Programma 3: Omgeving

3.3 Veenweide

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het Friese Veenweidelandschap staat onder druk door een constante daling van de bodem. Als er geen maatregelen worden genomen is het veen in de provincie aan het eind van deze eeuw verdwenen. Wij willen de bodemdaling en de problemen die samenhangen met bodemdaling de komende tien jaar aanpakken. Hierbij richten wij ons op de onderstaande doelstellingen:

 • een balans aanbrengen in het watersysteem, waardoor oxidatie, verzilting en verdroging zoveel mogelijk wordt voorkomen
 • herstel van natuur en biodiversiteit
 • een afname van de CO2-uitstoot en bodemdaling in Veenweidegebieden
 • een sterke afname van de schade als gevolg van de bodemdaling aan funderingen, huizen, kades, rioleringen en kunstwerken
 • het stimuleren van natuurinclusieve landbouw.

De Veenweideproblematiek is bij uitstek een integrale opgave. Hoe graag we ook willen; niet alle doelstellingen zijn al concreet in resultaten te vertalen. Wij zijn mede afhankelijk van de dynamiek in de samenleving en de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. In het recente klimaatakkoord is € 276 miljoen beschikbaar gesteld voor aanpak van de Veenweide-opgave. Daarnaast hebben wij als provincie en Wetterskip Fryslân voor de komende tien jaar € 35 miljoen beschikbaar gesteld. Door maximaal in te zetten op dynamische financiering wordt deze bestuursperiode gestreefd naar een zo groot mogelijk resultaat bij bovenstaande doelstellingen. Dynamische financiering wil zeggen dat wij er bewust op inzetten dat er geld beschikbaar komt, zodra er initieel budget is ingezet.
Momenteel wordt gewerkt aan het Veenweideprogramma 2020 – 2030. In dit programma wordt invulling gegeven aan de besteding van de publieke middelen – op dit moment € 22,5 miljoen van de provincie en € 12,5 miljoen van Wetterskip Fryslân – en wordt via een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) bepaald welke partijen in welke rol verantwoordelijk zijn in de uitvoering.
De uitvoering van Veenweide krijgt vorm in een netwerkorganisatie, waarin de provincie, het Wetterskip, maatschappelijke organisaties, de landbouwpartijen, de Friese Milieufederatie en in toenemende mate de gemeenten, participeren. Het komend jaar staat in het teken van verdere planvorming en concrete realisatie.

Resultaten bestuursakkoord
15. er is een Taskforce Veenweide ingesteld die het Veenweidebeleid effectief en met draagvlak uitvoert
17. er is een scenariokeuze gemaakt voor het ambitieniveau voor het Friese veenweidegebied op basis van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Provinciale Staten Fryslân en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip nemen een besluit over de scenario’s van de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Deze besluiten worden bepalend voor het Veenweideprogramma 2020 – 2030 waarin de belangrijkste doelen en opgaven voor Fryslân worden aangegeven. De maatschappelijke doelen die in deze begroting nog niet concreet zijn benoemd, worden in het Veenweideprogramma 2020 – 2030 wel concreet geformuleerd.
 • In 2020 zal de Taskforce Veenweide een aantal keer bijeenkomen, om als externe ‘denktank’ de Veenweideopgave in Fryslân op inhoud van impulsen te voorzien.
 • In de uitvoering richten we ons in 2020 met name op technische innovatie en gebiedsprocessen. Komend jaar vinden pilots, demonstraties en praktijkproeven plaats om de veenoxidatie, bodemdaling en CO2-emissie te reduceren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie soorten maatregelen, namelijk hydrologische maatregelen, bodemmaatregelen en verdienmodellen.
 • Het Veenweideprogramma kent een achttal gebieden waar gebiedsprocessen lopen die ertoe leiden dat de Veenweidedoelstellingen worden gerealiseerd in samenwerking met de grondeigenaren en andere belanghebbenden.
 • Het gebied Aldeboarn / De Deelen is aangewezen als pilotgebied in het kader van de Klimaatenvelop 2019, het Interbestuurlijk Programma – Vitaal Platteland en de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Hierdoor komt een fors financieel bedrag vrij dat – te beginnen in 2020 – wordt geïnvesteerd in het gebied ter realisering van Veenweide – en andere hierboven genoemde doelstellingen. De precieze hoogte van dit bedrag is op dit moment nog niet bekend. Onze inzet is om middelen uit het Klimaatakkoord en eventuele andere middelen in 2020 ook in te zetten in een of meerdere andere Kansrijke Gebieden Veenweide.

