Onderdeel 2: Ontwikkeling begrotingssaldo

Eerste bestuursrapportage

Het financieel kader wordt periodiek geactualiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals mutaties in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gede­puteerde Staten. Vaak stellen Provinciale Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor­beeld mutaties in het provinciefonds, opcenten, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Onderstaand geven we de ontwik­keling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2020 tot aan de 1e berap 2021 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2020 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben Provinciale Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2019. Daarnaast hebben uw Staten in de vergadering van november en december nog enkele begrotingswijzigingen vastgesteld. Ten slotte zijn ook de effecten van de september- en decembercirculaire en de wijzigingen onder mandaat GS in onderstaand overzicht verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2019.

Op 26 februari 2020 zijn twee begrotingswijzingen door uw Staten vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo. De eerste betreft de opbrengst van de deelneming Windpark Fryslân. De tweede betreft het stoppen met IFNN BV en de resterende liquiditeiten via agiostoring naar NOM NV overboeken.

Tot slot wordt een aantal wijzigingen bij deze 1e berap 2020 voorgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo.

In het geval dat een negatief begrotingssaldo resteert dan wordt deze direct verrekend met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de kadernota/begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de hieronder opgenomen tabel staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Begrotingssaldo bij begroting 2020
 • PS 2e berap 2019
 • GS 2e berap 2019
 • Begrotingssaldo bij tweede berap 2019
 • GS Provinciefonds - effecten Septembercirculaire 2019
 • PS 27-11-2019 Busconcessie 2022-2032
 • PS 18-12-2019 Taskforce PAS
 • PS 18-12-2019 Fryske Akademy
 • GS Rentetoerekening extra middelen (w.o. IKG)
 • GS Provinciefonds – effecten decembercirculaire 2019
 • Begrotingsaldo bij jaarrekening 2019
 • PS 26-02-2020 Opbrengst deelneming WPF
 • PS 26-02-2020 Vrijval lening IFNN en agiostorting NOM
 • Voorstellen PS 1e berap 2020
 • Voorstellen GS 1e berap 2020
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2020
 • 2020
 • 0,0
 • 0,6
 • 0,6
 • 0,7
 • -0,7
 • -0,6
 • -1,4
 • -2,5
 • -3,8
 • 2,0
 • -2,1
 • -0,1
 • -4,1
 • 2021
 • 0,0
 • -0,2
 • 0,0
 • -0,2
 • 1,8
 • -0,2
 • -0,2
 • -1,4
 • -0,6
 • -0,7
 • -2,9
 • -0,2
 • -3,8
 • 2022
 • 0,0
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,1
 • 1,9
 • -0,2
 • -1,4
 • -0,8
 • -0,6
 • 1,7
 • -2,1
 • -0,2
 • -1,3
 • 2023
 • 0,0
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,1
 • 1,6
 • -2,0
 • -0,2
 • -1,4
 • -1,0
 • -3,1
 • 1,7
 • -2,1
 • -0,2
 • -3,7
 • 2024
 • 0,0
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,1
 • 1,6
 • -2,0
 • -0,2
 • -1,4
 • -1,3
 • -3,4
 • 1,7
 • -1,9
 • -0,2
 • -3,9
Print deze pagina