Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

De ambitie is om als provinciale organisatie optimaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur. Dat betekent dat wij opgavengestuurd werken implementeren in onze bedrijfsvoering in brede zin. De komende jaren wordt de provinciale bedrijfsvoering in sterke mate bepaald door de verdere ontwikkeling van dit opgavengestuurd werken. Dit leidt tot andere provinciale werkwijzen, structuren en systemen. Hierbij hoort ook een visie op de organisatie. Deze visie is ontwikkeld in 2018 door samenspel van directie, management en medewerkers, uitmondend in een organisatieplan. Het is een vervolg/uitwerking op onze bedrijfsvoeringsvisie in de opgavengestuurde organisatie.
Onze inzet is om enerzijds de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen, gezien de zichtbare teruggang in het capaciteitsbudget. Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Vastgestelde beleidsnotities

•  Strategische personeelsplanning 2018-2019 (PS juni 2018)
•  Strategisch personeelsbeleid (PS november 2018)

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van het IPO. Onderdeel van de BIJ12 is de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies. De GBO is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.

Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 6: Bedrijfsvoering

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • -Capaciteitsbudget
 • -Generatiepact
 • -Overig
 • Middelen
 • Middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • -Mensen
 • -Middelen
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 72.789
 • 392
 • 1.160
 • 16.582
 • 90.924
 • -16.223
 • -4.144
 • 70.557
 • 2.078
 • 68.479
 • Begroting 2019
 • 74.816
 • 902
 • 477
 • 16.644
 • 92.838
 • -11.368
 • -4.108
 • 77.362
 • 443
 • 76.919
 • Begroting 2020
 • 64.896
 • 346
 • 457
 • 17.827
 • 83.526
 • -6.290
 • -3.061
 • 74.176
 • 341
 • 73.835
 • Begroting 2021
 • 59.832
 • 306
 • 563
 • 17.711
 • 78.412
 • -3.625
 • -2.189
 • 72.598
 • 341
 • 72.257
 • Begroting 2022
 • 57.575
 • 264
 • 563
 • 17.652
 • 76.054
 • -3.009
 • -1.852
 • 71.194
 • 341
 • 70.853
 • Begroting 2023
 • 56.708
 • 195
 • 563
 • 17.593
 • 75.059
 • -2.496
 • -1.534
 • 71.030
 • 341
 • 70.689

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 58.084
 • 12.473
 • 70.557
 • 1.847
 • 231
 • 2.078
 • 68.479
 • Begroting 2019
 • 64.826
 • 12.536
 • 77.362
 • 293
 • 150
 • 443
 • 76.919
 • Begroting 2020
 • 59.410
 • 14.766
 • 74.176
 • 188
 • 153
 • 341
 • 73.835
 • Begroting 2021
 • 57.075
 • 15.522
 • 72.598
 • 188
 • 153
 • 341
 • 72.257
 • Begroting 2022
 • 55.393
 • 15.801
 • 71.194
 • 188
 • 153
 • 341
 • 70.853
 • Begroting 2023
 • 54.970
 • 16.060
 • 71.030
 • 188
 • 153
 • 341
 • 70.689

Eerste bestuursrapportage

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • Capaciteitsbudget
 • - salarissen*
 • - inhuur*
 • subtotaal
 • - overige lasten capaciteit*
 • - overig
 • totaal Mensen
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - mensen*
 • - mensen overig
 • - middelen
 • subtotaal
 • totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • - mensen*
 • - mensen overig
 • - middelen
 • totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Vormen reserve
 • - Dekkingsreserve kapitaallasten, capaciteit
 • totaal vormen
 • Beschikken reserve
 • -Reserve Generatiepact
 • Reserve tijdelijke budgetten
 • -Dekkingsreserve kapitaallasten, capaciteit
 • -Reserve capaciteit*
 • totaal beschikken
 • Mutatie reserve
 • saldo na bestemming
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 56.668
 • 11.174
 • 67.843
 • 1.405
 • 1.744
 • 70.991
 • 17.997
 • 88.988
 • -9.761
 • -516
 • -4.666
 • -14.943
 • 74.045
 • 13
 • 87
 • 226
 • 326
 • 73.719
 • 3,598
 • 3.598
 • 535
 • 200
 • 18
 • 0
 • 753
 • 2.846
 • 76.565
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 801
 • 801
 • 0
 • -12
 • 789
 • -61
 • 728
 • -620
 • 0
 • 0
 • -620
 • 108
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 108
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 108
 • Realisatie per 1-4
 • 14.532
 • 2.600
 • 17.133
 • 209
 • 523
 • 17.865
 • 4.366
 • 22.231
 • -1.179
 • -134
 • -622
 • -1.934
 • 20.297
 • 33
 • 0
 • 49
 • 83
 • 20.214
 • 659
 • 659
 • 139
 • 0
 • 18
 • 0
 • 156
 • 502
 • 20.716
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 0
 • 8.617
 • 8.617
 • 274
 • 374
 • 9.265
 • 4.094
 • 13.358
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13.358
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13.358
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13.358
 • Saldo
 • 42.136
 • 758
 • 42.894
 • 922
 • 834
 • 44.651
 • 9.476
 • 54.127
 • -9.203
 • -382
 • -4.044
 • -13.629
 • 40.498
 • -20
 • 87
 • 176
 • 243
 • 40.255
 • 2.940
 • 2.940
 • 396
 • 200
 • 0
 • 0
 • 596
 • 2.343
 • 42.598

Toelichting:

De posten met * gemerkt zijn gekoppeld aan de bestemmingsreserve capaciteit.

Bovenstaande tabel is een nieuwe tabel waarin wij de aansluiting van de baten en lasten binnen programma 6 Bedrijfsvoering, het capaciteitsbudget en de reserve capaciteit willen laten zien. Bij de begroting 2020 hebben uw Staten de reserve capaciteitsbudget ingesteld. De posten die met een * zijn aangemerkt, zijn gekoppeld aan die reserve. Dit betekent dat de reserve kan worden ingezet voor die posten, danwel dat het positieve saldo wordt toegevoegd aan de reserve. Bij elk PenC document wordt dit inzichtelijk gemaakt, zodat uw Staten deze reserve kunnen blijven volgen. De stand van de reserve is op dit moment € 5,2 mln.

Binnen programma 6 heeft er een her allocatie van personeelsbudgetten plaatsgevonden. In navolging van de posten generatiepact en garantiebanen, stellen wij voor om de nieuwe posten Vitaliteit en OR-compensatie te koppelen aan de reserve capaciteit. De post Vitaliteit wordt ingezet voor de faciliteit Vitaliteitsverlof die aan medewerkers in bepaalde situaties de mogelijkheid geeft om hun werk tijdelijk aan te passen, teneinde hun vitaliteit te behouden. De post OR-compensatie betreft een interne compensatie voor de inzet van een OR-lid vanuit een afdeling of pool. Bij het besluit van PS over de instelling van de reserve capaciteit zijn deze posten niet expliciet benoemd. Echter zijn deze posten direct gerelateerd aan personeel en liggen daarmee in de lijn van de gedachte, die PS had bij het in leven roepen van deze reserve. Daarom brengen wij deze posten ten gunste/ten laste van de reserve capaciteit.

Naast een her allocatie hebben er sinds het vaststellen van de begroting 2020 nog enkele wijzigingen voorgedaan. Dit laat zich verklaren door extra benodigde investeringen van buitenaf om onze provinciale taken uit te kunnen voeren en de benodigde investering in personeel om de resultaten uit het Bestuursakkoord te kunnen realiseren. Daarnaast zijn er nieuwe projecten bijgekomen inclusief personele dekking.  Een aantal voorbeelden is opgenomen bij de toelichting op de prestatieindicatoren. Tot slot zijn de normtarieven van 2019 aangepast naar die van 2020.

We zien dat de budgetten onder druk staan. Zeker de inhuur zal kritisch worden gevolgd omdat we zien dat de vrije ruimte binnen deze post voor de rest van 2020 beperkt is. Om hierop te sturen streven we naar een maximale inzet van de eigen medewerkers via de pools en beheersen we de kosten voor het aantrekken van eigen personeel of inhuur.

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Subtotaal lasten
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 93.440
 • -1.128
 • 92.312
 • -16.244
 • 76.069
 • 1.124
 • 1.210
 • 2.334
 • 73.735
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 205
 • -489
 • -284
 • -70
 • -354
 • 0
 • 0
 • 0
 • -354
 • Realisatie per 1-9
 • 60.418
 • -324
 • 60.094
 • -6.095
 • 53.998
 • 1.001
 • 239
 • 1.241
 • 52.758
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 8.337
 • 122
 • 8.459
 • 0
 • 8.459
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.459
 • Saldo
 • 24.891
 • -1.415
 • 23.475
 • -10.149
 • 13.256
 • 123
 • 971
 • 1.093
 • 12.163

Toelichting:

Een uitgebreide tabel met toelichting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 38.981
 • 38.216
 • 77.197
 • 819
 • 0
 • -1.947
 • -1.128
 • 76.069
 • 148
 • 976
 • 1.124
 • 0
 • 0
 • 1.210
 • 1.210
 • 2.334
 • 73.735
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 135
 • 135
 • -400
 • 0
 • -89
 • -489
 • -354
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -354
 • Realisatie per 1-9-
 • 16.264
 • 38.058
 • 54.322
 • 77
 • 0
 • -401
 • -324
 • 53.998
 • 59
 • 942
 • 1.001
 • 0
 • 0
 • 239
 • 239
 • 1.241
 • 52.758
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 2.053
 • 6.284
 • 8.337
 • 115
 • 0
 • 7
 • 122
 • 8.459
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.459
 • Saldo
 • 20.664
 • -5.992
 • 14.672
 • 227
 • 0
 • -1.642
 • -1.415
 • 13.257
 • 89
 • 34
 • 123
 • 0
 • 0
 • 971
 • 971
 • 1.093
 • 12.164

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

We willen dat de provinciale organisatie optimaal bijdraagt aan de realisatie van de opgaven in Fryslân en de ambities in het bestuursakkoord ‘Lok op Ien’. Dat betekent dat wij in de organisatie opgavengestuurd werken en dit continu doorontwikkelen.
Dit leidt tot andere provinciale werkwijzen, structuren en systemen. Hierbij hoort ook een visie op de organisatie. Deze visie is ontwikkeld in samenspel van directie, management en medewerkers, uitmondend in het organisatieplan ‘Kânsen gripe troch romte te bieden’.