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Provinciale Staten Fryslân en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip nemen een besluit over de scenario’s van de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Deze besluiten worden bepalend voor het Veenweideprogramma 2020 – 2030 waarin de belangrijkste doelen en opgaven voor Fryslân worden aangegeven. De maatschappelijke doelen die in deze begroting nog niet concreet zijn benoemd, worden in het Veenweideprogramma 2020 – 2030 wel concreet geformuleerd.
2 In 2020 zal de Taskforce Veenweide een aantal keer bijeenkomen, om als externe ‘denktank’ de Veenweideopgave in Fryslân op inhoud van impulsen te voorzien.
3 In de uitvoering richten we ons in 2020 met name op technische innovatie en gebiedsprocessen. Komend jaar vinden pilots, demonstraties en praktijkproeven plaats om de veenoxidatie, bodemdaling en CO2-emissie te reduceren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie soorten maatregelen, namelijk hydrologische maatregelen, bodemmaatregelen en verdienmodellen.
4 Het Veenweideprogramma kent een achttal gebieden waar gebiedsprocessen lopen die ertoe leiden dat de Veenweidedoelstellingen worden gerealiseerd in samenwerking met de grondeigenaren en andere belanghebbenden.
5 Het gebied Aldeboarn / De Deelen is aangewezen als pilotgebied in het kader van de Klimaatenvelop 2019, het Interbestuurlijk Programma - Vitaal Platteland en de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Hierdoor komt een fors financieel bedrag vrij dat – te beginnen in 2020 – wordt geïnvesteerd in het gebied ter realisering van Veenweide - en andere hierboven genoemde doelstellingen. De precieze hoogte van dit bedrag is op dit moment nog niet bekend. Onze inzet is om middelen uit het Klimaatakkoord en eventuele andere middelen in 2020 ook in te zetten in een of meerdere andere Kansrijke Gebieden Veenweide.

Toelichting:

Veenweideprogramma
Het Veenweideprogramma 2020 – 2030 wordt een maand later opgeleverd dan oorspronkelijk gepland. Dit betekent dat het niet in november dit jaar, maar in december in uw Staten wordt behandeld. Reden hiervoor is dat op advies vanuit het BOF er voor gekozen is om meer tijd te nemen om het concept van het programma met betrokkenen te bespreken die ook inbreng hebben geleverd voor het schrijven van het programma.

Gebiedsprocessen
In het kader van de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse is besloten om te differentieren in de gebiedsaanpak van het Veenweideprogramma. Dit heeft er toe geleid dat een tweetal gebieden – Sneekermeer Oost en Sneekermeer West – niet meer als kansrijk gebied worden gekenschetst. Dit betekent dat er geen gebiedsproces wordt gevoerd met de intentie om te komen tot maatregelen. In het genoemde Veenweideprogramma wordt bepaald welke maatregelen er worden genomen voor het hele areaal Veenweide, inclusief Sneekermeer Oost en Sneekermeer West.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Veenweideprogramma 2020-2030 Vaststelling door PS en AB Wetterskip 1
Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse Vaststelling door PS en AB Wetterskip aan de hand van scenario’s 1
Taskforce Veenweide Is ingesteld en komt aantal keren bijeen in 2020 3
Uitvoeren technisch innovatieve projecten hydrologie Aantal projecten in uitwerking of gerealiseerd in 2020 7
Uitvoeren technisch innovatieve projecten bodem Aantal projecten in uitwerking of gerealiseerd in 2020 13
Uitvoeren technisch innovatieve projecten verdienmodellen Aantal projecten in uitwerking of gerealiseerd in 2020 6

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Provinciale Staten Fryslân en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip nemen een besluit over de scenario’s van de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Deze besluiten worden bepalend voor het Veenweideprogramma 2020 – 2030 waarin de belangrijkste doelen en opgaven voor Fryslân worden aangegeven. De maatschappelijke doelen die in de begroting nog niet concreet zijn benoemd, worden in het Veenweideprogramma 2020 – 2030 wel concreet geformuleerd.
2 In 2020 zal de Taskforce Veenweide een aantal keer bijeenkomen, om als externe ‘denktank’ de Veenweideopgave in Fryslân op inhoud van impulsen te voorzien.
3 In de uitvoering richten we ons in 2020 met name op technische innovatie en gebiedsprocessen. Komend jaar vinden pilots, demonstraties en praktijkproeven plaats om de veenoxidatie, bodemdaling en CO2-emissie te reduceren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie soorten maatregelen, namelijk hydrologische maatregelen, bodemmaatregelen en verdienmodellen.
4 Het Veenweideprogramma kent een achttal gebieden waar gebiedsprocessen lopen die ertoe leiden dat de Veenweidedoelstellingen worden gerealiseerd in samenwerking met de grondeigenaren en andere belanghebbenden.
5 Het gebied Aldeboarn / De Deelen is aangewezen als pilotgebied in het kader van de Klimaatenvelop 2019, het Interbestuurlijk Programma - Vitaal Platteland en de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Hierdoor komt een fors financieel bedrag vrij dat – te beginnen in 2020 – wordt geïnvesteerd in het gebied ter realisering van Veenweide - en andere hierboven genoemde doelstellingen. De precieze hoogte van dit bedrag is op dit moment nog niet bekend. Onze inzet is om middelen uit het Klimaatakkoord en eventuele andere middelen in 2020 ook in te zetten in een of meerdere andere Kansrijke Gebieden Veenweide.

Toelichting:

4. In het kader van de besluitvorming van de MKBA en de voorbereiding op het nieuwe Veenweideprogramma 2020 -2030 is er voor gekozen om een prioriteit te leggen bij de uitvoering in niet acht maar zes kansrijke gebieden, te weten: Aldeboarn – De Deelen, Hegewarren, Grouster Leechlan, Brekkenpolder, Grote Veenpolder en Idzegea. In juni zijn vanuit het Rijk de klimaatgelden ter beschikking gekomen voor de gebieden Hegewarren en Aldeboarn – De Deelen (€ 22 miljoen).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Veenweideprogramma 2020-2030 Vaststelling door PS en AB Wetterskip 1
Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse Vaststelling door PS en AB Wetterskip aan de hand van scenario’s 1
Taskforce Veenweide Is ingesteld en komt aantal keren bijeen in 2020 3
Uitvoeren technisch innovatieve projecten hydrologie Aantal projecten in uitwerking of gerealiseerd in 2020 7
Uitvoeren technisch innovatieve projecten bodem Aantal projecten in uitwerking of gerealiseerd in 2020 13
Uitvoeren technisch innovatieve projecten verdienmodellen Aantal projecten in uitwerking of gerealiseerd in 2020 6

Toelichting:

1. De besluitvorming in Provinciale Staten over het Veenweideprogramma 2020 – 2030 was voorzien in oktober dit jaar. Er is voor gekozen om meer tijd uit trekken voor gesprekken met belanghebbenden in het schrijfproces van het Veenweideprogramma. Dit heeft er toe geleid dat de besluitvorming wordt uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2021. Een andere reden voor dit uitstel was dat het hierdoor mogelijk was om de inspraak te organiseren in de maand oktober, in plaats van tijdens het zomerreces. Hierdoor wordt meer recht gedaan aan betrokkenheid vanuit de Mienskip.

De taskforce Veenweide is onder een nieuwe naam – Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) – inmiddels van start gegaan. Er heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met het Bestoerlik Oerlis Feangreide (BOF) en een groot aantal vervolgbijeenkomsten.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Het Friese Veenweidelandschap staat onder druk door een constante daling van de bodem. Als er geen maatregelen worden genomen is het veen in de provincie aan het eind van deze eeuw verdwenen. Wij willen de bodemdaling en de problemen die samenhangen met bodemdaling de komende tien jaar aanpakken. Hierbij richten wij ons op de onderstaande doelstellingen:

 • een balans aanbrengen in het watersysteem, waardoor oxidatie, verzilting en verdroging zoveel mogelijk wordt voorkomen
 • herstel van natuur en biodiversiteit
 • een afname van de CO2-uitstoot en bodemdaling in Veenweidegebieden
 • een sterke afname van de schade als gevolg van de bodemdaling aan funderingen, huizen, kades, rioleringen en kunstwerken
 • het stimuleren van natuurinclusieve landbouw.

