3.4 Actualisatie onderhoudsbeleidskaders

Jaarstukken

In de afgelopen periode zijn de onderhoudsbeleidskaders geëvalueerd en geactualiseerd. De programmering- en financieringssystematiek zijn conform de BBV-spelregels op elkaar aangesloten. Tevens wordt voorgesteld om voor het oeverbeheer over te gaan tot differentiatie in het onderhoud o.b.v. een meer risico-gestuurde aanpak. Uitgangspunt daarbij blijft te allen tijde dat een veilige bereikbaarheid van zowel oever als vaarweg op niveau blijft. Deze evaluatie & actualisatie is in april 2020 aan Provinciale Staten voorgelegd ter besluitvorming. In december 2020 is de financieringssystematiek van groot onderhoud wegen, water en gebouwen definitief aangepast van voorziening naar reserve.

Print deze pagina