Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Begroting

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2018. Daarnaast wordt jaarlijks gekeken naar de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven.

Reeds bij de kadernota 2018 is voorgesteld om de tijdelijke verlaging van de opcenten met € 20 miljoen per jaar in de periode 2016-2019 daarna te vervolgen door een structurele verlaging van de opcenten met € 10 miljoen per jaar. Dit omdat de balans tussen overheid en maatschappij verschuift. We verlagen de opcenten ook structureel om de maatschappij blijvend mogelijkheden te geven eigen initiatieven te nemen. Daarnaast is bij het Bestuursakkoord 2019-2023 besloten om de opcenten in deze periode niet jaarlijks te indexeren. We voorkomen hiermee dat we de provincie worden met het hoogste niveau opcenten.

Het rijk stelt jaarlijks het maximale niveau van de opcentenheffing vast. Het verschil tussen dit maximale tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten bepaalt de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit. Voor onze provincie bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit in 2020 circa € 22,5 miljoen. De provincies bepalen zelf in hoeverre zij de vrije capaciteit benutten.

De samenstelling van de opcenten inclusief een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 1 Provinciale heffingen.

Resultaat bestuursakkoord
61. de automatische inflatiecorrectie op de opcenten wordt 4 jaar buiten werking gesteld

 • Bedragen x €1.000
 • Opbrengst motorrijtuigenbelasting
 • Begroting 2019
 • 57.060
 • Begroting 2020
 • 69.861
 • Begroting 2021
 • 69.861
 • Begroting 2022
 • 69.861
 • Begroting 2023
 • 69.861

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 61
 • Totaal baten
 • Omschrijving
 • Opcenten
 • 2020
 • 0
 • 0
 • 2021
 • -1.285
 • -1.285
 • 2022
 • -2.570
 • -2.570
 • 2023
 • -4.015
 • -4.015
Print deze pagina