2.5 De risico’s

Jaarstukken

In de onderstaande tabel staat een toelichting op de risico’s.

Actuele risico’s

 • Omschrijving
 • Negatieve waarden afvalbedrijven
 • De provincie verleent in het kader van de Wabo vergunningen aan onder andere bedrijven die afval bewerken, verwerken en/of opslaan. Vanwege intrekking van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer kan de provincie geen dekking meer eisen voor financiële risico’s die voortvloeien uit Wabo-vergunningverlening aan bedrijven. De negatieve waarden bij de provinciale afvalbedrijven worden sinds 2019 onderzocht door de FUMO. De resultaten over 2020 zijn in voorjaar 2021 bekend en worden verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen in deze jaarstukken 2020. Het weerstandsvermogen was jaren geraamd op € 700.000 (€ 35 mln, kans 2%). Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit 2020 is per afvalverwerker de kans waarop het nettorisico zich voordoet bepaald. Het risicopercentage is gebaseerd op een combinatie van een inschatting van de financiële impact van de negatieve waarde van het afval en een inschatting van de financiële positie waarin een bedrijf verkeerd a.h.v. financiële jaarverslagen. Het nettorisico omvat de kosten voor het verwerken van de negatieve afvalwaarde en/of het saneren van de vervuilde grond dat door de provincie wordt uitgevoerd indien de afvalverwerker wegens faillissement en/of calamiteiten niet meer kan voldoen aan de in de vergunning gestelde voorwaarden. In deze berekening staat het nettorisico gelijk aan de gemiddelde marktwaarde van de negatieve afvalwaarde. Onder de Omgevingswet kan de provincie voor majeure risico bedrijven en mogelijk de afvalbedrijven in een omgevingsvergunning voorschriften opnemen die de vergunninghouder verplichten tot financiële zekerstelling. De omgevingswet wordt naar verwachting 1-1-2022 van kracht.
 • Repressieve handhaving
 • Op grond van een aantal milieuwetten is de provincie verantwoordelijk voor handhaving bij bepaalde categorieën van inrichtingen. Bij deze handhaving is incidenteel bestuursdwang nodig zonder dat financiële verrekening is verzekerd.
 • Onvoldoende overheidstoezicht
 • Sinds de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam staat onvoldoende overheidstoezicht in de belangstelling. Ook de strafrechtelijke immuniteit van de overheid staat ter discussie. Thans ligt bij de Eerste Kamer een voorstel om de strafrechtelijke immuniteit van betrokken bestuursorganen en ambtenaren op te heffen. Hoewel bedrijven en saneerders zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor het voldoen aan de betreffende milieuregelgeving, kan de provincie te maken krijgen met claims uit gesteld onvoldoende toezicht. Uit jurisprudentie blijkt dat de overheid onder omstandigheden aansprakelijk kan zijn indien er onvoldoende toezicht is gehouden op naleving van regelgeving.
 • Vergunningverlening & toezicht
 • Bij vergunningverlening bestaan er risico’s dat er onterecht (dan wel onvolledig, niet doelmatig of niet tijdig) vergunningen en dergelijke worden verleend, gewijzigd of geweigerd. Onder meer voor Wabo, ontgrondingen, vuurwerk en luchtvaart. Bij bodemverontreinigingen bestaat het risico dat een onjuiste beschikking voor een verontreinigingssituatie en/of saneringsplan wordt afgegeven. Daarnaast kunnen er financiële gevolgen voor bedrijven of derden ontstaan als gevolg van termijnoverschrijdingen bij het aanvragen van vergunningen waar de provincie aansprakelijk voor kan worden gesteld. Ook kan gedacht worden aan financiële gevolgen van het niet correct tot stand komen van een handhavingsbesluit of rechtsongelijkheid bij toezicht.
 • Europese programma’s
 • Overcommittering EFRO/EZ, Interreg en POP3. Het is een bekend verschijnsel dat de bedragen uit een subsidieaanvraag van een project hoger zijn dan de bedragen uit het afrekeningsverzoek. Dit leidt dan tot vrijval van cofinancieringsmiddelen. Om te voorkomen dat Europese middelen terugvloeien, wordt zowel door het SNN als door de provincie tot overcommittering van de beschikbare middelen overgegaan. In de loop der jaren zijn ervaringscijfers beschikbaar gekomen (10 tot 15% vrijval). De provincie blijft met de gepleegde overcommittering van 10% beneden dat percentage. De vrijval die ontstaat bij de eindafrekening van de projecten, wordt aangewend ter dekking van de overcommitteringsruimte.
 • Verstrekte leningen, borgstellingen en deelnemingen
 • Wanneer de begunstigde van een borgstelling of de ontvanger van een verstrekte geldlening niet aan zijn verplichtingen voldoet, komen de eventuele lasten voor de provincie. De deelnemingen en verstrekte geldleningen zijn van dien aard dat het risico gering is. Voor die enkele keer dat de provincie naar eigen inschatting wel enig risico loopt, is een voorziening getroffen. Voor de borgstellingen wordt een marginaal risico aangehouden van het restantbedrag dat per balansdatum resteert. Per eind 2020 stond de provincie borg voor € 10,2 mln. aan door aan andere publieke financiers verstrekte leningen.
 • Revolverende middelen uitgezet
 • In paragraaf 4 Financieringen is opgenomen welke revolverende middelen nu daadwerkelijk zijn uitgezet door de provincie.
 • Verbonden partijen
 • In paragraaf 5 Verbonden partijen is aangegeven welk risico de provincie loopt.
 • Juridische procedures
 • Hieronder vallen de nog lopende juridische procedures van derden tegen de provincie. Gelet op de onderliggende risico’s komt het risicopercentage uit op gemiddeld 37%.
 • Informatieveiligheid en privacy
 • De nieuwe Europese privacy verordening, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht geworden. In deze verordening staat dat de autoriteit persoonsgegevens boetes aan overheidsinstanties mag geven tot een maximum van € 20 miljoen. Het risico bestaat dat door het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het niet tijdig melden van incidenten de provincie (een) boete(s) kan krijgen van de autoriteit persoonsgegevens. Uiteraard kan dit ook imagoschade tot gevolg hebben. Wij trachten dit risico te beheersen door gebruik te maken van een continue proces van verbetering rondom informatieveiligheid en privacy waardoor nieuwe risico’s tijdig kunnen worden gesignaleerd en aanvullende beheersmaatregelen kunnen worden getroffen.
 • OV concessies en Corona
 • Op dit moment is nog niet te voorzien wat de financiële effecten van corona zijn op het OV voor de lange termijn in de huidige bus- en treinconcessies. PS hebben een routekaart OV bus vastgesteld waarmee de dienstregeling bus flexibel kan worden op- en afgeschaald. De aanbesteding van de nieuwe busconcessie is daarnaast uitgesteld. Voor de dienstregelingsjaren 2023 en 2024 is de provincie in gesprek met Arriva voor het verlenen van een noodconcessie. Op het moment van schrijven nog niet duidelijk of het ministerie van Financiën ook voor het gehele jaar 2021 (ev.) een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar stelt voor de reële kosten als gevolg van de corona-maatregelen. De uitwerking hiervan vindt op dit moment plaats. Vooralsnog loopt deze regeling tot en met het derde kwartaal van 2021. Wel wordt er gelijktijdig door de provincie en de vervoerder gewerkt aan een transitieplan hoe het OV eruit moet komen te zien zodra de Rijksvergoeding eindigt. Ook is het daarom de vraag of de huidige financiële middelen toereikend zijn om het huidige voorzieningenniveau op peil te houden of dat het voorzieningenniveau moet worden aangepast. Van dit risico is ook melding gemaakt bij beleidsveld 2.4 Openbaar Vervoer.
 • Programma
 • Omgeving
 • Omgeving
 • Omgeving
 • Omgeving
 • Verschillende programma’s
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Verschillende programma’s
 • Verschillende programma’s
 • Alle programma's
 • Infrastructuur
 • Bedrag en kanspercentage
 • Max. € 13,1 mln. Kans: 9,2%
 • Min. € 10.000,-. Max. € 10 mln. Kans: 2%
 • Min. € 10.000,-. Max. € 70 mln. Kans: 4%
 • Min. € 10.000,-. Max. € 70 mln. Kans: 1%
 • p.m.
 • Min. € 0,2 mln. Max. € 10,2 mln. Kans 1%
 • € 201,3 mln. Kans 33,3%
 • € 103,9 mln. Kans: 1,7%
 • € 1,9 mln. Kans: 37%
 • € 20 mln. Kans: 1%
 • p.m.
Print deze pagina