Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

Na een inwerkperiode, voor met name de nieuwe gedeputeerden, en bekendmaking aan de partners van het nieuwe bestuursakkoord in het najaar van 2019, wordt 2020 het eerste volledige jaar voor het nieuwe college. De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel. De gedeputeerden worden ondersteund door een bestuursadviseur en een secretaresse. De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur. De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Over de samenwerking tussen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten zijn een aantal afspraken gemaakt die zijn opgenomen als prestatie indicatoren.

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
1 elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
2 de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie¬adviseur.
3 de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
4 het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen* 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Toelichting:

Wat betreft de beantwoording statenvragen is dit een voorlopig getal, aangezien de termijn van 30 dagen voor beantwoording over de periode van de 1e berap heengaat.

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Tweede bestuursrapportage

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen* 95% 98%
Nakomen uitvoeren moties 95% 95%
Nakomen toezeggingen 95% 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95% 89%

Toelichting:

Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten
Het percentage van 95% bij het tijdig aanleveren van PS-stukken is niet gehaald. Er zijn 63 voorstellen naar PS gegaan. Het niet halen van het percentage van 95% wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat er dit jaar zes spoedstukken waren die vanwege de spoedeisendheid niet tijdig konden worden aangeleverd.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.690
 • 1.119
 • 2.809
 • 19
 • 19
 • 2.790
 • 2.790
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 1.806
 • 0
 • 1.806
 • 5
 • 5
 • 1.801
 • 1.801
 • Rekening 2020
 • 1.691
 • 141
 • 1.832
 • 1
 • 1
 • 1.831
 • 1.831
 • Saldo begroting en rekening
 • 115
 • -141
 • -26
 • 3
 • 3
 • -30
 • -30

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van -/- € 30.000,- op dit beleidsveld.

De onderbesteding op de structurele budgetten wordt veroorzaakt door een optelsom van onderbesteding op meerdere budgetten. Het budget voor de Veteranendag (€ 30.000,-) is grotendeels niet ingezet in verband met het ontbreken van activiteiten in het kader van de regels vanwege de coronacrisis. Het verschil van € 141.000,- bij de post voorzieningen wordt veroorzaakt door een toevoeging aan de voorziening voor pensioenen van (voormalig) GS-leden. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend op basis van informatie van de Algemene Pensioen Groep (APG).

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Structurele budgetten
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Gedeputeerde staten
 • Veteranendag
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.045
 • 140
 • 465
 • 40
 • 1.690
 • 1.119
 • 1.119
 • 2.809
 • 4
 • 15
 • 19
 • 19
 • 2.790
 • Begroting 2020
 • 1.081
 • 138
 • 554
 • 33
 • 1.806
 • 0
 • 0
 • 1.806
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
 • 1.801
 • Rekening 2020
 • 1.036
 • 130
 • 521
 • 3
 • 1.691
 • 141
 • 141
 • 1.832
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1.831
 • Saldo 2020
 • 44
 • 8
 • 33
 • 30
 • 115
 • -141
 • -141
 • -26
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
 • -30
* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina