Programma 5: Mienskip

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe, Klaas Fokkinga, Sietske Poepjes, Douwe Hoogland en Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Wij willen de dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van die Friese steden en dorpen. Friezen waarderen de leefbaarheid met minstens een 8. Wij willen een bijdrage leveren om deze 8 minimaal te handhaven. We faciliteren partners om te komen tot een goede spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. De kwaliteit van wonen is van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal.
Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij zorgen ervoor dat zorg- en sociale aspecten als vanzelf worden meegewogen bij de andere beleidsvelden en stimuleren gemeente-overstijgende projecten die discriminatie of eenzaamheid tegengaan of oplossingen bieden voor mensen die zorg nodig hebben. Via ons sportbeleid stimuleren wij de Friese sporten, talentontwikkeling en faciliteren wij een topsportinfrastructuur in Fryslân.

Het jaar 2018 was voor Fryslân een geweldig jaar: de provincie stond vanaf de start van Kulturele Haadstêd in de schijnwerpers van Europa. Die energie willen we vasthouden. Dit doen we door onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van de Friese taal en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân te bestendigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, in de stad en op het platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dit doen wij ook door de plannen voor LF 2028 door te zetten. We zetten cultuur in als middel om belangrijke thema’s als economische ontwikkeling, toerisme, leefbaarheid, duurzaamheid en taal verder te helpen. In de paragraaf Grote projecten gaan we daar nader op in.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
Het Rijk, de provincie Fryslân en de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) hebben de Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke getroffen. Daarbij is het openbaar lichaam Tresoar ingesteld. Het doel van Tresoar is drieledig;
a. Het behartigen van de belangen van de minister, het provinciaal bestuur en het bestuur van FLMD bij alle aangelegenheden betreffende de collecties en archiefbescheiden.
b. Het toegankelijk maken en houden en onder de aandacht brengen van een breed publiek van het in de collecties en archieven ondergebrachte cultureel erfgoed.
c. Het bevorderen van de Friese literatuur en het verbreden van het literaire klimaat in Fryslân.

Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen
Openbaar belang is het behoud van het ijsstadion Thialf als voorziening die voor de provincie een bijdrage levert op het gebied van economie, sport en cultuur. Thialf OG BV bezit 100 % van de aandelen van Thialf B.V.
NB: Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van enig jaar.

Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 5: Mienskip

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 66.124
 • 1.963
 • 64.161
 • Begroting 2019
 • 86.680
 • 1.634
 • 85.047
 • Begroting 2020
 • 45.713
 • 224
 • 45.489
 • Begroting 2021
 • 49.123
 • 17
 • 49.106
 • Begroting 2022
 • 44.817
 • 17
 • 44.800
 • Begroting 2023
 • 43.877
 • 17
 • 43.861

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 22.107
 • 33.181
 • 10.836
 • 66.124
 • 840
 • 1.113
 • 10
 • 1.963
 • 64.161
 • Begroting 2019
 • 46.574
 • 29.183
 • 10.924
 • 86.680
 • 1.012
 • 289
 • 333
 • 1.634
 • 85.047
 • Begroting 2020
 • 12.720
 • 23.439
 • 9.554
 • 45.713
 • 0
 • 224
 • 0
 • 224
 • 45.489
 • Begroting 2021
 • 13.740
 • 24.890
 • 10.493
 • 49.123
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 49.106
 • Begroting 2022
 • 9.600
 • 24.774
 • 10.443
 • 44.817
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 44.800
 • Begroting 2023
 • 8.660
 • 24.774
 • 10.443
 • 43.877
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 43.861

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 27.716
 • 43.768
 • 71.485
 • 53
 • 883
 • 936
 • 70.549
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 8
 • -6.582
 • -6.574
 • 0
 • 0
 • 0
 • -6.574
 • Realisatie per 1-4
 • 6.290
 • 4.081
 • 10.370
 • 1
 • 214
 • 215
 • 10.155
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 1.513
 • 14.425
 • 15.938
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15.938
 • Saldo
 • 19.922
 • 18.681
 • 38.603
 • 51
 • 669
 • 720
 • 37.883

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 27.710
 • 6
 • 27.716
 • 35.769
 • 7.999
 • 0
 • 43.768
 • 71.485
 • 50
 • 3
 • 53
 • 883
 • 0
 • 0
 • 883
 • 936
 • 70.549
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 8
 • 8
 • -7.605
 • 1.023
 • -6.582
 • -6.574
 • -6.574
 • Realisatie per 1-4
 • 6.290
 • 0
 • 6.290
 • 3.935
 • 135
 • 11
 • 4.081
 • 10.370
 • 0
 • 1
 • 1
 • 337
 • 0
 • -123
 • 214
 • 215
 • 10.155
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 1.513
 • 0
 • 1.513
 • 10.865
 • 3.520
 • 40
 • 14.425
 • 15.938
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15.938
 • Saldo
 • 19.916
 • 6
 • 19.922
 • 13.365
 • 5.367
 • -51
 • 18.681
 • 38.603
 • 50
 • 1
 • 51
 • 546
 • 0
 • 123
 • 669
 • 720
 • 37.883

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 28.747
 • 37.593
 • 66.339
 • 53
 • 1.302
 • 1.355
 • 64.985
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -62
 • 1.716
 • 1.654
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.654
 • Realisatie per 1-9
 • 17.963
 • 12.695
 • 30.658
 • 3
 • 509
 • 511
 • 30.147
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 467
 • 14.007
 • 14.474
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.474
 • Saldo
 • 10.254
 • 12.607
 • 22.861
 • 50
 • 793
 • 843
 • 22.018

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 28.740
 • 6
 • 28.747
 • 28.571
 • 9.022
 • 0
 • 37.593
 • 66.339
 • 50
 • 3
 • 53
 • 1.302
 • 0
 • 0
 • 1.302
 • 1.355
 • 64.985
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -62
 • 0
 • -62
 • 1.744
 • -28
 • 0
 • 1.716
 • 1.654
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.654
 • Realisatie per 1-9-
 • 17.963
 • 0
 • 17.963
 • 12.450
 • 213
 • 32
 • 12.695
 • 30.658
 • 0
 • 3
 • 3
 • 632
 • 0
 • -123
 • 509
 • 511
 • 30.147
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 467
 • 0
 • 467
 • 10.441
 • 3.473
 • 93
 • 14.007
 • 14.474
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.474
 • Saldo
 • 10.248
 • 6
 • 10.254
 • 7.424
 • 5.308
 • -125
 • 12.607
 • 22.861
 • 50
 • 0
 • 50
 • 670
 • 0
 • 123
 • 793
 • 843
 • 22.018

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Wij wilden de dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streefden daarbij naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van die Friese steden en dorpen. Ondanks corona waarderen de Friese inwoners de leefbaarheid in onze provincie eind 2020 met een 7,8 (bron: FSP). We hebben het afgelopen jaar weer een bijdrage geleverd om dit goede cijfer te handhaven.
We hebben partners gefaciliteerd om te komen tot een goede spreiding van voorzieningen. Wij hadden daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen.
De kwaliteit van wonen is van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal.

Het jaar 2018 was voor Fryslân een geweldig jaar: de provincie stond vanaf de start van Kulturele Haadstêd in de schijnwerpers van Europa. Die energie wilden we vasthouden. Dit deden wij het afgelopen jaar door onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van de Friese taal en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân te bestendigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, in de stad en op het platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dit deden wij ook door de plannen voor LF 2028 door te zetten. We zetten cultuur in als middel om belangrijke thema’s als economische ontwikkeling, toerisme, leefbaarheid, duurzaamheid en taal verder te helpen. In de paragraaf Grote projecten gaan we daar nader op in.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) leverden een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.1 Leefomjouwing
5.2 Cultuur en erfgoed
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren

Toelichting:

De uitvoering van de resultaten uit de begrotingsprogramma Mienskip ligt over het algemeen op koers. De coronacrisis is echter van invloed geweest op het behalen van de gewenste resultaten. Met name voor de culturele en erfgoedsector geldt dit. Activiteiten, festivals en voorstellingen zijn in veel gevallen niet doorgegaan of konden alleen in aangepaste vorm plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 57.866
 • 1.572
 • 56.293
 • -3.170
 • 53.123
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 60.846
 • 1.355
 • 59.491
 • -8.383
 • 51.108
 • Rekening 2020
 • 56.426
 • 762
 • 55.663
 • -4.569
 • 51.094
 • Saldo begroting en rekening
 • 4.420
 • 592
 • 3.828
 • -3.813
 • 14

Toelichting:

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan toegelicht bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2019
 • 22.523
 • 25.705
 • 9.638
 • 57.866
 • 975
 • 234
 • 363
 • 1.572
 • 56.293
 • Begroting 2020
 • 24.745
 • 25.285
 • 10.816
 • 60.846
 • 984
 • 335
 • 36
 • 1.355
 • 59.491
 • Rekening 2020
 • 20.882
 • 24.860
 • 10.684
 • 56.426
 • 399
 • 328
 • 36
 • 762
 • 55.663
 • Saldo 2020
 • 3.864
 • 425
 • 132
 • 4.420
 • 585
 • 7
 • 0
 • 592
 • 3.828

