Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij zetten onverminderd in op het bevorderen van een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een mede initiërende rol bij de rijksprojecten en soms een financiële.

Met betrekking tot onze eigen provinciale infrastructuur investeren wij vanaf 2020 jaarlijks structureel één miljoen euro om onze wegen nog veiliger te maken, teneinde het aantal verkeersdoden en gewonden te blijven terugdringen. Hiervoor wordt een programma opgesteld ter aanvulling op de reeds lopende programma’s. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’.

Daarnaast willen wij het gebruik van de fiets stimuleren door het realiseren van nieuwe fietsroutes voor langere afstanden (zie ook beleidsveld 2.1).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Waar mogelijk liften duurzaamheid en circulariteit hierin mee. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

In 2020 ronden we ook de laatste punten van een aantal grote infrastructuurprojecten af. Het betreft de financiële, administratieve en een beperkt aantal fysieke maatregelen. Het betreft de afronding van Leeuwarden VrijBaan, traverse N31 Harlingen, knooppunt Joure, De centrale As en het Prinses Margrietkanaal. Deze projecten staan niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten. De afrondende werkzaamheden vinden binnen de gecommuniceerde planning en financiële kaders plaats. Mocht dat veranderen, dan wordt dat gerapporteerd in brieven en de bestuursrapportages.

Resultaten bestuursakkoord
De volgende resultaten uit het Bestuursakkoord hebben betrekking op dit beleidsveld:
39. er is begonnen aan de verruiming van de sluis Kornwerderzand
40. het aantal doden en gewonden op de Friese wegen daalt (infra-maatregelen)
41. er zijn minimaal vier hoofdfietsroutes over langere afstand gerealiseerd (infra-maatregelen)

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Het afronden van een aantal complexe infrastructuurprojecten.

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het afronden van een aantal complexe infrastructuurprojecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. 95%
Overige infrastructuurprojecten, inclusief fietsroutes op lange afstanden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2020 95%
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat voldoende tot goed scoort volgens de FryRAP (Friese beoordelingssystematiek o.b.v. EuroRAP) Stijging t.o.v. 2019 (meer dan 56% volgens Eurorap)
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden). Huidige situatie is 4 gevallen met dodelijke afloop. Een afname, dus minder dan 4 dodelijke ongevallen, om zo naar 0 te dalen

Toelichting:

De afronding van de grote projecten Vrijbaan, De Centrale As (DCA), Investeringsagenda Drachten Heerenveen (IDH), N31 Harlingen en Knooppunt Joure is nog in volle gang. DCA, IDH en Knooppunt Joure kennen nog een aantal aandachtspunten.

DCA:
– De overdracht van Brug Burgum naar het Rijk kost meer tijd dan eerder vermeld. Dit heeft wederom te maken met een aanvullende eis die wordt gesteld door het Rijk om de brug definitief over te nemen;
– De bedoeling was in maart de afspraken met de gemeenten en Wetterskip Fryslân over de gebiedsontwikkeling af te ronden en afscheid te nemen van de Gebiedsontwikkelingscommissie. Door de uitbraak van het Covid-19 virus is dit vertraagd;
– Eerder is aangegeven dat het herstel van het landschap langer doorloopt dan 2020. Dit loopt toch langzamer dan voorzien vanwege problemen met de opdrachtnemer.

IDH:
– Oostelijke Poort Merengebied: het college heeft in januari 2020 het basisprogramma vastgesteld. Inmiddels is de grondverwervingsopgave grotendeels afgerond, bepalend voor de haalbaarheid van het project. Toch is hierdoor de verdere voorbereiding en uitvoering vertraagd. Hiervoor wordt een kasritmebegrotingswijziging voorgesteld;
– Busstation Heerenveen: op verzoek van de gemeente is het aanpassen van het busstation Heerenveen uitgesteld omdat zij bezig zijn met een gebiedsstudie. Deze wordt in augustus 2020 naar verwachting afgerond. Dit vraagt ook een kasritmebegrotingswijziging;
– Voor zwembad De Welle is een verzoek van de gemeente Smallingerland gedaan om in oktober 2020 een subsidieverzoek in te dienen. Dit vraagt ook een kasritmebegrotingswijziging.

Knooppunt Joure:
– Er speelt nog een discussie over mogelijke planschades (McDonalds & Hajé). Het advies van de planschade commissie en een in opdracht van de provincie uitgevoerde second opinion lopen ver uiteen. Afhankelijk van de uitkomst kan dit leiden tot een tegenvaller voor het project;
– De afspraken met de fiscus over BTW zijn formeel nog niet bevestigd De afhandeling kan mogelijk meer tijd kosten dan vooraf verwacht.

De projecten N358 Skieding, Uterwei en N359 Drie tunnels, kampen met tijdvertragingen door moeizame grondaankooptrajecten. Daar waar grond wordt aangekocht waarop woningen of bedrijven zijn gevestigd lopen gesprekken die meer tijd nodig hebben. Ook het aankopen van grond in gebieden waar de grond zeer courant is, verlopen stroef. Op elke vierkante meter ligt een zware stikstofdruk en spelen grote bedrijfsbelangen, waardoor men alleen wenst te worden gecompenseerd in (schaarse) oppervlakte.

Veiligheid provinciale wegen: het aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen met dodelijke afloop staat na de eerste drie maanden al op drie. Zonder te kijken naar de achtergrond van deze ongevallen; wanneer deze trend zich door zal zetten, zal dit resultaat niet gehaald worden.

Tweede bestuursrapportage

Een nadere toelichting waarom ‘Tijd’ op oranje staat, is hieronder weergegeven.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij wilden in 2020 onverminderd inzetten op het bevorderen van een duurzaam en veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. O.a. met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen, met daarbij een leidende rol voor de provincie bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering van deze projecten.  Daarnaast heeft de provincie een mede initiërende rol bij de rijksprojecten, en soms een financiële.

In 2020 wilden wij starten met het jaarlijks investeren van één miljoen euro in het veiliger maken van onze eigen provinciale infrastructuur, teneinde het aantal verkeersdoden en gewonden terug te blijven dringen. Hiervoor is een programma opgesteld ter aanvulling op de reeds lopende programma’s. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’.

Daarnaast wilden wij het gebruik van de fiets stimuleren door het realiseren van nieuwe fietsroutes voor langere afstanden (zie ook beleidsveld 2.1). 

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Waar mogelijk liften duurzaamheid en circulariteit hierin mee. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

In 2020 wilden we ook de laatste punten van een aantal grote infrastructuurprojecten afronden. Daarbij gaat het om de financiële, administratieve en een beperkt aantal fysieke maatregelen betreffende de projecten Leeuwarden VrijBaan, traverse N31 Harlingen, knooppunt Joure, De centrale As en het Prinses Margrietkanaal. Deze projecten staan niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten. De afrondende werkzaamheden vinden binnen de gecommuniceerde planning en financiële kaders plaats. Mocht dat veranderen, dan wordt dat gerapporteerd in brieven en de bestuursrapportages.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.2 Verbetering infrastructuur

Toelichting:

Het aantal ongevallen op provinciale infrastructuur blijft – net als de laatste paar jaar – boven de doelwaarde, terwijl we juist een daling willen bewerkstelligen. Een aantal projecten zijn qua aanbesteding en uitvoering doorgeschoven naar 2021.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het afronden van een aantal complexe infrastructuurprojecten

Toelichting:

1. De complexe projecten Leeuwarden VrijBaan, De Centrale As, Investeringsagenda Drachten Heerenveen, N31 Harlingen, N381 en Knooppunt Joure zijn bijna afgerond. De verwachting is dat de projecten afgerekend kunnen worden binnen de afgesproken financiële kaders. Inmiddels is wel duidelijk dat voor Knooppunt Joure de planschade en nadeelcompensatie ruimer hoger gaan uitkomen dan vooraf ingeschat. Binnen het budget is maar beperkte ruimte om dit op te vangen. Bij de 1e berap 2021 zal een voorstel gedaan worden om dit verwachte tekort te dekken uit meevallers op de andere complexe projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. 95% 95%
Overige infrastructuurprojecten, inclusief fietsroutes op lange afstanden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2020 95% 85%
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat voldoende tot goed scoort volgens de FryRAP (Friese beoordelingssystematiek o.b.v. EuroRAP) Stijging t.o.v. 2019 (meer dan 56% volgens EuroRAP) 57%
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden). Een afname, dus minder dan 4 dodelijke ongevallen, om zo naar 0 te dalen 7 dodelijke ongevallen

Toelichting:

Grote infrastructuurprojecten
De lopende grote projecten N381 en spoorprojecten worden toegelicht in de paragraaf grote projecten.

Overige infrastructuurprojecten
Voor wat betreft de overige infrastructuurprojecten is een aantal projecten qua aanbesteding en uitvoering doorgeschoven van 2020 naar 2021. Dit zijn N351 oversteek Laagduurswoude (t.g.v. grondaankoop), N383 Marsum (t.g.v. timing subsidies en aanbesteding), N369 kruispunt Rottevalle noord-Houtigehage (nader archeologisch onderzoek), N351 Wolvega-Slijkenburg (stikstof-problematiek).

Veiligheid provinciale wegen
Ondanks de gevolgen van corona en de lockdowns, waardoor de hoeveelheid verkeer ook op de provinciale wegen tijdelijk aanzienlijk afnam, is het aantal dodelijke slachtoffers op provinciale wegen toegenomen van 5 in 2019 naar 7 in 2020. Als eerste stap om deze tendens weer om te kunnen buigen naar een daling, voeren wij een analyse uit van de ongevalsgegevens.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.859
 • 35.410
 • -3.990
 • 4.140
 • 37.419
 • 60
 • 0
 • -16
 • 4.140
 • 4.184
 • 33.235
 • 3.379
 • -31.862
 • 4.752
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 1.813
 • 25.285
 • -9.713
 • 9.716
 • 27.101
 • 37
 • 17.731
 • 879
 • 9.716
 • 28.363
 • -1.262
 • 7.567
 • -7.829
 • -1.524
 • Rekening 2020
 • 1.547
 • 17.009
 • -19.783
 • 21.774
 • 20.547
 • 18
 • 28.981
 • 477
 • 21.774
 • 51.250
 • -30.703
 • 17.235
 • 11.697
 • -1.771
 • Saldo begroting en rekening
 • 266
 • 8.276
 • 10.070
 • -12.057
 • 6.554
 • 19
 • -11.250
 • 402
 • -12.057
 • -22.887
 • 29.441
 • -9.668
 • -19.526
 • 247

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 247.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 266.000,- bestaan voor € 463.000,- uit stelpost kapitaalslasten en hogere lasten van € 226.000,- voor wegverkeergegevens (zie hierna). Het benutten van de kapitaalslast is gekoppeld aan de opleverdata van investeringsprojecten. Bij latere oplevering ontstaat hierdoor vrijval in de kapitaalslasten. Aan onderzoeken is € 29.000,- minder besteed, hiertegenover staat de bijdrage van derden ook € 19.000,- lager is.

De uitgaven voor de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) waren hoger dan gepland. Dat komt deels doordat kosten over 2019 in 2020 in rekening zijn gebracht. Er is daarnaast echter ook sprake van een structurele groei in deze kosten. Het gaat hierbij om onze kosten voor de deelname in de NDW, maar ook aan het hieraan toegevoegde Nationaal Wegenbestand en het meldsysteem voor wegwerkzaamheden (MELVIN). Ook gaat het hierbij om de kosten van verkeerstellingen op provinciale wegen, die via het NDW zijn aanbesteed.

