Paragraaf Bedrijfsvoering

Eerste bestuursrapportage

1. Ontwikkeling Organisatie

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De organisatie werkt opgavengestuurd

Toelichting:

Het opgavengestuurde werken is ingevoerd en wordt verder doorontwikkeld. Dit vergt tijd. De wijze waarop dit gebeurt is opgenomen in het organisatieplan en binnen de kaders van het strategisch personeelsbeleid. De afgelopen periode zijn de ambities uit het bestuursakkoord vertaald naar de opgaven. Een deel daarvan komt de komende periode terug in de Staten in de vorm van startnotities en en beleidsstukken.

2. Mensen

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Doorontwikkelen en uitvoeren strategische personeelsplanning SPP (kwantitatief en kwalitatief).
2 Herijken SPP op basis van coalitieakkoord 2020-2024

Toelichting:

1. Binnen de organisatie zijn de ontwikkelingen, analyses en geplande maatregelen in het kader van SPP opgenomen in een notitie SPP. De uitvoering is gestart of wordt momenteel voorbereid. Op verzoek van PS is een aanvulling gemaakt op de notitie Strategisch personeelsbeleid die PS in november 2018 hebben vastgesteld. Zodra PS dit voorstel hebben behandeld, zullen we dit vertalen in deze paragraaf en in de monitoring van de strategische personeelsplanning.
2. De ambities uit het bestuursakkoord zijn zowel kwantitatief als kwalitatief vertaald naar de organisatie. De capaciteitstoedeling voor 2020 is vastgesteld. De meerjarige capaciteitstoedeling voor 2021-2023 staat gepland in het 2e kwartaal 2020.

3. Informatie en huisvesting

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Aansluiten informatievoorziening op omgevingswet.
2 Electronische dienstverlening en data uitwisseling mei de Mienskip
3 Borgen informatieveiligheid en privacy door voordurende risicoanalyse en passende beveiligingsmaatregelen
4 Werkplekanalyse Provinsjehûs gericht op inrichten opgave gestuurd werken
5 Meer openstellen Provinsjehûs voor interaktie met-en gebruik door de Mienskip

Toelichting:

1. De aansluitingen in het kader van de omgevingswet kunnen gerealiseerd worden als vanuit het ministerie van BZK de standaarden worden opgeleverd. Dat loopt vertraging op. Provincie Fryslân heeft een minimale set functionaliteiten in ontwikkeling, waarmee we de wet op in 2021 kunnen uitvoeren. Dit is afhankelijk van tijdige levering door het ministerie van BZK.
2. Via het samenwerkingsverband DataFryslân wordt informatie gedeeld en worden innovatieve projecten gedraaid. De financiering van DataFryslân is tot eind 2020 voor elkaar. Dit jaar wordt nagedacht over het vervolg en daarvoor is ook vanuit de provincie aanvullende financiering vereist. Dit wordt voorgelegd aan GS zodra de vervolgstappen bekend zijn.
3. Het informatieveiligheidsbeleid is geactualiseerd en wordt binnenkort aan het college ter vaststelling aangeboden. In de capaciteit op het gebied van security en cyber weerbaarheid is een tekort ontstaan door toenemende dreiging en wetgeving. Hiertoe is 1 FTE aangevraagd bij de Opgavenraad.
4. Dit punt is vorig jaar al gerealiseerd. Bij de volgende rapportage zal dit punt niet terugkeren.
5. Dit punt is vorig jaar al gerealiseerd. Bij de volgende rapportage zal dit punt niet terugkeren.

Algemeen: Archief- en informatiebeheer
De provinciearchivaris heeft in het voorjaar 2019 zijn jaarverslag uitgebracht. Hij heeft in dat verslag een aantal verbeterpunten voorgesteld om het archief- en informatiebeheer verder op orde te brengen. De afdeling Informatie en Facilitaire Zaken (IFZ) heeft in reactie daarop deze punten in een Verbeterplan IFZ verwerkt. De acties uit dat verbeterplan zijn in de loop van 2019 uitgevoerd, wat tot concrete producten en tot verbetering in de processen en werkwijzen bij het team DIV heeft geleid. Het heeft onder meer de volgende concrete producten opgeleverd: de totstandkoming van het recordcentrum (digitaal archief) voor DielPlak; het beschikbaar stellen van middelen door de OGR voor het Verleden op Orde (wegwerken achterstanden bij de papieren archieven); het opleveren van een calamiteitenplan papieren archieven; het aanstellen van twee recordmanagers bij het team DIV. Een aantal andere voorgestelde verbeterpunten waren structureel van aard en zijn zo ook door DIV opgepakt en lopen door in 2020.