De Veenweideproblematiek is bij uitstek een integrale opgave. Hoe graag we ook willen; niet alle doelstellingen zijn al concreet in resultaten te vertalen. Wij zijn mede afhankelijk van de dynamiek in de samenleving en de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. In het recente klimaatakkoord is € 276 miljoen beschikbaar gesteld voor aanpak van de Veenweide-opgave. Daarnaast hebben wij als provincie en Wetterskip Fryslân voor de komende tien jaar € 35 miljoen beschikbaar gesteld. Door maximaal in te zetten op dynamische financiering wordt deze bestuursperiode gestreefd naar een zo groot mogelijk resultaat bij bovenstaande doelstellingen.

In 2020 is gewerkt aan het Veenweideprogramma 2021 – 2030. In dit programma wordt invulling gegeven aan de besteding van de publieke middelen – op dit moment € 22,5 miljoen van de provincie en € 12,5 miljoen van Wetterskip Fryslân. In 2021 wordt het programma ter behandeling voorgelegd aan de Provinciale Staten, het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden van de Veenweidegemeenten. Ook is in 2020 € 22 miljoen euro aan Impulsgelden vanuit het Rijk beschikbaar gekomen, € 15 miljoen voor de Hegewarren en € 7 miljoen voor Aldeboarn – De Deelen. Dit geld is bedoeld om beweging te brengen in gebiedsprocessen. Daarmee kunnen in deze ontwikkelgebieden concrete stappen gezet worden om bodemdaling tegen te gaan en CO2-equivalten emissies te verminderen, in combinatie met de stikstofproblematiek. Bovendien wordt er kennis opgedaan.

De uitvoering van Veenweide krijgt vorm in een netwerkorganisatie, waarin de provincie, het Wetterskip, maatschappelijke organisaties, de landbouwpartijen, de Friese Milieufederatie en in toenemende mate de gemeenten, participeren. Het afgelopen jaar stond in het teken van verdere planvorming en concrete realisatie. Wij hebben het Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In mei 2021 wordt het definitieve programma ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.3 Veenweide

Toelichting:

De vaststelling van het Veenweideprogramma 2021-2030 door Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân was voorzien in oktober 2020 maar is uitgesteld en vindt nu in mei 2021 plaats. Zoals gemeld bij de tweede bestuursrapportage is ervoor gekozen om meer tijd uit te trekken voor gesprekken met belanghebbenden in het schrijfproces van het Veenweideprogramma. Dit heeft ertoe geleid dat de besluitvorming is uitgesteld naar 2021 en nu geagendeerd is voor de vergadering van 26 mei 2021. De gewenste resultaten voor 2020 zijn daarmee niet volledig gehaald en uitgesteld tot mei 2021.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Provinciale Staten Fryslân en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip nemen een besluit over de scenario’s van de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Deze besluiten worden bepalend voor het Veenweideprogramma 2020 – 2030 waarin de belangrijkste doelen en opgaven voor Fryslân worden aangegeven. De maatschappelijke doelen die in de begroting nog niet concreet zijn benoemd, worden in het Veenweideprogramma 2020 – 2030 wel concreet geformuleerd.
2 In 2020 zal de Taskforce Veenweide een aantal keer bijeenkomen, om als externe ‘denktank’ de Veenweideopgave in Fryslân op inhoud van impulsen te voorzien.
3 In de uitvoering richten we ons in 2020 met name op technische innovatie en gebiedsprocessen. Komend jaar vinden pilots, demonstraties en praktijkproeven plaats om de veenoxidatie, bodemdaling en CO2-emissie te reduceren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie soorten maatregelen, namelijk hydrologische maatregelen, bodemmaatregelen en verdienmodellen.
4 Het Veenweideprogramma kent een achttal gebieden waar gebiedsprocessen lopen die ertoe leiden dat de Veenweidedoelstellingen worden gerealiseerd in samenwerking met de grondeigenaren en andere belanghebbenden.
5 Het gebied Aldeboarn / De Deelen is aangewezen als pilotgebied in het kader van de Klimaatenvelop 2019, het Interbestuurlijk Programma – Vitaal Platteland en de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Hierdoor komt een fors financieel bedrag vrij dat – te beginnen in 2020 – wordt geïnvesteerd in het gebied ter realisering van Veenweide - en andere hierboven genoemde doelstellingen. De precieze hoogte van dit bedrag is op dit moment nog niet bekend. Onze inzet is om middelen uit het Klimaatakkoord en eventuele andere middelen in 2020 ook in te zetten in een of meerdere andere Kansrijke Gebieden Veenweide.