Onze inzet dit jaar was om enerzijds de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds ging het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen, nu en richting de toekomst. We willen als organisatie hierdoor wendbaar kunnen reageren op ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) leverden een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • BIJ12

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.1 Mensen
6.2 Middelen

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 73.999
 • 4.365
 • 69.635
 • 6.668
 • 76.303
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 73.233
 • 2.558
 • 70.676
 • 5.941
 • 76.617
 • Rekening 2020
 • 79.554
 • 3.057
 • 76.497
 • -2.986
 • 73.511
 • Saldo begroting en rekening
 • -6.321
 • -500
 • -5.822
 • 8.927
 • 3.106

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2019
 • 60.672
 • 13.328
 • 73.999
 • 1.920
 • 2.445
 • 4.365
 • 69.635
 • Begroting 2020
 • 63.231
 • 10.003
 • 73.233
 • 2.332
 • 226
 • 2.558
 • 70.676
 • Rekening 2020
 • 67.188
 • 12.367
 • 79.554
 • 2.702
 • 356
 • 3.057
 • 76.497
 • Saldo 2020
 • -3.957
 • -2.364
 • -6.321
 • -370
 • -130
 • -500
 • -5.822

In paragraaf 7. Bedrijfsvoering is bovenstaand overzicht verder uitgesplitst waarmee respectievelijk inzicht wordt gegeven in:
– het capaciteitsbudget
– het totale bedrijfsvoeringsbudget
– de bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
– de bijdrage van derden

In dat overzicht is aangegeven welke onderdelen betrekking hebben op beleidsveld 6.1 mensen of 6.2 middelen. Ook wordt in de paragraaf bedrijfsvoering een nadere toelichting gegeven op de verschillende posten. Bij de betreffende beleidsvelden is daarom geen financieel overzicht meer opgenomen.

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 20
 • 0
 • 199
 • 219
 • uitgaven
 • 549
 • 0
 • 106
 • 654
 • bijdragen derden
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2020
 • 569
 • 0
 • 304
 • 873

Toelichting:

De investeringen betreffen verschillende bedrijfsmiddelen zoals smartphones, kantoormeubilair en ICT.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R.Generatiepact
 • R. Capaciteit 2019-2023
 • R. Groot onderhoud Gebouwen
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 2.079
 • 5.181
 • 0
 • 7.260
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • 1.931
 • 1.931
 • aanwending
 • 534
 • 4.718
 • 55
 • 5.308
 • Stand per 31-12-2020
 • 1.544
 • 463
 • 1.876
 • 3.883

Toelichting:

Reserve generatiepact
De reserve generatiepact is bestemd om de lasten te dekken van personeel dat deelneemt aan het generatiepact.

Reserve capaciteit 2019-2023
Bij het vaststellen van de begroting 2020 hebben Provinciale Staten de reserve capaciteit ingesteld om tijdens deze bestuursperiode flexibel te kunnen sturen op de inzet van capaciteit. Bij de jaarrekening wordt deze reserve gepresenteerd. De over- en onderbestedingen m.b.t capaciteit worden jaarlijks verrekend met de reserve. In 2019 is de reserve gevormd voor € 5,1, mln. dit jaar is er voor € 4,7 mln. beschikt over de middelen. Dit wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Reserve groot onderhoud gebouwen
De reserve groot onderhoud gebouwen is in 2020 gevormd door het omzetten van voorziening groot onderhoud gebouwen. De reserve is bestemd voor groot onderhoud gebouwen, boven het jaarlijks beschikbare budget in de exploitatie.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen € 1.000,-
 • V. Vrijwillige mobiliteit personeel
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 304
 • 304
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 122
 • 122
 • Stand per 31-12-2020
 • 182
 • 182

Toelichting:

Deze voorziening betreft de voorloper van het generatiepact (60+ regeling). De voorziening vrijwillige mobiliteit is gevormd om de eventuele belasting voor personeelsleden die gebruik maken van vrijwillige mobiliteit af te dekken. Jaarlijks valt hier een deel van vrij omdat de claim van de Belastingdienst dan vervalt.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP Innovatiebudget BZK stikstof
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 0
 • 0
 • toevoeging
 • 198
 • 198
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2020
 • 198
 • 198

Toelichting:

Deze OP is ingericht voor de specifieke uitkeringen (SPUK), verantwoording naar derden vindt plaats via de SISA-verantwoording. Dit betreft een regeling in het kader van de Digitale Overheid.

Print deze pagina