4.2 Financiering en beleggingen

Jaarstukken

Beleggingen
De opbrengsten uit de aandelenverkoop Nuon Energy zijn in het verleden voor een groot deel langlopend belegd in obligaties, Hybride kapitaal of uitgeleend aan decentrale overheden. Daarnaast wordt een deel van de middelen aangehouden bij de schatkist.

Schatkistbankieren
Sinds de invoering van het schatkistbankieren dienen de liquide middelen van de provincie te worden aangehouden bij het agentschap. Daarnaast kan bij het agentschap worden belegd in (langlopende) deposito’s. De rentevergoedingen hierop zijn gekoppeld aan de Nederlandse geld- en kapitaalmarktrente en zijn momenteel zeer laag. De liquide middelen van de provincie worden niet langlopend belegd, maar in rekening courant aangehouden. De vergoeding op de rekening courant bij de schatkist is nihil.

Rendement schatkistbankieren
Het gerealiseerde rendement op het schatkistbankieren in 2020 bedraagt € 0,0 mln.

Obligatieportefeuille
In 2020 zijn de laatste twee obligaties uit de obligatieportefeuille van provincie Fryslân verkocht. Dit is gedaan omdat er de komende jaren veel uitgaven staan gepland en de obligaties nu tegen een gunstige koers konden worden verkocht. Vorig jaar was het grootste deel van de obligatieportefeuille al verkocht. Hiermee is een einde gekomen aan het beleggen van overtollige middelen in obligaties.

Rendement obligatieportefeuille
Door de koerswinst van € 4,1 mln. op de verkochte obligaties is het rendement in 2020 hoger dan begroot. Het gerealiseerde rendement op de obligaties in 2020 bedraagt, inclusief koerswinst, € 4,5 mln.

Hybride kapitaal
Provincie Fryslân heeft Hybride kapitaal verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); € 50 mln. per bank. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is mede aandeelhouder van de BNG en de NWB. De kapitaalverstrekking is gedaan vanuit de publieke taak, want door het Hybride kapitaal kunnen de banken hun functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semi publieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen.

Rendement Hybride kapitaal
Het gerealiseerde rendement op het Hybride kapitaal in 2020 bedraagt € 3,3 mln.

Leningen aan decentrale overheden
Naast het stallen van vermogen bij de schatkist is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om leningen te verstekken aan decentrale medeoverheden. Per eind 2020 is er in totaal € 56 mln. uitgeleend aan decentrale overheden.

Rendement leningen aan decentrale overheden
Het gerealiseerde rendement op de leningen aan decentrale overheden in 2020 bedraagt € 0,4 mln.

Totaal gerealiseerde rendement op beleggingen 2020
Het gerealiseerde rendement op de obligatieportefeuille, het Hybride kapitaal en de leningen aan decentrale overheden in 2020 bedraagt € 8,2 mln.

Financieringen
Provincie Fryslân heeft voldoende liquide middelen en heeft geen kort- of langlopende financieringsbehoefte.

Rentelasten 2020
Het Fonds Nazorg Stortplaatsen heeft al haar (liquide) middelen ondergebracht bij de provincie en ontvangt hierover een rentevergoeding van 4,24%. Dit percentage is overeengekomen met het Nazorgfonds (GS-besluit 10/3/2015). Daarnaast wordt over de vooruit ontvangen RSP-gelden een indexvergoeding betaald.

Print deze pagina