Programma 4: Economie

4.5 Toerisme en recreatie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Recreatie en toerisme groeien wereldwijd sterk. Ook Fryslân krijgt hier mee te maken. Wij willen een evenredige deel van de sterke groei aan toerisme in Nederland naar Fryslân halen, passend bij de onze aarde en schaal. De legacy van LF2018 en de mede daardoor verworven internationale bekendheid (o.a. Europese nummer 3 notering voor Fryslân als toeristisch nog onontdekte regio in Lonely Planet) willen we verzilveren door een sterkere koppeling te leggen tussen de programma’s Economie, Cultuur, Erfgoed en Landschap. In 2018 publiceerden we het position paper Gastvrij Fryslân en in 2019 de Visie voor de waterrecreatie. Beide documenten geven wij een vervolg door samen met de sector een uitvoeringsprogramma voor onze inzet op gastvrijheidseconomie en waterrecreatie op te stellen. Hierbij is onze inzet gericht op slimme groei van recreatie en toerisme in Fryslân. Hiermee bedoelen we dat we inzetten op meer jaarrond bezoek in plaats van pieken in de zomermaanden en meer spreiding van bezoek over de hele provincie, met specifieke aandacht voor de regio’s Noord-, Noordoost- en Zuidoost Fryslân. Verder willen we goede data beschikbaar stellen aan de toeristische sector om hen te ondersteunen in bedrijfs- en aanbodontwikkeling. Op landelijk niveau werken we met het Rijk en andere provincies aan het Masterplan Bestemming Nederland.

Resultaat bestuursakkoord
50. de groei in het Friese recreatie en toerisme is bijgebogen naar ‘slimme groei’

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 is er een vastgesteld gezamenlijk actieprogramma van het Ministerie van EZK en alle provincies als vervolg op ‘Bestemming Nederland 2030’.
 • In het eerste kwartaal 2020 start de uitwerking van twee Icoonprojecten, de Friese Waterlijn en de Noordschil, als onderdeel van het integraal ontwikkelingsplan Friese Waddenkust.
 • We verlenen in 2020 een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het vermarkten van de merken Friesland (inclusief Friese watersport), Wadden en cultuur- en zakelijk toerisme, vanuit de focus op slimme groei.
 • Er ligt een plan van aanpak voor ontwikkeling van toeristisch aanbod in samenwerking met de vier regiomarketingorganisaties om spreiding van toerisme over de hele provincie te stimuleren.
 • Voor de uitvoering van het nieuwe beleidsprogramma Gastvrij Fryslân richten we een “schipperstafel” in met betrokken stakeholders die verenigd zijn in de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) om de opgaven uit het uitvoeringsprogramma gelijkwaardig en gecoördineerd uit te voeren.
 • We ontwikkelen een Plan van Aanpak voor duurzame ontwikkeling van de sector, waarbij circulariteit prioritair is.
 • Er is een aantal toeristische datahubs operationeel, complementair aan Datalab Fryslân, waar de vraag van de toeristische sector naar en aanbod van gegevens bij elkaar komen.
 • Eerste helft 2020 ligt er een Vitaliteitsonderzoek voor de Logiesaccommodaties in Fryslân. Het Vitaliteitonderzoek betreft een breed onderzoek waarbij aandacht wordt geschonken aan verblijfsrecreatie, jachthavens en campervoorzieningen.
 • Er is een regeling ingesteld ter stimulering van logiesaccommodatie in erfgoedpanden.
 • In 2020 werken we uit welke aanpassingen in recreatieve vaarroutes zinvol en haalbaar zijn. Hierbij wordt de bereikbaar van het Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien tevens onderzocht.
 • We voeren in 2020 een nulmeting uit betreffende de Friese watersport, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Destination Marketing Prestatieafspraak met Merk Fryslan Jaarprogramma gereed
Slimme groei Aantal icoonprojecten in het actieprogramma ‘Bestemming Nederland 2030’ 2
Organiserend vermogen Schipperstafel is operationeel Jaarprogramma is vastgesteld
Faciliteren van bedrijfsleven Aantal datahubs 2
Kwaliteitsimpuls logiesaccomodaties Uitwerking vitaliteitsonderzoek Inrichten van een uitvoeringsorganisatie
Herbestemming erfgoedlocaties Stimuleringsregeling herbestemming erfgoedlocaties Vastgestelde regeling
Recreatieve vaarroutes Startnotitie uitwerking vaarroute Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien Vastgestelde startnotitie
Friese watersport Nulmeting Rapportage gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 11.665
 • 2.081
 • 9.584
 • Begroting 2019
 • 18.600
 • 1.656
 • 16.944
 • Begroting 2020
 • 9.613
 • 2.450
 • 7.163
 • Begroting 2021
 • 6.352
 • 363
 • 5.989
 • Begroting 2022
 • 6.092
 • 363
 • 5.729
 • Begroting 2023
 • 6.092
 • 363
 • 5.729

