Programma 2: Infrastructuur

2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor monitoren we de verkeersontwikkelingen. Met het Rijk en met gemeenten maken we afspraken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met betrokken partijen in Fryslân geven we vorm en inhoud aan de regionale Uitvoeringsagenda voor het nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030).
Voor de speerpunten Snelheid en Alcohol/Drugs streven we in de Kerngroep Verkeershandhaving naar verdubbeling van het aantal controles.
We zoeken naar wegen om maximaal in te zetten op de veiligheid van de combinatie 70+ verkeersdeelnemer op een (elektrische) fiets. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Resultaten bestuursakkoord
35. er is helderheid over de beste oplossing voor de weg Sneek-Leeuwarden;
36. er zijn afspraken met het Rijk over Skarster Rien en Bolsward;
40. het aantal doden en gewonden op de Friese wegen daalt (educatie);
41. er zijn minimaal vier hoofdfietsroutes over langere afstand gerealiseerd (subsidie);
45. er zijn afspraken met het Rijk over de vervanging van de spoorbrug in het Van Harinxmakanaal door een aquaduct;
46. er is een MKBA over de Lelylijn uitgevoerd.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Het PVVP wordt als beleidskader niet meer herzien, vanwege de komst van de Omgevingsvisie. In plaats daarvan werken wij het beleid over infrastructuur en mobiliteit uit in de vorm van een programma als uitwerking van de Omgevingsvisie. Wij combineren onze inzet zo veel mogelijk met die voor een regionaal mobiliteitsplan, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Wij willen dit in 2020 geheel of grotendeels afronden.
 • De provinciale inzet op het gebied van infrastuctuur en mobiliteit brengen wij jaarlijks in beeld in een uitvoeringsprogramma. Dit is beschikbaar tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten.
 • We intensiveren onze inzet op verkeersveiligheid, zowel met gedragsmaatregelen als met verbeteringen van infrastructuur:
  Wij starten met een onderzoek naar de beste oplossing voor de N354 Sneek-Leeuwarden.
  Samen met gemeenten stellen wij een programma op voor het realiseren van hoofdfietsroutes. Dit bestaat uit een gemeentelijk deel en een provinciaal deel. Voor het gemeentelijke deel komt een subsidie beschikbaar.
 • Bij het Rijk agenderen we de MKBA voor de Lelylijn en de knelpunten in het hoofdwegennet, onder andere via het Bestuurlijk Overleg MIRT.
 • We werken onze visie op beroepsvaarwegen verder uit.

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het PVVP wordt als beleidskader niet meer herzien, vanwege de komst van de Omgevingsvisie. In plaats daarvan werken wij het beleid over infrastructuur en mobiliteit uit in de vorm van een programma als uitwerking van de Omgevingsvisie. Wij combineren onze inzet zo veel mogelijk met die voor een regionaal mobiliteitsplan, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Wij willen dit in 2020 geheel of grotendeels afronden.
2 De provinciale inzet op het gebied van infrastructuur en mobiliteit brengen wij jaarlijks in beeld in een uitvoeringsprogramma. Dit is beschikbaar tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten.
3 We intensiveren onze inzet op verkeersveiligheid, zowel met gedragsmaatregelen als met verbeteringen van infrastructuur: - Wij starten met een onderzoek naar de beste oplossing voor de N354 Sneek-Leeuwarden. - Samen met gemeenten stellen wij een programma op voor het realiseren van hoofdfietsroutes. Dit bestaat uit een gemeentelijk deel en een provinciaal deel. Voor het gemeentelijke deel komt een subsidie beschikbaar.
4 Bij het Rijk agenderen we de MKBA voor de Lelylijn en de knelpunten in het hoofdwegennet, onder andere via het Bestuurlijk Overleg MIRT.
5 We werken onze visie op beroepsvaarwegen verder uit.

Toelichting:

1. De startnotitie voor het mobiliteitsprogramma zullen wij u dit najaar voorleggen, inclusief een planning. Wij verwachten dat de besluitvorming over het mobiliteitsprogramma in de eerste helft van 2021 kan plaatsvinden.
4. In het BO MIRT van november 2019 hebben wij afspraken kunnen maken met het Rijk, onder andere over het programma voor Slimme en Duurzame Mobiliteit en over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Op grond hiervan ontvangen wij bijdragen van het Rijk. Deze bijdrage komt beschikbaar onder voorwaarde van regionale cofinanciering. Dit vraagt om begrotingswijziging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal basisscholen met Basispakket Verkeerseducatie 100
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Toelichting:

De Uitvoeringsorganisatie TRIALS is per 01.01.2020 met zijn werkzaamheden gestopt, het is de vraag of er in 2020 een gelijkwaardig alternatief aangeboden wordt door de markt. De drie noordelijke provincies hebben een gezamenlijke kwaliteitsstandaard afgesproken voor een eventuele opvolger van TRAILS.