Toelichting:

1. De vaststelling van het Veenweideprogramma 2021-2030 door PS en het AB van Wetterskip Fryslân is uitgesteld en vindt nu in mei 2021 plaats.
4. Met de besluitvorming van de MKBA door Provinciale Staten in januari 2020 is ervoor gekozen om een prioriteit te leggen bij de uitvoering in niet acht maar zes kansrijke gebieden, te weten: Aldeboarn – De Deelen, Hegewarren, Grouster Leechlan, Brekkenpolder, Grote Veenpolder en Idzegea.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Veenweideprogramma 2020-2030 Vaststelling door PS en AB Wetterskip 1 0
Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse Vaststelling door PS en AB Wetterskip aan de hand van scenario’s 1 1
Taskforce Veenweide Is ingesteld en komt aantal keren bijeen in 2020 3 13
Uitvoeren technisch innovatieve projecten hydrologie Aantal projecten in uitwerking of gerealiseerd in 2020 7 8
Uitvoeren technisch innovatieve projecten bodem Aantal projecten in uitwerking of gerealiseerd in 2020 13 13
Uitvoeren technisch innovatieve projecten verdienmodellen Aantal projecten in uitwerking of gerealiseerd in 2020 6 6

Toelichting:

De vaststelling van het Veenweideprogramma 2021-2030 door PS en het AB van Wetterskip Fryslân is uitgesteld en vindt nu in mei 2021 plaats.

De taskforce Veenweide is onder een nieuwe naam – Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) – van start gegaan. Er heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met het Bestoerlik Oerlis Feangreide (BOF) en een groot aantal vervolgbijeenkomsten.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 3.494
 • 3.494
 • 0
 • 0
 • 3.494
 • 1.650
 • -672
 • 4.472
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 1.578
 • 1.578
 • 0
 • 0
 • 1.578
 • 0
 • -353
 • 1.225
 • Rekening 2020
 • 2.773
 • 2.773
 • 99
 • 99
 • 2.674
 • 0
 • -1.449
 • 1.225
 • Saldo begroting en rekening
 • -1.195
 • -1.195
 • -99
 • -99
 • -1.096
 • 0
 • 1.096
 • 0

Toelichting:

De lasten hebben voor ca. € 2 mln. betrekking op gemaakte kosten voor technische innovatieprojecten. Voor de gebiedsprocessen is ca. € 0,4 mln. aan kosten gemaakt. Voor communicatie en programmasturing is ca. € 0,4 mln. aan kosten gemaakt. De overschrijding van de begroting 2020 wordt voornamelijk verklaard door een gewijzigde lastneming van subsidies in het kader van innovatieve projecten. De baten betreffen een vergoeding van derden in verband met gemaakte kosten van innovatieve projecten.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Klimaatenvelop 2019 veenweide
 • Machines Niet Kerende Grondbewerking
 • Veenweidevisie
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Veenweidevisie
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 2.345
 • 0
 • 1.149
 • 3.494
 • 3.494
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.494
 • Begroting 2020
 • 6
 • 82
 • 1.491
 • 1.578
 • 1.578
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.578
 • Rekening 2020
 • 9
 • 82
 • 2.682
 • 2.773
 • 2.773
 • 99
 • 99
 • 99
 • 2.674
 • Saldo 2020
 • -3
 • -1
 • -1.191
 • -1.195
 • -1.195
 • -99
 • -99
 • -99
 • -1.096
Print deze pagina