Onderdeel 3: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Eerste bestuursrapportage

Onderstaand is de ontwikkeling van de VAR schematisch weergegeven. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2019 en de verwachte begrotingssaldi 2020-2024 zijn hieronder opgenomen.

Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln. structurele ruimte willen overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag wat wij in mindering brengen op de stand van de in te zetten VAR. Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 mln. bedraagt en dat wij € 20 mln. overhouden voor de tussenbalans in 2021.

Daarmee bedraagt de stand van de mogelijk in te zetten VAR in deze collegeperiode € 39,6 mln. uitgaande van een structureel begrotingssaldo van € 5 mln.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beginsaldo
 • Beschikking over reserve
 • Begrotingssaldo
 • Rekeningresultaat 2019*
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • Tussenbalans
 • VAR (in te zetten)
 • 2020
 • 220,2
 • -40,1
 • -4,1
 • 68,4
 • 244,4
 • 244,4
 • 2021
 • 244,4
 • -46,7
 • -3,8
 • 193,9
 • -5,0
 • 188,9
 • 2022
 • 188,9
 • -55,4
 • -1,3
 • 132,2
 • -5,0
 • 127,2
 • 2023
 • 127,2
 • -48,9
 • -3,7
 • 74,6
 • -5,0
 • 69,6
 • -10,0
 • -20,0
 • 39,6
 • 2024
 • 69,6
 • -1,0
 • -3,9
 • 64,7
 • -5,0
 • 59,7
* Wij gaan er hierbij vanuit dat uw Staten, bij het vaststellen van de jaarstukken 2019, instemmen met de begrotingswijzigingen betreffende het vormen van reserves onderhoud en een aantal overige budgetten. Deze wijzigingen worden ten laste gebracht van het saldo 2020, echter deze zijn reeds verrekend in dit bedrag.

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Beschikking over reserves

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2020: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2020
 • 40,1
 • 40,1
 • 2021
 • 46,7
 • 46,7
 • 2022
 • 55,4
 • 55,4
 • 2023
 • 48,9
 • 48,9
 • 2024
 • 1
 • 1
Print deze pagina