Programma 2: Infrastructuur

Portefeuillehouder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Met dit programma geven wij invulling aan de ambities in het bestuursakkoord op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, zoals die zijn opgenomen onder het motto ‘Bestemming Fryslân’. Wij zorgen voor de bereikbaarheid van Fryslân door het instandhouden en verbeteren van onze eigen provinciale wegen en vaarwegen, door te zorgen voor openbaar vervoer en door samen met gemeenten hoofdfietsroutes te ontwikkelen.
Met het Rijk willen we afspraken maken over de noodzakelijke verbeteringen in de rijkswegen, rijksvaarwegen en spoorlijnen.
In de jaren 2015 t/m 2018 vielen in Fryslân gemiddeld 30 doden per jaar in het verkeer. Wij willen het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in Fryslân terugdringen. Dat doen wij door het veiliger maken van de provinciale wegen en door een geïntensiveerde inzet op veilig verkeersgedrag.

Vastgestelde beleidsnotities

 • Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP), vastgesteld in 2006 en 2011;
 • It Risicoferleegjend Ynfrastructuer Programma (RYP) – De wei nei 0, juni 2016;
 • Onderhoud van een 6 naar een 7, september 2016; de evaluatie en actualisatie komt eind 2019 in PS aan de orde;
 • Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2020 (link wordt na vaststelling in GS toegevoegd).

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een nadere toelichting van de verbonden partijen staat in paragraaf 5 van deze begroting.

OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst
Voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)
Samenwerkingsverband op het gebied van beheer en onderhoud van openbare verlichting
en op het gebied van gezamenlijke inkoop duurzame energie.

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 80.991
 • 51.096
 • 132.087
 • 2.627
 • 6.883
 • 9.510
 • 122.577
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 305
 • 11.758
 • 12.063
 • 0
 • 19.321
 • 19.321
 • -7.258
 • Realisatie per 1-4
 • 15.438
 • 5.059
 • 20.498
 • 1.816
 • 18.099
 • 19.916
 • 582
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 6.685
 • 22.920
 • 29.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.605
 • Saldo
 • 59.172
 • 34.875
 • 94.048
 • 811
 • 8.105
 • 8.916
 • 85.132

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 71.574
 • 0
 • 9.417
 • 80.991
 • 28.339
 • 16.282
 • 6.475
 • 0
 • 51.096
 • 132.087
 • 2.627
 • 0
 • 0
 • 2.627
 • 0
 • 408
 • 6.475
 • 0
 • 6.883
 • 9.510
 • 122.577
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 305
 • 305
 • 10.215
 • -49
 • 1.593
 • 11.758
 • 12.063
 • 17.729
 • 1.593
 • 19.321
 • 19.321
 • -7.258
 • Realisatie per 1-4
 • 15.438
 • 0
 • 0
 • 15.438
 • 1.151
 • 460
 • 3.009
 • 439
 • 5.059
 • 20.498
 • 1.816
 • 0
 • 0
 • 1.816
 • 17.729
 • 0
 • 0
 • 371
 • 18.099
 • 19.916
 • 582
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 6.685
 • 0
 • 0
 • 6.685
 • 1.305
 • 8.490
 • 13.115
 • 11
 • 22.920
 • 29.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.605
 • Saldo
 • 49.755
 • 0
 • 9.417
 • 59.172
 • 36.098
 • 7.283
 • -8.055
 • -450
 • 34.875
 • 94.048
 • 811
 • 0
 • 0
 • 811
 • 0
 • 408
 • 8.068
 • -371
 • 8.105
 • 8.916
 • 85.132

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 79.261
 • 55.956
 • 135.217
 • 2.627
 • 27.855
 • 30.482
 • 104.735
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -102
 • -11.345
 • -11.447
 • 0
 • 0
 • 0
 • -11.447
 • Realisatie per 1-9
 • 47.158
 • 6.111
 • 53.269
 • 2.154
 • 19.207
 • 21.362
 • 31.907
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 7.299
 • 23.132
 • 30.431
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.431
 • Saldo
 • 24.702
 • 15.368
 • 40.069
 • 473
 • 8.648
 • 9.120
 • 30.949

