een sleutel tot succes is. Wij kijken daarbij sterk naar hoe de grond blijvend gebruikt kan worden. Minnelijk verwerving blijft voor ons de belangrijkste insteek om gronden en opstallen te verwerven. De inzet, waardering, verdienmodellen rond agrarische gronden wordt steeds belangrijker. Wij zetten diverse eigen en rijksmiddelen in om samen met de agrarische eigenaren en gebiedscommissie in opdracht van de opgaven de grondpuzzel in een gebied te realiseren. Compensatie in grond, het instellen van een grondpot en daarmee de inzet van ruilgronden, de inzet van de subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing zijn vaak middelen die grondbewegingen in een gebied mogelijk maken. De druk op grond in specifieke gebieden blijft hoog en daarmee de grondprijs ook. Wij blijven ruilverkaveling als een belangrijke middel inzetten om de huiskavels te versterken maar ook om het beheer rondom natuur te versterken.

De provincie is eigenaar van agrarische gronden die veelal als ruilgrond of natuurgrond wordt ingezet. Ca. 2300 ha van deze gronden wordt jaarlijks verpacht, echter wel met beperkingen om o.a. de biodiversiteit en de vogelstand te versterken. Een groot deel van deze te verpachten gronden wordt via de 4 lopende gebiedscommissies Koningsdiep, Beekdal Linde, Alde Feanen en Oude Willem uitgegeven.

Om antwoord op alle complexe en integrale grondvragen te kunnen geven wordt er hard gewerkt aan het versterken van de provinciale organisatie om hier uitvoering aan te kunnen geven.

 

Print deze pagina