Toelichting:

De daling in de lasten van € 9 mln. van 2019 naar 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen Investeringsagenda Oostelijke Poort Friese Meren (€ 7,2 mln.), NUON recreatie en toerisme (€ 0,3 mln.), RSP REP Toerisme (€ 3,2 mln.) en Gebiedsbudget recreatie en toerisme (€ 1,3 mln.), Paard van Fryslân (€ 0,3 mln.) en OV-kaart voor toeristen (€ 0,3 mln.).

De daling in de lasten van € 3,3 mln. van 2020 naar 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen Beleefcentrum Afsluitdijk (€ 2,2 mln.) en Investeringsagenda Oostelijke Poort Friese Meren (€ 1,1 mln.).

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Gastvrij Fryslan recreatieve basisinfrastructuur
 • Projectontwikkeling & knelpunt toerisme recreatie
 • St Merk Fryslan
 • Voorlichting watersport
 • Beleid Gastfrijens
 • Drie eilanden Tsjukemar
 • Friese Meren Project
 • Friese Meren Project Boarnsterhim
 • Friese Meren Project Mitigatie Easterskar
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Interreg projecten
 • Merk Fryslan - Destinationmarketing
 • Paard van Fryslan
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Hart van Joure
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Inzet NUON Stagnerende projecten Recreatie en Toerisme
 • Inzet NUON Stagnerende projecten vuilwater
 • Inzet NUON Toerisme Natuurlijk Fryslan STINAF
 • Inzet NUON Versterking samenwerking toeristische sector
 • Waddenfonds projecten
 • Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Drie eilanden Tsjukemar
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF
 • Realisatie 2018
 • 843
 • 0
 • 0
 • 650
 • 11
 • 1.505
 • 0
 • 363
 • 76
 • 40
 • 157
 • 3.734
 • 1.350
 • 538
 • 1
 • 0
 • 0
 • 6.259
 • 1.612
 • 0
 • 1.040
 • 82
 • 0
 • 1.082
 • 0
 • 32
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.847
 • 54
 • 54
 • 11.665
 • 288
 • 288
 • 363
 • 715
 • 75
 • 1.153
 • 585
 • 585
 • 54
 • 54
 • 2.081
 • 9.584
 • Begroting 2019
 • 718
 • 30
 • 0
 • 661
 • 11
 • 1.420
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.244
 • 2.167
 • 245
 • 0
 • 0
 • 250
 • 5.906
 • 598
 • 100
 • 1.266
 • 0
 • 66
 • 8.328
 • 46
 • 32
 • 3
 • 480
 • 356
 • 11.275
 • 0
 • 0
 • 18.600
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.478
 • 1.478
 • 0
 • 0
 • 1.656
 • 16.944
 • Begroting 2020
 • 718
 • 1.118
 • 119
 • 676
 • 11
 • 2.642
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 40
 • 0
 • 0
 • 750
 • 0
 • 3.290
 • 2.187
 • 100
 • 0
 • 0
 • 17
 • 1.118
 • 0
 • 0
 • 0
 • 260
 • 0
 • 3.681
 • 0
 • 0
 • 9.613
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.272
 • 2.272
 • 0
 • 0
 • 2.450
 • 7.163
 • Begroting 2021
 • 718
 • 1.118
 • 119
 • 676
 • 11
 • 2.642
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750
 • 0
 • 3.250
 • 100
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 260
 • 0
 • 460
 • 0
 • 0
 • 6.352
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 185
 • 0
 • 0
 • 363
 • 5.989
 • Begroting 2022
 • 718
 • 1.118
 • 119
 • 676
 • 11
 • 2.642
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750
 • 0
 • 3.250
 • 100
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 6.092
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 185
 • 0
 • 0
 • 363
 • 5.729
 • Begroting 2023
 • 718
 • 1.118
 • 119
 • 676
 • 11
 • 2.642
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750
 • 0
 • 3.250
 • 100
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 6.092
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 185
 • 0
 • 0
 • 363
 • 5.729

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 50
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Recreatie en toerisme
 • 2020
 • 3.250
 • 3.250
 • 2021
 • 3.250
 • 3.250
 • 2022
 • 3.250
 • 3.250
 • 2023
 • 3.250
 • 3.250

Eerste bestuursrapportage

* Herbestemming erfgoedlocaties: zie de toelichting onder resultaat 9 van beleidsbeld 4.5. Deze prestatie-indicator vervalt hiermee.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 is er een vastgesteld gezamenlijk actieprogramma van het Ministerie van EZK en alle provincies als vervolg op ‘Bestemming Nederland 2030’.
2 In het eerste kwartaal 2020 start de uitwerking van twee Icoonprojecten, de Friese Waterlijn en de Noordschil, als onderdeel van het integraal ontwikkelingsplan Friese Waddenkust.
3 We verlenen in 2020 een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het vermarkten van de merken Friesland (inclusief Friese watersport), Wadden en cultuur- en zakelijk toerisme, vanuit de focus op slimme groei.
4 Er ligt een plan van aanpak voor ontwikkeling van toeristisch aanbod in samenwerking met de vier regiomarketingorganisaties om spreiding van toerisme over de hele provincie te stimuleren.
5 Voor de uitvoering van het nieuwe beleidsprogramma Gastvrij Fryslân richten we een “schipperstafel” in met betrokken stakeholders die verenigd zijn in de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) om de opgaven uit het uitvoeringsprogramma gelijkwaardig en gecoördineerd uit te voeren.
6 We ontwikkelen een Plan van Aanpak voor duurzame ontwikkeling van de sector, waarbij circulariteit prioritair is.
7 Er is een aantal toeristische datahubs operationeel, complementair aan Datalab Fryslân, waar de vraag van de toeristische sector naar en aanbod van gegevens bij elkaar komen.
8 Eerste helft 2020 ligt er een Vitaliteitsonderzoek voor de Logiesaccommodaties in Fryslân. Het Vitaliteitonderzoek betreft een breed onderzoek waarbij aandacht wordt geschonken aan verblijfsrecreatie, jachthavens en campervoorzieningen.
9 In 2020 werken we uit welke aanpassingen in recreatieve vaarroutes zinvol en haalbaar zijn. Hierbij wordt de bereikbaar van het Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien tevens onderzocht.
10 We voeren in 2020 een nulmeting uit betreffende de Friese watersport, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Toelichting:

2. Voor verschillende icoonprojecten vindt nadere uitwerking plaats waarvoor een bijdrage zal worden verstrekt.

4. Dit plan van aanpak is nog in ontwikkeling, de opdracht hiervoor moet nog concreet gemaakt worden en verleend. Voorstel is om een deel van het budget hiervoor door te schuiven naar 2021.

9. Aanpassen routes: hier is naar gekeken en het is verwerkt in het convenant Basisvisie RecreatieToervaartNet (BRTN). Alle routes zijn in kaart gebracht en worden onderhouden waar nodig. De bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanaf het Lemster Rien wordt vanaf 2021/2022 nader onderzocht.  Na bestuurlijke consultatie met de gemeente Heerenveen is gebleken dat de bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanaf Heerenveen niet verder onderzocht hoeft te worden.

10. Door de Coronacrisis is 2020 een a-typisch jaar en niet representatief als nulmeting. Dit wordt doorgeschoven naar 2021.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Destination Marketing Prestatieafspraak met Merk Fryslan Jaarprogramma gereed
Slimme groei Aantal icoonprojecten in het actieprogramma ‘Bestemming Nederland 2030’ 2
Organiserend vermogen Schipperstafel is operationeel Jaarprogramma is vastgesteld
Faciliteren van bedrijfsleven Aantal datahubs 2
Kwaliteitsimpuls logiesaccomodaties Uitwerking vitaliteitsonderzoek Inrichten van een uitvoeringsorganisatie
Recreatieve vaarroutes Startnotitie uitwerking vaarroute Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien Vastgestelde startnotitie

Toelichting:

Recreatieve vaarroutes: hier is naar gekeken en het is verwerkt in het convenant BRTN. Alle routes zijn in kaart gebracht en worden onderhouden waar nodig. De bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanaf het Lemster Rien wordt vanaf 2021/2022 nader onderzocht.  Na bestuurlijke consultatie met de gemeente Heerenveen is gebleken dat de bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanaf Heerenveen niet verder onderzocht hoeft te worden.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We hadden verwacht dat de sector wereldwijd sterk zou groeien en dat Fryslân hier ook mee te maken zou krijgen. Wij wilden een evenredig deel van de sterke groei aan toerisme in Nederland naar Fryslân halen, passend bij onze aard en schaal. De legacy van LF2018 en de mede daardoor verworven internationale bekendheid (o.a. Europese nummer 3 notering voor Fryslân als toeristisch nog onontdekte regio in Lonely Planet) wilden we verzilveren door een sterkere koppeling te leggen tussen de programma’s  Economie, Cultuur, Erfgoed en Landschap. In 2018 publiceerden we het position paper Gastvrij Fryslân en in 2019 de Visie voor de waterrecreatie. Beide documenten geven wij een vervolg door samen met de sector een uitvoeringsprogramma voor onze inzet op gastvrijheidseconomie en waterrecreatie op te stellen. Hierbij was onze inzet het afgelopen jaar gericht op slimme groei van recreatie en toerisme in Fryslân. Hiermee bedoelen we dat we inzetten op meer jaarrond bezoek in plaats van pieken in de zomermaanden en meer spreiding van bezoek over de hele provincie, met specifieke aandacht voor de regio’s Noord-, Noordoost- en Zuidoost-Fryslân. Verder willen we goede data beschikbaar stellen aan de toeristische sector om hun te ondersteunen in bedrijfs- en aanbodontwikkeling. Op landelijk niveau hebben we met het Rijk en andere provincies gewerkt aan het Masterplan Bestemming Nederland.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.489
 • 3.499
 • 966
 • 5.954
 • 285
 • 0
 • 1.738
 • 2.024
 • 3.930
 • 683
 • -3.034
 • 1.579
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 2.709
 • 3.614
 • 5.066
 • 11.389
 • 280
 • 0
 • 1.986
 • 2.266
 • 9.123
 • -2.934
 • 806
 • 6.995
 • Rekening 2020
 • 2.399
 • 3.591
 • 2.741
 • 8.731
 • 268
 • 100
 • 96
 • 464
 • 8.267
 • -2.499
 • 806
 • 6.574
 • Saldo begroting en rekening
 • 310
 • 23
 • 2.325
 • 2.658
 • 12
 • -100
 • 1.890
 • 1.802
 • 856
 • -435
 • 0
 • 421

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 421.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten (is dus positief saldo) van € 310.000,- op de structurele budgetten worden voor € 100.000,- veroorzaakt door de stelselwijziging subsidielastneming. Hierbij zijn de uitgaven 2021 van de subsidie aan NHL Stenden voor het Toerisme Collectief Fryslân ten laste van 2020 zijn gebracht. Bij de 1e berap 2021 zullen de budgetten van de volgende jaren hier ten gunste van het begrotingssaldo op aangepast worden, waardoor deze stelselwijziging budgettair neutraal is over de jaren 2020 en verder.

Zonder deze stelselwijziging zou er een positief saldo van € 410.000,- op de structurele lasten zijn. Dit positieve saldo kan als onderstaande worden verklaard:

€ 12.000,- Er is minder uitgegeven aan doorgeschoven BTW van de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit is tevens de verklaring van het saldo van € 12.000,- aan de batenkant.
€ 290.000,- Er is vrijval op het budget Slimme groei korte en lange termijn. Vanwege de coronacrisis is ingezet op kortetermijnacties. Bij het uitwerken van verschillende acties was de hoop dat na de ‘intelligente lockdown’ van maart tot juni 2020 de situatie tijdens het zomer- en naseizoen weer terug zou gaan naar een meer ‘normale’ situatie. Het onvoorspelbare van het virus heeft er echter ook weer voor gezorgd dat bedachte kortetermijnacties, zoals het verlengen en verbreden van het seizoen, niet volledig in uitvoering konden gaan. Ook het budget publieke voorzieningen is nauwelijks benut, omdat deze behoefte er niet was (er viel weinig aan het publiek mee te geven). Daarnaast is het project Business Booster vertraagd, omdat de initiatiefnemers hiervan meer voorbereiding nodig hadden dan verwacht. Met name de beoogde wijze van samenwerking tussen banken, accountants, VNO/NCW en provincie vergde veel meer voobereidingstijd dan voorzien, waardoor het geplande budget niet al in 2020 kon worden besteed. Daarnaast vormde het niet afgeven van een beschikking voor ondersteuning van de Toerisme Alliantie Friesland een obstakel waardoor ook deze reservering vrijvalt.
€ 98.000,- Er is vrijval op het budget voor de opgave Toeristische data op orde, omdat de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure voor de opdracht ‘toeristische data op orde’ meer tijd heeft genomen dan gepland. Het streven is dat het project in het voorjaar van 2021 start.
€ 11.000,- Er is vrijval op het budget  Voorlichting watersport. Deze kosten die hiervoor waren begroot, zijn verantwoord onder programma 2, waardoor dit budget vrijvalt.
€ 410.000,- Totaal lagere lasten structurele budgetten