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 71.784
 • 7.477
 • 0
 • 79.261
 • 38.556
 • 7.683
 • 9.716
 • 0
 • 55.956
 • 135.217
 • 2.627
 • 0
 • 0
 • 2.627
 • 17.731
 • 408
 • 9.716
 • 0
 • 27.855
 • 30.482
 • 104.735
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 1
 • -103
 • 0
 • -102
 • -11.028
 • -317
 • 0
 • 0
 • -11.345
 • -11.447
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -11.447
 • Realisatie per 1-9-
 • 43.657
 • 3.501
 • 0
 • 47.158
 • 1.313
 • 747
 • 3.506
 • 545
 • 6.111
 • 53.269
 • 2.154
 • 0
 • 0
 • 2.154
 • 17.731
 • 279
 • 698
 • 499
 • 19.207
 • 21.362
 • 31.907
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 5.248
 • 2.051
 • 0
 • 7.299
 • 1.359
 • 8.650
 • 13.115
 • 8
 • 23.132
 • 30.431
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.431
 • Saldo
 • 22.880
 • 1.821
 • 0
 • 24.702
 • 24.856
 • -2.030
 • -6.904
 • -553
 • 15.368
 • 40.069
 • 473
 • 0
 • 0
 • 473
 • 0
 • 128
 • 9.019
 • -499
 • 8.648
 • 9.120
 • 30.949

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Met dit programma wilden we in 2020 verder invulling geven aan de ambities in het bestuursakkoord op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, zoals opgenomen onder ‘Bestemming Fryslân’. Door te zorgen voor de bereikbaarheid van Fryslân met het instandhouden en verbeteren van onze eigen provinciale wegen, vaarwegen en het openbaar vervoer en door samen met gemeenten hoofdfietsroutes te ontwikkelen.
Met het Rijk wilden we (verdere) afspraken maken over de noodzakelijke verbeteringen in de rijkswegen, rijksvaarwegen en spoorlijnen.
In de jaren 2015 t/m 2018 vielen in Fryslân gemiddeld 30 doden per jaar in het verkeer. Ook in 2020 wilden we het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in Fryslân terugdringen door het veiliger maken van de provinciale wegen en een geïntensiveerde inzet op veilig verkeersgedrag.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij leverde een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst, voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.1 Beleid en verkeersveiligheid
2,2 Verbetering infrastructuur
2.3 Instandhouding provinciale Infrastructuur
2.4 Openbaar vervoer

Toelichting:

2.1. Ons doel ten aanzien van het verminderen van het aantal verkeersdoden hebben wij niet gehaald. Een deel van de verkeerseducatie-inspanningen hebben we niet kunnen realiseren door corona. De realisatie van hoofdfietsroutes staat onder druk. Het tijdschema voor het Regionaal Mobiliteitsplan is aangepast.
2.2. Het aantal ongevallen op provinciale infrastructuur blijft – net als de laatste paar jaar – boven de doelwaarde, terwijl we juist een daling willen bewerkstelligen. Daarnaast lopen enkele projecten vertraging op.
2.4. De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op het OV en daarmee het behalen van de gewenste resultaten. De aanbesteding voor de nieuwe bus concessie is uitgesteld. Ook is de bouw en instroming van de door de concessiehouder toegezegde nieuwe treinen vertraagd.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 114.018
 • 27.748
 • 86.270
 • -3.057
 • 83.213
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 112.181
 • 35.730
 • 76.451
 • 27.228
 • 103.679
 • Rekening 2020
 • 98.427
 • 59.042
 • 39.385
 • 59.831
 • 99.216
 • Saldo begroting en rekening
 • 13.753
 • -23.312
 • 37.066
 • -32.602
 • 4.463

Toelichting:

De financiële toelichting op de vraag “wat heeft het programma gekost” is opgenomen bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2019
 • 1.957
 • 37.419
 • 25.890
 • 48.751
 • 114.018
 • 23
 • 4.184
 • 21.770
 • 1.771
 • 27.748
 • 86.270
 • Begroting 2020
 • 4.145
 • 27.101
 • 22.226
 • 58.709
 • 112.181
 • 0
 • 28.363
 • 976
 • 6.391
 • 35.730
 • 76.451
 • Rekening 2020
 • 3.166
 • 20.547
 • 20.216
 • 54.497
 • 98.427
 • 33
 • 51.250
 • 2.230
 • 5.529
 • 59.042
 • 39.385
 • Saldo 2020
 • 978
 • 6.554
 • 2.010
 • 4.211
 • 13.753
 • -33
 • -22.887
 • -1.254
 • 862
 • -23.312
 • 37.066

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 386.995
 • 23.095
 • 46.057
 • 456.147
 • uitgaven
 • 54.971
 • 62
 • -405
 • 54.627
 • bijdragen derden
 • 22.399
 • 0
 • -1.113
 • 21.286
 • Stand per 31-12-2020
 • 419.567
 • 23.156
 • 46.765
 • 489.487

Toelichting:

De volgende projecten zijn in 2020 afgerekend:
Programma MPI: N369 Kootstermolen-Kootstertille, N359 Stroomweg Leeuwarden-Bolsward
Programma KIP: N355 Fietsoversteek Hesseweg, N393 Kom Tzummarum, N351 Nijeholtpade Kerkweg
Programma RYP: N919 Oosterwolde – Drentse grens, N353 Oldeberkoop Stellingenweg, Div oversteek locaties en traject Engwierum
Fietspaden progr.: div. knelpunten / verbetering fiets- en landbouwverkeer
MPK: Brug Ritsumazijl