Het aantal deelnemers aan Rijvaardigheidsdagen voor senioren en het aantal deelnemers aan Fietslessen is nu reeds beïnvloed door het Covid-19 virus. In de loop van het jaar wordt getracht de achterstand in te lopen. Of dit haalbaar is, is maar de vraag.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het PVVP wordt als beleidskader niet meer herzien, vanwege de komst van de Omgevingsvisie. In plaats daarvan werken wij het beleid over infrastructuur en mobiliteit uit in de vorm van een programma als uitwerking van de Omgevingsvisie. Wij combineren onze inzet zo veel mogelijk met die voor een regionaal mobiliteitsplan, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Wij willen dit in 2020 geheel of grotendeels afronden.
2 De provinciale inzet op het gebied van infrastructuur en mobiliteit brengen wij jaarlijks in beeld in een uitvoeringsprogramma. Dit is beschikbaar tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten.
3 We intensiveren onze inzet op verkeersveiligheid, zowel met gedragsmaatregelen als met verbeteringen van infrastructuur: • Wij starten met een onderzoek naar de beste oplossing voor de N354 Sneek-Leeuwarden. • Samen met gemeenten stellen wij een programma op voor het realiseren van hoofdfietsroutes. Dit bestaat uit een gemeentelijk deel en een provinciaal deel. Voor het gemeentelijke deel komt een subsidie beschikbaar.
4 Bij het Rijk agenderen we de MKBA voor de Lelylijn en de knelpunten in het hoofdwegennet, onder andere via het Bestuurlijk Overleg MIRT.
5 We werken onze visie op beroepsvaarwegen verder uit.

Toelichting:

1. De Startnotitie voor het Regionaal mobiliteitsprogramma wordt in het najaar van 2020 voorgelegd aan PS. De planning maakt daar onderdeel van uit. De besluitvorming over het eigenlijke Regionaal mobiliteitsprogramma voorzien wij niet eerder dan in 2021.

2. De wijze van monitoring van de ontwikkeling van het verkeer vraagt om modernisering. Dit zal leiden tot eenmalig hogere kosten, met name vanwege urgente investeringen voor het vervangen en verbeteren van de fietstelpunten. De betreffende telapparatuur is nu uitgevallen. De vervanging vindt daarom plaats in 2020. Deze eenmalige kosten zullen worden opgevangen in de reserve voormalige BDU.

3. De eerste stappen in het onderzoek naar de beste oplossing voor de N354 Sneek – Leeuwarden zijn gezet. Verdere invulling volgt in de tweede helft van 2020 en in 2021. De resultaten worden verwacht eind 2021. Een kasritmewijziging is bijgevoegd.

In het najaar van 2020 worden bestuurlijke afspraken met gemeenten gemaakt over de hoofdfietsroutes. Gemeenten dienen in hun begroting hun deel (tenminste 50%) beschikbaar te hebben en moeten dat nog regelen. Naar verwachting vindt dit plaats in het najaar van 2021 (begrotingsbehandeling), vandaar dat de gemeentelijke subsidie niet in 2020 wordt uitgegeven en een kasritmewijziging benodigd is.

In Fryslân liggen 4 niet automatisch beveiligde overwegen (NABO’s); in gemeente Waadhoeke (2) en Súdwest-Fryslân (2). PS hebben voor de aanpak van deze 4 overwegen in totaal € 1.037.000,- beschikbaar gesteld. Het budget is over meerdere jaren verdeeld, waarvan € 500.000 voor 2020. De NABO’s moeten voor 2024 volledig zijn opgeheven.

4. De planstudie voor de vervanging van de brug in de A7 bij Bolsward is dit jaar nog opgestart. De resultaten komen in 2021 beschikbaar. Een kasritmewijziging is bijgevoegd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal basisscholen met Basispakket Verkeerseducatie 100
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Toelichting:

Per 1 januari 2020 is de Uitvoeringsorganisatie TRIALS gestopt te bestaan, zoals reeds gemeld in de 1e berap. Inmiddels is een nieuw initiatief ontstaan, maar het geplande aantal deelnemers is niet meer haalbaar.

Bij de 1e berap was dit nog onzeker, maar inmiddels is duidelijk dat het aantal deelnemers aan rijvaardigheidsdagen en fietslessen achter zal blijven bij de verwachting omdat een flink aantal bijeenkomsten (wegens Corona) geannuleerd moest worden.

Er zal één wisseling van de mottoborden minder plaatsvinden. De, vervallen, BOB-uiting was gericht op feesten en partijen en die vinden in COVID-tijd niet plaats.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Plannen en beleidskaders die waren toegesneden op de actuele ontwikkelingen door verkeersontwikkelingen te monitoren. Met het Rijk en met gemeenten wilden we afspraken maken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Met verkeerseducatie en voorlichting wilden we bijdragen aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij wilden daarbij prioriteit leggen bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Ook fietsers moesten bijzondere aandacht krijgen.
Met betrokken partijen in Fryslân wilden we daarnaast vorm en inhoud geven aan de regionale Uitvoeringsagenda voor het nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030).
Voor de speerpunten Snelheid en Alcohol/Drugs streefden we in de Kerngroep Verkeershandhaving naar verdubbeling van het aantal controles.
We zochten naar wegen om maximaal in te zetten op de veiligheid van de combinatie 70+ verkeersdeelnemer op een (elektrische) fiets en het stimuleren van bewuste mobiliteitskeuzes.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Toelichting:

Het tijdschema voor het Regionaal Mobiliteitsplan is aangepast. Ons doel ten aanzien van het verminderen van het aantal verkeersdoden hebben wij niet gehaald. Het aantal door de politie geregistreerde verkeersdoden in de provincie is in 2020 helaas hoger (27) ten opzichte van het jaar 2019 (21), de negatieve trendbreuk sinds 2015 zet zich voort.
Een deel van de verkeerseducatie-inspanningen hebben we niet kunnen realiseren door corona. De realisatie van hoofdfietsroutes staat onder druk.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het PVVP wordt als beleidskader niet meer herzien, vanwege de komst van de Omgevingsvisie. In plaats daarvan werken wij het beleid over infrastructuur en mobiliteit uit in de vorm van een programma als uitwerking van de Omgevingsvisie. Wij combineren onze inzet zo veel mogelijk met die voor een regionaal mobiliteitsplan, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Wij willen dit in 2020 geheel of grotendeels afronden.
2 De provinciale inzet op het gebied van infrastructuur en mobiliteit brengen wij jaarlijks in beeld in een uitvoeringsprogramma. Dit is beschikbaar tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten.
3 We intensiveren onze inzet op verkeersveiligheid, zowel met gedragsmaatregelen als met verbeteringen van infrastructuur: • Wij starten met een onderzoek naar de beste oplossing voor de N354 Sneek-Leeuwarden. • Samen met gemeenten stellen wij een programma op voor het realiseren van hoofdfietsroutes. Dit bestaat uit een gemeentelijk deel en een provinciaal deel. Voor het gemeentelijke deel komt een subsidie beschikbaar.
4 Bij het Rijk agenderen we de MKBA voor de Lelylijn en de knelpunten in het hoofdwegennet, onder andere via het Bestuurlijk Overleg MIRT.
5 We werken onze visie op beroepsvaarwegen verder uit.

Toelichting:

1. De Startnotitie voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is op 21 oktober 2020 door PS vastgesteld, na de Provinciale Omgevingsvisie (september 2020). De nadere uitwerking in het ontwerp-RMP vindt vervolgens in 2021 plaats.
3. Naar de oorzaken van de trendbreuk in het aantal dodelijke ongevallen (ook op provinciale wegen) doen we onderzoek, de resultaten hiervan zullen dienen als input voor het RMP.
Door de coronacrisis hebben we een behoorlijk aantal verkeerseducatieve activiteiten (Fietsdagen en Rijvaardigheidsritten) niet kunnen organiseren, met name bij de doelgroep Ouderen. Om het wegvallen van het project TRIALS voor jonge automobilisten te compenseren hebben we met de drie noordelijke provincies een alternatief programma TRACKS (tracks.nu) voor dezelfde doelgroep in de markt gezet.
Voor veel gemeenten is het moeilijk om de middelen te vinden voor het eigen aandeel in de realisatiekosten van hoofdfietsroutes. Het tot stand brengen van hoofdfietsroutes vraagt daardoor meer tijd. Het is onzeker of de cofinanciering van de gemeenten beschikbaar komt.
5. De uitwerking (besluit) vaarwegenvisie voor beroepsvaart en bereikbaarheid is op 27 november 2019 door PS vastgesteld. Voor de beroepsvaarwegen is in 2019 en 2020 onderzoek gedaan naar de veiligheid op het water. Dit onderzoek is in afronding. Zo ook voor de vaarweg Heerenveen, o.a. bij de passage bij Terherne. Voor de vaarweg Drachten zijn er in 2020 onderhoudswerkzaamheden verricht om de zichthoeken beter te krijgen. Tevens is een onderzoek gestart naar evt. aanvullende maatregelen ter verbetering van de veiligheid. Verder is gestart met gebiedsproces Hegewarren, waarin een alternatieve route voor de vaarweg Drachten wordt meegenomen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal basisscholen met Basispakket Verkeerseducatie 100 118
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS, is nu TRACKS) 300 21
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350 0
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6 5
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000 2.550