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Ticketrisico's culturele producties
 • R. Sponsoropbrengst en fondsen LF2018
 • R. Beklemde reserve verstrekte subsidies
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 1.050
 • 675
 • 0
 • 1.725
 • toevoeging
 • -28
 • 0
 • 7.204
 • 7.177
 • aanwending
 • 0
 • 675
 • 0
 • 675
 • Stand per 31-12-2020
 • 1.023
 • 0
 • 7.204
 • 8.227

Toelichting:

Reserve Ticketrisico’s culturele producties
De reserve Ticketrisico’s culturele producties is door PS blijvend beschikbaar gesteld voor ticketrisico’s bij podiumproducties die zijn opgenomen in de programmering LF2028. Deze subsidieregeling heeft als doel het gedeeltelijk afdekken van het risico dat de werkelijke inkomsten uit ticketverkoop, voor podiumproducties die zijn opgenomen in de programmering podiumproducties LF2028, achterblijven bij de geraamde inkomsten. In geval een hogere inkomst dan geraamd (dus een meevaller) deelt de provincie in de extra inkomsten. Deze vloeien naar de reserve Ticketrisico’s en kunnen weer worden ingezet voor de subsidieregeling. In 2020 is er geen gebruik van deze reserve gemaakt. De vorming van -/- € 28.000 betreft een verrekening vanuit 2019.

Reserve Sponsoropbrengst en fondsen LF2018
De reserve Sponsoropbrengst en fondsen LF2018 was ingesteld voor het risico op sponsoropbrengsten en fondsen LF2018. Eind 2020 is de eindafrekening van LF2018 afgehandeld en er is nog een laatste bedrag ten laste van deze reserve uitbetaald. Daarmee kan deze reserve bij de Jaarstukken 2020 opgeheven worden. Het resterende bedrag van deze reserve ad. € 526.037 valt vrij in het rekeningsaldo. Zie hiervoor beleidsveld 7.8, Onvoorzien.

Reserve verstrekte subsidies
Deze reserve is gevormd naar aanleiding van de stelselwijziging subsidielastneming en betreft de volgende projecten: Kansen in Kernen, Ontwikkeling Feanwâlden, Sud Ie, Kultueredukaasje mei kwaliteit, Historisch centrum Westergo, LF2028 en Grip 2.0

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • V. Jorritsma-Boschmafonds
 • V. Buma-legaten
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 23
 • 130
 • 160
 • 313
 • toevoeging
 • 0
 • 1
 • 6
 • 7
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
 • Stand per 31-12-2020
 • 23
 • 131
 • 160
 • 314

Toelichting:

Deze drie voorzieningen betreffen in het verleden ontvangen legaten of schenkingen. Per legaat/schenking zijn er destijds afspraken gemaakt over de rol van en activiteiten door de provincie met deze middelen.

De gelden uit het in 1957 verkregen Van Harinxsma Thoe Sloten-legaat is bedoeld voor het in goede staat houden van de A.C.E.W. Els Collot d’Escurykamer in het Fries Museum en voor het onderhouden van twee graven in Beetsterzwaag.

Uit het Jorritsma-Boschmafonds, een legaat dat door de provincie Fryslân wordt beheerd sinds de jaren zestig, wordt vanaf 2011, eens in de vier jaar uit de renteopbrengsten van het stamkapitaal, aan jonge mensen met een laag of geen inkomen een bijdrage toegekend. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de studiekosten in het volgen van een opleiding in het voorgezet onderwijs- of het middelbaar- of hoger beroepsonderwijs.

De gelden uit het in 1910 verkregen Buma-legaat worden gebruikt voor aankopen voor de Buma-bibliotheek die onderdeel vormt van Tresoar. Rente en dividendinkomsten worden doorbetaald aan Tresoar.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP IMF Pilot innovatiebudget Open Poen
 • OP Culturele voorzieningen provincies 2020
 • OP Leader/POP 3 Lopende kosten
 • OP Flexibele inzet woningbouw
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • toevoeging
 • 203
 • 1.396
 • 108
 • 274
 • 1.981
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • 108
 • 0
 • 108
 • Stand per 31-12-2020
 • 203
 • 1.396
 • 0
 • 274
 • 1.873

Toelichting:

In 2020 heeft het Rijk diverse specifieke uitkeringen verstrekt. De middelen voor Open Poen en Flexibele inzet woningbouw worden in 2021 en later aangewend ter uitvoering van de betreffende projecten. De uitkering Culturele voorzieningen betreft een specifieke uitkering voor de compensatie aan culturele instellingen voor geleden schade tot juni 2020 door corona. Dit bedrag is inmiddels in boekjaar 2021 aan de instellingen uitbetaald.

Voor Leader/POP3-projecten hebben we de in 2020 aangewende middelen voor lopende kosten als vordering op derden opgenomen op de balans. Periodiek wordt de declaratie van deze kosten ingediend bij RVO en na toekenning verrekend met de nog te ontvangen bedragen op de balans.

Print deze pagina