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Vml Brede Doel Verkeer en Vervoer
 • R. Groot onderhoud Wegen
 • R. Groot onderhoud Water
 • R. Risicoreserve strategische grondvoorraad
 • R. Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • R. Dekkingsreserve kapitaallasten
 • R. Beklemde reserve verstrekte subsidies
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 27.728
 • 0
 • 0
 • 0
 • 25.534
 • 259.134
 • 0
 • 312.396
 • toevoeging
 • 1.797
 • 10.028
 • 15.497
 • 1.200
 • 0
 • 16.384
 • 15.684
 • 60.589
 • aanwending
 • 4.101
 • -45
 • 1.450
 • 0
 • 2.742
 • 0
 • 8.248
 • Stand per 31-12-2020
 • 25.424
 • 10.073
 • 14.047
 • 1.200
 • 25.534
 • 272.776
 • 15.684
 • 364.738

Toelichting:

Reserve Brede Doel uitkering (BDU)
De middelen die nog beschikbaar waren vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, zijn toegevoegd aan de reserve op het moment dat de BDU opgegaan is in het provinciefonds. Hiermee kunnen de projecten die nog in de planning zaten en deels nog zitten uitgevoerd worden. Hierbij gaat het onder andere om OV-infra ontwikkelingen, innovaties en het intensiveren van de treindienst met bijvoorbeeld de vierde trein naar Sneek.

Reserve Grootonderhoud Wegen
Via deze reserve verlopen de jaarlijkse verschillen tussen het budget voor groot onderhoud en de daarbij behorende programmering.

Reserve Grootonderhoud Water
Via deze reserve verlopen de jaarlijkse verschillen tussen het budget voor groot onderhoud en de daarbij behorende programmering.

Reserve strategische grondvoorraad
Deze reserve is ingericht als risicoreserve ter afdekking van eventuele afwaardering als gevolg van lagere taxatiewaarde versus boekwaarde.

Reserve bijdrage aan activa in eigendom derden
Via deze reserve worden bijdragen in de investeringen in eigendom van derden opgenomen conform de notitie vereenvoudiging financieel beleid. Het betreft hier o.a. de bijdrage in de spoorbruggen.

Reserve dekking kapitaalslasten
Via deze reserve verrekenen we de kapitaalslasten van projecten welke in het verleden ineens waren gefinancierd. Dit is een gevolg van een wijziging in de BBV voorschriften.

Reserve verstrekte subsidies
Deze reserve is gevormd naar aanleiding van de stelselwijziging subsidielastneming en betreft de volgende projecten: realisatie rondweg Hemelum, gebiedsontwikkeling Heerenveen, ontsluiting Stavoren / rondweg Warns, Innovatiehuis Drachten.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Anticiperende grondaankopen
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 775
 • 775
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 775
 • 775
 • Stand per 31-12-2020
 • 0
 • 0

Toelichting:

Voorziening Anticiperende grondaankopen
Middels deze voorziening is het risico afgedekt tussen de boekwaarde en de verwachte verkoopwaarde van gronden. De gronden waar deze voorziening voor was ingericht zijn inmiddels verkocht, er is geen gebruik gemaakt van de voorziening, is al verwerkt bij de 2de berap.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • OP Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
 • OP Snelfietsroutes 2020-2022
 • OP Fiets in de Keten 2018-2022
 • OP 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022
 • OP RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • OP RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage
 • OP RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.441
 • 3.817
 • 874
 • 34.132
 • toevoeging
 • 1.627
 • 955
 • 1.074
 • 338
 • 662
 • 942
 • 0
 • 0
 • 5.599
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21.610
 • 0
 • 0
 • 21.610
 • Stand per 31-12-2020
 • 1.627
 • 955
 • 1.074
 • 338
 • 662
 • 8.773
 • 3.817
 • 874
 • 18.121

Toelichting:

OP Regionale aanpak laadinfrastructuur / OP Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 /
OP Snelfietsroutes 2020-2022 / OP Fiets in de Keten 2018-2022 /
OP 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022
Deze OP’s zijn ingericht voor de specifieke uitkeringen (SPUK). Verantwoording naar derden vindt plaats via de SISA-verantwoording.

OP RSP Mobiliteitsfonds
Het mobiliteitsfonds is een onderdeel van het RSP-convenant afgesloten tussen Rijk en de noordelijke provincies. Dit fonds wordt beheerd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Zodra de provincie de bijdrage incasseert bij het SNN wordt het Rijksdeel toegevoegd aan de overlopende passiva.

Print deze pagina