Toelichting:

Verkeerseducatie voor jongeren
Het project TRIALS is per 1 januari 2020 gestopt. Samen met de provincies Groningen en Drenthe hebben we een vervangend programma ontwikkeld (TRACKS). In 2020 is hiervan een eerste pilot bijeenkomst uitgevoerd. Hier waren 21 deelnemers. Per 1 januari 2021 start dit nieuwe programma.

Verkeerseducatie voor ouderen
In 2020 stonden er 15 rijvaardigheidsdagen gepland. Door de coronacrisis zijn deze allemaal geannuleerd.

Verkeersveiligheidscampagne
Het aantal gecommuniceerde campagnes op onze mottoborden is één lager uitgevallen dan gepland, dat heeft te maken gehad met de concentratie in het voorjaar van de overheidscommunicatie over corona. Er waren geen feestjes waarbij een Bob nodig was.

Verkeerseducatie fietsers
Het aantal deelnemers aan Fietseducatie activiteiten is door corona achtergebleven bij de planning; er zijn 1710 deelnemers geweest aan fietsbehendigheidslessen op de basisschool. Als vervanger van de fietsinformatiedagen voor senioren hebben 800 senioren opgetreden als “testfietser” voor Doortrap-fietsroutes en er hebben 40 ‘nieuwkomers in Nederland’ deelgenomen aan een fietsbijeenkomst.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.884
 • 0
 • 73
 • 1.957
 • 23
 • 23
 • 1.934
 • 10
 • 750
 • 2.694
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 2.210
 • 1.935
 • 0
 • 4.145
 • 0
 • 0
 • 4.145
 • 0
 • 640
 • 4.785
 • Rekening 2020
 • 2.227
 • 1.000
 • -61
 • 3.166
 • 33
 • 33
 • 3.133
 • 61
 • 1.160
 • 4.355
 • Saldo begroting en rekening
 • -18
 • 935
 • 61
 • 978
 • -33
 • -33
 • 1.011
 • -61
 • -520
 • 430

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 430.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Zowel de lasten als baten zijn hoger dan begroot. Per saldo is de afwijking nihil.

Tijdelijke budgetten
Per saldo zijn er lagere lasten van € 415.000,-. Deze worden veroorzaakt door het niet tijdig kunnen besteden van de middelen voor onbeveiligde overwegen. Voorgesteld wordt om deze middelen bij de bestemming van het rekeningresultaat terug te vragen. De overige middelen hebben hoofdzakelijk betrekking op de subsidie voor bestrijding fietsonveiligheid, deze loopt via de reserve tijdelijke budgetten.

Reserve/mutatie reserves
De lagere lasten van € 61.000,- worden verrekend met de reserve BDU. Het betreft hier een lagere vaststelling van een in eerdere jaar verstrekte subsidie voor een fietsveiligheidsproject.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Monitoring
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Statenjacht
 • Structurele budgetten
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Onderzoek Lelylijn
 • Planstudie N354 Sneek-Leeuwarden
 • Planstudie Spooraquaduct VHK
 • Tijdelijke budgetten
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 93
 • 0
 • 0
 • 1.710
 • 81
 • 1.884
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 73
 • 73
 • 1.957
 • 23
 • 23
 • 23
 • 1.934
 • Begroting 2020
 • 72
 • 101
 • 40
 • 1.973
 • 24
 • 2.210
 • 1.160
 • 250
 • 415
 • 50
 • 25
 • 35
 • 1.935
 • 0
 • 0
 • 4.145
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.145
 • Rekening 2020
 • 23
 • 0
 • 0
 • 2.147
 • 57
 • 2.227
 • 600
 • 250
 • 0
 • 52
 • 26
 • 72
 • 1.000
 • -61
 • -61
 • 3.166
 • 33
 • 33
 • 33
 • 3.133
 • Saldo 2020
 • 49
 • 101
 • 40
 • -174
 • -34
 • -18
 • 560
 • 0
 • 415
 • -2
 • -1
 • -37
 • 935
 • 61
 • 61
 • 978
 • -33
 • -33
 • -33
 • 1.011
Print deze pagina