Programma 4: Economie

4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Begroting

Wat willen we bereiken?

(Innovatieve) producten moeten ook verkocht worden. Wij willen ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren.

In het verleden bleek dat als producten moeten concurreren op de wereldmarkt, dit ook sterk bijdraagt aan vernieuwing. Daarom gaan we het MKB ondersteunen bij internationale marktontwikkeling en -verkenning en door middel van een exportfinanciering (bij de FOM). We hebben de ambitie dat in 2020 10,2% van de Friese bedrijven internationaal actief is. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn Ynbusiness, de provinciale exportsubsidie, de Oranjewoud Academy, de NOM en het International Trade Support (ITS), bestaande uit WTC en de Friese kennisinstellingen (NHL Stenden). De betrekkingen met China willen wij periodiek via handelsmissies versterken, waar vooral marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van voedselproductie.

Om te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. Dit doen we onder meer in nauwe samenwerking met de vier grote Friese gemeenten (F4-gemeenten) waarmee we een acquisitieconvenant hebben gesloten. Ook zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn.

De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Hier willen we op inzetten via een kennisagenda arbeidsmarkt en onderwijs samen met onderwijs en bedrijfsleven, door het uitbouwen van Campus Fryslân en door ons in te zetten voor een nieuw Fries onderwijsakkoord.

Resultaten bestuursakkoord
23. de Friese export neemt sterker toe dan de gemiddelde toename in Nederland
24. meer jonge gezinnen blijven in Fryslân of komen naar Fryslân
25. er komt een nieuw Fries Onderwijsakkoord, met MBO, HBO en Campus Fryslân

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • De exportsubsidieregeling heeft in 2020 geleidt tot 10 nieuwe in dienst genomen exportmedewerkers en 50 adviesvraagstukken op het gebied van export.
 • In 2020 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteiten van bedrijven in Fryslan worden uitgevoerd.
 • In 2020 is de aandeelhoudersstrategie voor de NOM gereed en in werking.
 • In 2020 stellen we een nieuwe provincie brede prognose op met betrekking tot de toekomstige verwachte vraag – zowel kwantitatief, als kwalitatief – naar bedrijventerreinen.
 • Eind 2020 evalueren we de Friese Retailaanpak.
 • We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
 • In 2020 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
 • Samen met de F4-gemeenten wordt in 2020 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt vanaf 2020. Dit zal in 2020 leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
 • In 2020 heeftYnbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken
 • In 2020 wordt er ingezet op nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en het MKB

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De exportsubsidieregeling heeft in 2020 geleidt tot 10 nieuwe in dienst genomen exportmedewerkers en 50 adviesvraagstukken op het gebied van export.
2 In 2020 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteiten van bedrijven in Fryslan worden uitgevoerd.
3 In 2020 is de aandeelhoudersstrategie voor de NOM gereed en in werking.
4 In 2020 stellen we een nieuwe provincie brede prognose op met betrekking tot de toekomstige verwachte vraag – zowel kwantitatief, als kwalitatief – naar bedrijventerreinen.
5 Eind 2020 evalueren we de Friese Retailaanpak.
6 We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
7 In 2020 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
8 Samen met de F4-gemeenten wordt in 2020 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt vanaf 2020. Dit zal in 2020 leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
9 In 2020 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken
10 In 2020 wordt er ingezet op nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en het MKB

Toelichting:

7. Het project voor (meer) toekomstbestendige bedrijventerreinen wordt vooralsnog on hold gezet, op verzoek van de gemeenten, in verband met de inzet van de gemeenten t.b.v. de coronacrisis.
8. Ook deze actie is vertraagd door de corona-crisis. Oorspronkelijk was het idee om in Q2/Q3 de marktanalyse en prognose uit te voeren en op basis hiervan in Q3/Q4 nieuwe herijkte afspraken met de F4-gemeenten te maken. De verwachting is nu dat de marktanalyse en prognose na de zomer kan worden opgestart en dit jaar nog kan worden afgerond. Wellicht schuift het maken van afspraken met de gemeenten door naar eind 2020/begin 2021.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
(Internationaal) ondernemerschap Aantal aanvragen regeling exportsubsidie exclusief exportmedewerker 50
Aantal aanvragen in dienst nemen exportmedewerker 10
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15
Aandeelhouderstrategie NOM Gereed
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Provincie brede prognose over de toekomstige verwachte vraag naar bedrijventerreinen Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed
Aantal unieke gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 700
Menselijk kapitaal Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en MKB op het gebied van opleiding 3

Toelichting:

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: Het project voor (meer) toekomstbestendige bedrijventerreinen wordt vooralsnog on hold gezet, op verzoek van de gemeenten, in verband met de inzet van de gemeenten t.b.v. de coronacrisis.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De exportsubsidieregeling heeft in 2020 geleidt tot 10 nieuwe in dienst genomen exportmedewerkers en 50 adviesvraagstukken op het gebied van export.
2 In 2020 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteiten van bedrijven in Fryslan worden uitgevoerd.
3 In 2020 is de aandeelhoudersstrategie voor de NOM gereed en in werking.
4 In 2020 stellen we een nieuwe provincie brede prognose op met betrekking tot de toekomstige verwachte vraag – zowel kwantitatief, als kwalitatief – naar bedrijventerreinen.
5 Eind 2020 evalueren we de Friese Retailaanpak.
6 We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
7 In 2020 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
8 Samen met de F4-gemeenten wordt in 2020 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt vanaf 2020. Dit zal in 2020 leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
9 In 2020 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken
10 In 2020 wordt er ingezet op nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en het MKB

Toelichting:

7. Het project voor (meer) toekomstbestendige bedrijventerreinen is on hold gezet, op verzoek van de gemeenten, in verband met de inzet van de gemeenten t.b.v. de coronacrisis. De gemeenten hebben ook door hun financiële positie weinig geld om op dit project in te zetten. In najaar 2020 wordt bekeken wat voor nieuwe planning gemaakt kan worden.

8. Ook deze actie is vertraagd door de corona-crisis. De gemeenten hebben door hun financiële positie ook bij dit project weinig geld om op het resultaat in te zetten. Eind dit jaar is duidelijk in hoeverre deze actie in 2021 opgepakt kan worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
(Internationaal) ondernemerschap Aantal aanvragen regeling exportsubsidie exclusief exportmedewerker 50
Aantal aanvragen in dienst nemen exportmedewerker 10
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15
Aandeelhouderstrategie NOM Gereed
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Provincie brede prognose over de toekomstige verwachte vraag naar bedrijventerreinen Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed
Aantal unieke gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 700
Menselijk kapitaal Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en MKB op het gebied van opleiding 3

Toelichting:

(Inter)nationale bedrijven naar Fryslân: De Friese aquisitiestrategie heeft nog geen succes gehad, omdat de bedrijven i.v.m. corona niet tot grote investeringen zijn over gegaan.
Toekomstbestendige bedrijventerreinen: Het project voor (meer) toekomstbestendige bedrijventerreinen wordt vooralsnog on hold gezet, op verzoek van de gemeenten, in verband met de inzet van de gemeenten t.b.v. de coronacrisis.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

(Innovatieve) producten moeten ook verkocht worden. Ook in 2020 wilden wij daarom ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren.

In het verleden bleek dat als producten moeten concurreren op de wereldmarkt, dit ook sterk bijdraagt aan vernieuwing. Daarom bleven we in 2020 het MKB ondersteunen bij internationale marktontwikkeling en -verkenningen door middel van een exportfinanciering (bij de FOM). We hadden de ambitie dat in 2020 het aandeel van de Friese bedrijven dat internationaal actief is gelijk is aan het landelijk gemiddelde (ca. 10%). Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn Ynbusiness, de provinciale exportsubsidie, de Oranjewoud Academy, de NOM en het International Trade Support (ITS), bestaande uit WTC en de Friese kennisinstellingen (NHL Stenden). Middels het organiseren van handelsmissies wilden we internationalisering versterken, waar vooral marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van voedselproductie.

Om te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân bleven we in 2020 de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. Dit deden we onder meer in nauwe samenwerking met de vier grote Friese gemeenten (F4-gemeenten) waarmee we een acquisitieconvenant hebben gesloten. Ook zorgden we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn.

De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Hier hebben we het afgelopen jaar op ingezet via een kennisagenda arbeidsmarkt en onderwijs samen met onderwijs en bedrijfsleven, door het uitbouwen van Campus Fryslân en door ons in te zetten voor een nieuw Fries onderwijsakkoord.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Toelichting:

Conform het aanvalsplan internationalisering was het onze doelstelling om het aandeel Friese bedrijven dat internationaal actief is gemiddeld gelijk te laten zijn met het landelijke gemiddelde. Het aandeel internationaal opererende Friese bedrijven in 2019 is 8,23 (bron CBS) tegenover het landelijk gemiddelde van 9,62. Wel laat het landelijk gemiddelde een daling zien en is er in Fryslân een stijgende lijn te zien.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De exportsubsidieregeling heeft in 2020 geleidt tot 10 nieuwe in dienst genomen exportmedewerkers en 50 adviesvraagstukken op het gebied van export.
2 In 2020 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteiten van bedrijven in Fryslan worden uitgevoerd.
3 In 2020 is de aandeelhoudersstrategie voor de NOM gereed en in werking.
4 In 2020 stellen we een nieuwe provincie brede prognose op met betrekking tot de toekomstige verwachte vraag – zowel kwantitatief, als kwalitatief – naar bedrijventerreinen.
5 Eind 2020 evalueren we de Friese Retailaanpak.
6 We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
7 In 2020 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
8 Samen met de F4-gemeenten wordt in 2020 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt vanaf 2020. Dit zal in 2020 leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
9 In 2020 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken
10 In 2020 wordt er ingezet op nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en het MKB

Toelichting:

6 en 7. Het proces rondom de bedrijventerreinen is op verzoek van de Friese gemeenten opgeschort in verband met de coronacrisis en de andere prioriteiten die dat op dit moment van ons als overheden vraagt. De verwachting is op dit moment dat het proces weer in het najaar 2021 kan worden opgestart. Het genoemde investeringsplan/plan van aanpak zal hierdoor pas in de loop van 2021 gerealiseerd kunnen worden. We zullen de balans in het najaar met de gemeenten opmaken. Het kan natuurlijk dan ook zo zijn dat de gemeenten voorlopig geen middelen voor de uitvoering van concrete maatregelen die uit dit traject naar voren komen beschikbaar hebben, in verband met andere prioriteiten die het gevolg zijn van de coronacrisis. Bovendien speelt hierbij ook nog nadrukkelijk de problematiek van de netcongestie/netcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk, waarvan de verdere ambities in dit traject ook ernstig afhankelijk zijn.
8. Het is nog onduidelijk wat de invloed van de coronacrisis op de kantorenmarkt zal zijn. Er is daarom gekozen om in 2020 door de veranderende omstandigheden nog geen onderzoek te laten doen. Dit zal na de coronacrisis geschieden. Dit om de gevolgen van het virus ook mee te kunnen nemen en daarop afspraken met de F4 te kunnen maken.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
(Internationaal) ondernemerschap Aantal aanvragen regeling exportsubsidie exclusief exportmedewerker 50 41
Aantal aanvragen in dienst nemen exportmedewerker 10 22
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15 14
Aandeelhouderstrategie NOM Gereed Gereed
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3 8
Provincie brede prognose over de toekomstige verwachte vraag naar bedrijventerreinen Gereed Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed Gereed*
Aantal unieke gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 700 1.079
Menselijk kapitaal Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en MKB op het gebied van opleiding

Toelichting:

* Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen: Dit programma is deels gereed. Het onderzoek naar de staat van de bedrijventerreinen is afgerond, echter het uitgewerkte investeringsplan is nog niet gereed.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 1.188
 • 1.180
 • 2.368
 • 44
 • 44
 • 2.324
 • -1.180
 • -29
 • 1.116
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 14
 • 1.375
 • 1.416
 • 2.804
 • 0
 • 0
 • 2.804
 • -1.416
 • -48
 • 1.341
 • Rekening 2020
 • 2
 • 1.000
 • 965
 • 1.967
 • 0
 • 0
 • 1.967
 • -965
 • -73
 • 929
 • Saldo begroting en rekening
 • 11
 • 375
 • 451
 • 837
 • 0
 • 0
 • 837
 • -451
 • 25
 • 411

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 411.000,- op dit beleidsveld.

Tijdelijke budgetten
Het tijdelijk budget Ondernemer Centraal is niet in zijn geheel beschikt, omdat er een correctie op verrekenbare BTW is toegepast en de beschikking dus lager uitvalt. Hierdoor leidt dit tot een vrijval van ca. € 400.000,-. Het betreft voor de periode 2017-2020 een plusbudget op het watercampus actieplan. Deze plus is in de kadernota 2018 door PS aanvullend beschikbaar gesteld op het reeds toegewezen bedrag van € 6 mln. euro om drie pijlers van het actieplan extra te ondersteunen

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Bedrijvencontactdagen voor Friesland
 • Structurele budgetten
 • De ondernemer centraal
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Vestingsregeling
 • Tijdelijke budgetten
 • EU Bancaire sector
 • Inzet NUON Chinabeleid 2018-2020
 • Inzet NUON CIV Healthy Ageing
 • Inzet NUON Expeditie Fryslan/infodagen wonen
 • Inzet NUON Herbestemmingsregeling bestaande panden
 • Inzet NUON Internationale handelsmissies
 • Inzet NUON Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Inzet NUON Servicepunt techniek F-Top
 • Inzet NUON St International Trade Support
 • Inzet NUON Stimulering handelsmissies en beurzen activiteiten
 • Inzet NUON Traineeships in Fryslan
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Vestingsregeling
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 0
 • 600
 • 29
 • 327
 • 232
 • 1.188
 • 33
 • 92
 • 42
 • 11
 • -136
 • 79
 • 714
 • -41
 • 137
 • 248
 • 0
 • 1.180
 • 2.368
 • 44
 • 44
 • 44
 • 2.324
 • Begroting 2020
 • 14
 • 14
 • 400
 • 0
 • 327
 • 648
 • 1.375
 • 17
 • 36
 • 335
 • 0
 • 0
 • 0
 • 714
 • 214
 • 101
 • 0
 • 0
 • 1.416
 • 2.804
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.804
 • Rekening 2020
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 327
 • 673
 • 1.000
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
 • 643
 • 0
 • 291
 • 0
 • 0
 • 965
 • 1.967
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.967
 • Saldo 2020
 • 11
 • 11
 • 400
 • 0
 • 0
 • -25
 • 375
 • 0
 • 31
 • 335
 • 0
 • 0
 • -9
 • 70
 • 214
 • -190
 • 0
 • 0
 • 451
 • 837
 • 0
 • 0
 • 0
 • 837
Print deze pagina