Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Beperkte uitbreiding van innovatieve projecten.
 • Implementatie van de eerste fase van de Wet Open Overheid (WOO) en de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).
 • Inzicht in de huisvesting van de toekomst.

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Beperkte uitbreiding van innovatieve projecten.
2 Implementatie van de eerste fase van de Wet Open Overheid (WOO) en de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).
3 Inzicht in de huisvesting van de toekomst .

Toelichting:

1. Innovatie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, maar er is een beperkt budget van € 100.000 dit jaar. Er wordt overigens getracht om subsidie van het ministerie BZK te krijgen.
2. De wet WOO is nog niet ingevoerd, het plan van aanpak is gereed. Zodra er duidelijkheid is omtrent invoering, kunnen we starten met de implementatie. Voor het onderdeel BIO zit bij deze berap een voorstel voor financiering. De start is vertraagd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Innovatie en inzet moderne technologie Succesvolle implementatie van project Duin- en Kwelder vegetatie. Meetinstrument gemaakt voor duinen en kwelders t.b.v. beheer en behoud van vegetatie.
WOO Aantal processen dat voldoet aan WOO Het meerjarenplan, jaar 1, is uitgevoerd.
Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Mate van compliance Plan van aanpak gereed, eerste stappen van invoering gereed.
Huisvesting van de toekomst Afstemming vraag en aanbod Er ligt een strategisch huisvestingsplan waarbij huisvesting optimaal aansluit bij de behoefte van de dienst en de mienskip.

Toelichting:

Zie toelichting bij de gewenste resultaten.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Beperkte uitbreiding van innovatieve projecten.
2 Implementatie van de eerste fase van de Wet Open Overheid (WOO) en de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).
3 Inzicht in de huisvesting van de toekomst.

Toelichting:

2. Omdat er nog geen exacte overeenstemming over de inhoud van de wet is, is de WOO nog niet ingevoerd. Naar verwachting gebeurt dit niet eerder dan halverwege 2021. De invoering van de BIO is geaccordeerd en de middelen zijn beschikbaar. Het plan van aanpak is gereed en het project is gestart.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Innovatie en inzet moderne technologie Succesvolle implementatie van project Duin- en Kwelder vegetatie. Meetinstrument gemaakt voor duinen en kwelders t.b.v. beheer en behoud van vegetatie.
WOO Aantal processen dat voldoet aan WOO Het meerjarenplan, jaar 1, is uitgevoerd.
Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Mate van compliance Plan van aanpak gereed, eerste stappen van invoering gereed.
Huisvesting van de toekomst Afstemming vraag en aanbod Er ligt een strategisch huisvestingsplan waarbij huisvesting optimaal aansluit bij de behoefte van de dienst en de mienskip.

Toelichting:

Zie toelichting bij de gewenste resultaten.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij wilden zorg dragen voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening wilden we verder uitbreiden, zodat producten en diensten van de provincie  voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk werden. Voor wat betreft de huisvesting zouden wij ons niet alleen op de interne gebruikers richten, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee wilden we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.2 Middelen

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Beperkte uitbreiding van innovatieve projecten.
2 Implementatie van de eerste fase van de Wet Open Overheid (WOO) en de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).
3 Inzicht in de huisvesting van de toekomst.

Toelichting:

2. De invoering van de Wet Open Overheid is uitgesteld, dus het meerjarenplan schuift minimaal 1 jaar op.
3. Door de coronacrisis is dit vertraagd en is het onderwerp huisvesting in een ander licht komen te staan. Het programma Ús Nije Provinsje zorgt onder meer voor een nieuw huisvestingsconcept dat in 2021 ingevoerd wordt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Innovatie en inzet moderne technologie Succesvolle implementatie van project Duin- en Kwelder vegetatie. Meetinstrument gemaakt voor duinen en kwelders t.b.v. beheer en behoud van vegetatie. Gereed.
WOO Aantal processen dat voldoet aan WOO Het meerjarenplan, jaar 1, is uitgevoerd. Zie toelichting gewenste resultaten.
Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Mate van compliance Plan van aanpak gereed, eerste stappen van invoering gereed. In 2020 is een ISMS (Information Security Management System) aangeschaft en in gebruik genomen. Daarnaast is een bewustwordingsplatform operationeel gemaakt.
Huisvesting van de toekomst Afstemming vraag en aanbod Er ligt een strategisch huisvestingsplan waarbij huisvesting optimaal aansluit bij de behoefte van de dienst en de mienskip. Zie toelichting gewenste resultaten.
Print deze pagina