De afdeling Concerncontrol heeft in 2019 een onderzoek naar informatiesystemen uitgevoerd. De in het rapport “Informatie in beweging” opgenomen aanbevelingen zijn terug te vinden in de lijst “Opvolging aanbevelingen” onder de nummers 641-655. Deze aanbevelingen zijn in kaart gebracht en toegewezen aan verantwoordelijken en actiehouders.

De provinciearchivaris is inmiddels begonnen met zijn Tussenrapportage aan GS. Daarin heeft hij aangegeven dat hij tevreden is over de door IFZ ingezette acties tot verbetering, maar aan een aantal punten nog onvoldoende is voldaan. De afdeling IFZ gaat in de loop van 2020 hiermee aan de slag.

4. Financiën

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Beter vergelijkbaar maken van de baten en lasten van overheden
2 Het transparanter maken van de toelichting op de bedrijfsvoeringskosten

Toedeling bedrijfsvoeringskosten aan de BBV taakvelden
Voor Provinciale Staten is het van belang om te weten wat de inzet van personeel is op de verschillende beleidsthema’s. Daarvoor is onderstaand overzicht opgenomen waar naast de beleidsprogramma’s ook de overhead apart is opgenomen. Deze laatste mag vanaf 2017 niet meer toegerekend worden aan de programma’s. Overhead wordt hierbij als volgt gedefinieerd: ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Enige uitzondering hierop is de toerekening van overhead aan te activeren investeringen, deze mag nog wel rechtstreeks plaatsvinden.

Het nieuwe BBV heeft als één van de uitgangspunten dat de baten en lasten van overheden onderling beter vergelijkbaar moeten zijn waarmee benchmarks worden vergemakkelijkt. Onderdeel van deze transparantie is het opnemen van de toedeling van de bedrijfsvoeringskosten aan de zogeheten ‘taakvelden’ binnen de Informatie voor derden (IV3) die elke overheid moet aanleveren bij het CBS. Hierbij blijft het voor de Staten inzichtelijk, omdat deze taakvelden aansluiten bij de diverse beleidsthema’s.

Begroting en realisatie per taakveld BBV

 • Exploitatie - lasten - bedragen x € 1.000,-
 • Bestuur
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Milieu
 • Natuur
 • Regionale economie
 • Cultuur en maatschappij
 • Ruimte
 • Investeringen
 • Onderhanden werk inrichtingsgebieden
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Saldo bedrijfsvoeringskosten
 • begroting 2020
 • 1.407
 • 4.181
 • 3.514
 • 2.176
 • 2.396
 • 4.792
 • 4.991
 • 4.063
 • 7.503
 • 477
 • 285
 • 53.204
 • 88.988
 • realisatie 2020
 • 253
 • 1.612
 • 535
 • 389
 • 615
 • 1.100
 • 1.164
 • 1.022
 • 992
 • 66
 • 129
 • 14.353
 • 22.231

5. Opvolging aanbevelingen

Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de afdeling Concerncontrol wordt bij de bestuursrapportages gerapporteerd.
In onderstaande tabel is het aantal aanbevelingen weergegeven per 1 april 2020. Het overzicht waar u verantwoordelijk voor bent is toegevoegd in bijlage V. Wanneer u daarmee instemt dan worden deze als daadwerkelijk afgehandeld beschouwd.

 • Bron
 • Noordelijke Rekenkamer
 • Accountant
 • Totaal
 • PS
 • PS
 • Openstaand 29/08/2019
 • 3
 • 6
 • 9
 • Nieuw
 • 0
 • 0
 • 0
 • Voorstel Afgehandeld 1e berap 2020
 • 2
 • 0
 • 2
 • Openstaand 02/04/2020
 • 1
 • 6
 • 7
Print deze pagina