4.1 Ontwikkeling financieringssaldo

Jaarstukken

Het saldo van de liquide middelen is in 2020 gedaald met € 25 mln. en bedraagt per einde 2020 € 297 mln. positief. De daling van de liquide middelen is minder sterk dan verwacht. Dit komt doordat er in 2020 minder is uitgegeven dan gepland (mede als gevolg van de coronacrisis). Daarnaast zijn er incidentele bedragen ontvangen, waaronder een bedrag van € 14,5 mln. uit de verkoop van de laatste twee obligaties. De liquide middelen worden aangehouden bij de schatkist.

Het financieringssaldo (EMU-saldo) voor 2020 is € 30 mln. negatief, wat betekent dat er in het jaar meer is uitgegeven dan is ontvangen. Het EMU-saldo wijkt af van de mutatie van de liquide middelen omdat het EMU-saldo op een andere manier wordt berekend, zie ook bijlage 3 EMU-saldo.

Print deze pagina