Paragraaf Grondbeleid

Eerste bestuursrapportage

Samenvatting grondbezit

In de begroting 2020 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2020 willen realiseren (verwerving, verkoop en beheer). Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied, die op 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren:

  • de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget;
  • wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in  overeenstemming met de wettelijke regels;
  • wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie;
  • wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de  beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten.

Grondverwerving infra
De grondverwerving voor de projecten zoals de Herinrichting N354 Blauwe Tent – Easterwierrum, Drie Tunnels (N359), de Skieding en aantal kleinere projecten loopt grotendeels volgens planning.
Bij het project De Skieding zijn wij in de afronding van een aantal kritische minnelijke verwervingen. In het algemeen zorgen de stijgende bouwkosten van de woningen die gesloopt en herbouwd moeten worden, voor hogere verwervingskosten, maar deze passen op basis van de huidige biedingen binnen de vastgestelde budgetten.
Voor de Drie Tunnels (N359) geldt dat de meeste eigenaren het standpunt innemen dat de provincie moet zorgen voor vervangende grond. Dit maakt nu nog geen onderdeel uit van het door GS vastgestelde Aankoop Strategie Plan en het bijbehorende budget. Om invulling te geven aan de wens van de eigenaren en zodoende zoveel mogelijk minnelijke overeenstemming te bereiken, wordt op dit moment gezocht naar geschikte grondposities. Afhankelijk van de mogelijkheden kan dit leiden tot begrotingsaanpassingen.
Wat betreft de grondzaken voor de majeure projecten zoals De Centrale As, de Haak om Leeuwarden knooppunt Joure en de N381 en de N381 2×2 wordt gewerkt aan afrondende zaken en openstaande afspraken zoals de kadastrale inmetingen, het opstellen van bruikleenovereenkomsten, de verkoop van restgronden en de overdracht naar eindbeheerders. Deze projecten willen hun projectorganisatie beëindigen en deze in 2020 overdragen naar de afdeling Vastgoed.
Een deel van de realisatie staat door het coronavirus echter wel onder druk omdat persoonlijke gesprekken t.b.v. minnelijke verwerving nu niet mogelijk zijn. Daarnaast zal er actief op de verkoop van de restgronden van de projecten DCA, De Haak en N381 worden ingezet aangezien deze projecten nu ook in de afronding zijn.

Grondverwerving natuur
PS heeft besloten om tijdelijk te stoppen met de verwerving in het kader van de prioritaire provinciale ambitie (prioriteit 3) en met de overige provinciale ambitie (prioriteit 4), met uitzondering van het gebied De Mieden met het plan “Mieden op zijn mooist”. De aangekochte percelen buiten het NNN, de ruilgronden, die niet inzetbaar zijn voor uitruil met NNN gronden worden verkocht. De NNN gronden die zijn ingericht worden aan een eindbeheerder verkocht. Gelijktijdig wordt in opdracht van de Natuer mei de Mienskip-partners gewerkt aan het pilotgebied Burgumermar-De Leijen. Deze pilot zal gedurende twee jaar worden gevolgd, waarna een definitieve keuze kan worden gemaakt in de aanpak.

Grondbeleid/Grondbank
Het huidige grondbeleid wordt momenteel geactualiseerd. Er wordt voorgebouwd op het beleid dat in 2013 is vastgesteld. GS heeft het nieuwe beleid vastgesteld en het wordt momenteel ter besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden.

Risico’s
Een deel van de realisatie en de verkoop van gronden staat door het coronavirus onder druk omdat persoonlijke gesprekken t.b.v. minnelijke verwerving en verkoop nu niet mogelijk zijn. Daarnaast kent het project Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen vertraging omdat wij het nu gezien de omstandigheden niet passend vinden om een actieve benadering te hanteren. Daarnaast vinden wij een persoonlijke contact in onze benadering voor dit project belangrijk en dat is nu niet mogelijk.

Verkooporganisatie overtollige gronden en opstallen
Verkopen natuur: de planning voor 2020 is om zeker 110 ha. ingerichte natuur te verkopen. Er is een start met de verkoop van de Séfonsterpolder (25ha) gemaakt, dit binnenkort zal worden gegund. Daarnaast is er voor programma 2 Infra ca. € 600.000 aan opstallen en ha verkocht.

 

Print deze pagina