Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.5 Interne financiering

Begroting

De provincie werkt met zogenoemde totaalfinanciering. Dit betekent dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daarvoor aan te trekken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen middelen in de totale behoefte aan financiering van de provinciale activiteiten.
De inzet van financieringsmiddelen brengt rentelasten of –baten met zich mee. Zie paragraaf 4 Financiering en beleggingen.
Rentetoerekening aan voorzieningen en overlopende passiva vindt slechts plaats als dat door derden verplicht is gesteld. Voor het verstrekken van middelen voor de aankoop van gronden binnen het IKG (investeringskrediet grond) wordt de rendementsderving in rekening gebracht.

 • Bedragen x €1.000
 • Rente toegerekend aan vaste activa
 • Begroting 2019
 • 1.516
 • Begroting 2020
 • 1.516
 • Begroting 2021
 • 1.516
 • Begroting 2022
 • 1.516
 • Begroting 2023
 • 1.516
Print deze pagina