Tijdelijke budgetten
De lagere lasten op de tijdelijke budgetten zijn in totaal € 23.000,-. Dit betreft onderstaande budgetten:

€ 11.000,- Gastvrij Fryslân: Dit is een restant van het budget uit de vorige beleidsperiode. Halverwege 2020 is de nieuwe beleidsnota Gastvrij Fryslân vastgesteld en in werking getreden.
€ 24.000,- Recreatie en toerisme: Een aantal kleinere projecten is niet doorgegaan mede door de coronamaatregelen.
-/- €12.000,- Bij de afronding van het Friese merenproject is sprake van een overschrijding van € 12.000,-.
€ 23.000,- Totaal lagere lasten tijdelijke budgetten

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • NHL Stenden - Toerisme collectief Fryslan
 • Slimme groei
 • St Merk Fryslan
 • Toeristische data op orde
 • Voorlichting watersport
 • Structurele budgetten
 • Breed corona budget
 • Dagrecreatieve netwerken
 • Friese Meren Project
 • Friese Meren Project afronding diverse FMP
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Merk Fryslan - Destinationmarketing
 • Toekomstbestendige banen
 • Vitale logiesaccommodaties
 • Vitale waterrecreatie
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Inzet NUON Stagnerende projecten vuilwater
 • Inzet NUON Toerisme Natuurlijk Fryslan STINAF
 • Inzet NUON Versterking samenwerking toeristische sector
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Structurele budgetten
 • Friese Meren Project afronding diverse FMP
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 828
 • 0
 • 0
 • 661
 • 0
 • 0
 • 1.489
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 2.121
 • 1.462
 • -86
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.499
 • 363
 • 50
 • 641
 • 14
 • 142
 • -25
 • 0
 • -479
 • 260
 • 966
 • 5.954
 • 285
 • 285
 • 0
 • 0
 • 1.726
 • 12
 • 0
 • 0
 • 1.738
 • 2.024
 • 3.930
 • Begroting 2020
 • 823
 • 200
 • 881
 • 676
 • 119
 • 11
 • 2.709
 • 1.180
 • 183
 • 0
 • 0
 • 579
 • 40
 • 0
 • 1.250
 • 91
 • 90
 • 200
 • 3.614
 • 324
 • 50
 • 638
 • 52
 • 457
 • 3.514
 • 32
 • 0
 • 0
 • 5.066
 • 11.389
 • 280
 • 280
 • 0
 • 0
 • 1.960
 • 0
 • 13
 • 14
 • 1.986
 • 2.266
 • 9.123
 • Rekening 2020
 • 811
 • 300
 • 591
 • 676
 • 21
 • 0
 • 2.399
 • 1.180
 • 171
 • 0
 • 12
 • 579
 • 29
 • 0
 • 1.250
 • 77
 • 98
 • 195
 • 3.591
 • 221
 • 50
 • 640
 • 13
 • 822
 • 995
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.741
 • 8.731
 • 268
 • 268
 • 100
 • 100
 • 76
 • 0
 • 13
 • 7
 • 96
 • 464
 • 8.267
 • Saldo 2020
 • 12
 • -100
 • 290
 • 0
 • 98
 • 11
 • 310
 • 0
 • 13
 • 0
 • -12
 • 0
 • 11
 • 0
 • 0
 • 14
 • -8
 • 5
 • 23
 • 103
 • 0
 • -3
 • 39
 • -365
 • 2.519
 • 32
 • 0
 • 0
 • 2.325
 • 2.658
 • 12
 • 12
 • -100
 • -100
 • 1.883
 • 0
 • 0
 • 7
 • 1.890
 • 1.802
 • 856

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina