Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.1 Provinciefonds

Begroting

De raming van het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de meicirculaire 2019 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen. Deze laatste uitkeringen worden voor een bepaald doel aan de provincie toegekend.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 1 Bestuur
 • Jongerencampagne
 • Programma 2 Infrastructuur
 • Beter Benutten
 • Programma 3 Omgeving
 • Zoetwater
 • Bodemsanering
 • Weidevogels
 • Melkveehouderij
 • Programma impuls omgevingsveiligheid
 • Jong leren eten
 • Duurzaam door
 • Gebiedsaanpak Veenweiden
 • Versterken Friese IJsselmeerkust
 • Programma 4 Economie
 • Waddenfonds
 • Programma 5 Mienskip
 • Monumentenzorg
 • DINGtiid
 • Wet gebruik Friese taal
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal provinciefonds
 • Begroting 2019
 • 170.855
 • 170.855
 • 50
 • 43
 • 105
 • 2.205
 • 25
 • 60
 • 175
 • 50
 • 80
 • 5.495
 • 558
 • 28.878
 • 1.349
 • 27
 • 150
 • 39.251
 • 210.106
 • Begroting 2020
 • 176.054
 • 176.054
 • 2.205
 • 28.878
 • 1.349
 • 32.432
 • 208.486
 • Begroting 2021
 • 177.223
 • 177.223
 • 28.878
 • 1.349
 • 30.227
 • 207.450
 • Begroting 2022
 • 179.614
 • 179.614
 • 28.878
 • 1.349
 • 30.227
 • 209.841
 • Begroting 2023
 • 183.164
 • 183.164
 • 28.878
 • 1.349
 • 30.227
 • 213.391
Print deze pagina