Tijdelijke budgetten
De lagere last van € 8 mln. heeft betrekking op concrete RSP-infraprojecten. De hogere bate van € 11 mln. heeft eveneens betrekking op de concrete RSP-infraprojecten. Beide bedragen worden via de reserve tijdelijke budgetten doorgeschoven naar 2021. Bij de 1ste berap komt een update van de stand van zaken over de infraprojecten.

Reserves/mutatie reserves
De lagere lasten van € 9,6 mln. wordt veroorzaakt door € 10,1 mln. lagere lasten voor sluis Kornwerderzand (uitgaven schuiven door), lagere lasten van € 1,4 mln. welke betrekking hebben op de dekkingsreserve en hogere lasten van € 1,9 mln. voor de Investeringsagenda Drachten Heerenveen.

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op het RSP-mobiliteitsfonds en op de regionale aanpak laadinfrastructuur.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Onderzoek
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Structurele budgetten
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Vaarweg Drachten
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Tijdelijke budgetten
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Fietspaden
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Reserves
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Fiets in de Keten
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Onderzoek
 • Structurele budgetten
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Vaarweg Drachten
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Reserves
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Fiets in de Keten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.526
 • 334
 • 0
 • 1.859
 • 681
 • 60
 • 34.600
 • 289
 • 100
 • 49
 • -1
 • -300
 • -169
 • -150
 • 250
 • 35.410
 • 0
 • 348
 • -10.252
 • 0
 • 333
 • 0
 • 0
 • 171
 • 0
 • 5.409
 • -3.990
 • 99
 • 222
 • 0
 • 0
 • 39
 • 180
 • 0
 • 3.600
 • 4.140
 • 37.419
 • 60
 • 60
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -16
 • -16
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.140
 • 4.140
 • 4.184
 • 33.235
 • Begroting 2020
 • 1.618
 • 160
 • 35
 • 1.813
 • 0
 • 0
 • 24.000
 • 0
 • 1.160
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 25
 • 0
 • 25.285
 • -14.595
 • 11.043
 • -8.108
 • -800
 • 614
 • -99
 • 1.000
 • 56
 • 322
 • 854
 • -9.713
 • 0
 • 1.400
 • 5.000
 • 0
 • 0
 • 75
 • 1.741
 • 1.500
 • 9.716
 • 27.101
 • 37
 • 37
 • 17.729
 • 3
 • 17.731
 • 879
 • 0
 • 879
 • 1.400
 • 5.000
 • 0
 • 75
 • 1.741
 • 1.500
 • 9.716
 • 28.363
 • -1.262
 • Rekening 2020
 • 1.155
 • 132
 • 261
 • 1.547
 • 0
 • 0
 • 15.725
 • 0
 • 1.160
 • 0
 • 0
 • 99
 • 0
 • 25
 • 0
 • 17.009
 • -14.595
 • 935
 • -9.557
 • -800
 • 132
 • -99
 • 3.000
 • 0
 • 322
 • 880
 • -19.783
 • 0
 • 1.340
 • 17.825
 • 43
 • 2
 • 16
 • 121
 • 2.429
 • 21.774
 • 20.547
 • 18
 • 18
 • 28.979
 • 3
 • 28.981
 • 477
 • 0
 • 477
 • 0
 • 0
 • 43
 • 0
 • 121
 • 21.610
 • 21.774
 • 51.250
 • -30.703
 • Saldo 2020
 • 463
 • 28
 • -226
 • 266
 • 0
 • 0
 • 8.275
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.276
 • 0
 • 10.107
 • 1.450
 • 0
 • 482
 • 0
 • -2.000
 • 56
 • 0
 • -26
 • 10.070
 • 0
 • 61
 • -12.825
 • -43
 • -2
 • 60
 • 1.620
 • -929
 • -12.057
 • 6.554
 • 19
 • 19
 • -11.250
 • 0
 • -11.250
 • 402
 • 0
 • 402
 • 1.400
 • 5.000
 • -43
 • 75
 • 1.620
 • -20.110
 • -12.057
 • -22.887
 • 29.441
Print deze pagina