Programma 4: Economie

4.3 Economische structuurversterking

Begroting

Wat willen wij bereiken?

We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Fryslân heeft een economie waar met name de kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als Wetsus, Water Campus Leeuwarden, Dairy Campus en Dairy Valley ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Door middel van lobby zetten we in op structurele financiering van Wetsus.

De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. De ambitie voor agrofood is om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Dairy Valley moet hierdoor uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. We willen daarnaast dat ook de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt.

De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda 2019-2025. Bijzondere aandacht krijgt het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de Friese hotspots. De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.

Voor meer informatie over de RUG / Campus Fryslan en Europese Watertechnologiehub zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Resultaten bestuursakkoord
20. Dairy Valley groeit verder naar een internationaal toonaangevend kennisknooppunt
22. we investeren in circulaire economie. Onder andere wordt de huidige voucherregeling voor het MKB uitgebreid met de mogelijkheid tot kennis ophalen over duurzaamheids- of circulariteitsvraagstukken
23. de Friese export neemt sterker toe dan de gemiddelde toename in Nederland
25. er komt een nieuw Fries Onderwijsakkoord, met MBO, HBO en Campus Fryslân

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 is de RUG Campus – onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld – doorgegroeid naar 100 studenten.
 • De RUG Campus heeft in 2020 masteropleidingen uitgebreid met 5 nieuwe opleidingen.
 • Investeringen in de Water Campus hebben geresulteerd in ene toename van het aantal kennismedewerkers, zoals aangegeven in het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020.
 • Dairy Valley heeft in 2020 een prominentere rol in Nederland gekregen.
 • In 2020 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
RUG/Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 100
Groeiend aantal masteropleidingen 5
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Aantal agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley groeit. 20

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 9.781
 • 2.165
 • 7.616
 • Begroting 2019
 • 17.562
 • 2.200
 • 15.362
 • Begroting 2020
 • 10.651
 • 3.252
 • 7.399
 • Begroting 2021
 • 12.511
 • 5.214
 • 7.298
 • Begroting 2022
 • 5.491
 • 0
 • 5.491
 • Begroting 2023
 • 6.087
 • 0
 • 6.087

Toelichting:

De begrote lasten hebben meerjarig oa betrekking op de REP bijdragen Watertechnologie/Watercampus, UCF/RUG Campus Fryslân, IC Drachten.
De begrote baten hebben betrekking op de revolverende inkomsten op de Breedbandlening.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Versnelling breedband
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Be-Start
 • Breedband
 • Convenant Westergozone
 • Dairy Valley
 • Innovatiecluster Drachten
 • Investeringskader Waddengebied
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • Uitwerking pilot Grijs
 • University Campus Fryslan
 • Water circulair
 • Watercampus Actieplan
 • Wetsus
 • Wielerronde
 • Wurktalent
 • Efro-Ez projecten
 • Inzet NUON Cruise Port Harlingen
 • Inzet NUON EcoMunityPark
 • Inzet NUON Watertechnologie Water Alliance
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Breedband
 • Realisatie 2018
 • 0
 • 0
 • 1.287
 • 103
 • 165
 • 137
 • 0
 • 1.173
 • 193
 • 2.505
 • 2.366
 • 200
 • 401
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.531
 • 0
 • 147
 • 1.000
 • 103
 • 1.250
 • 9.781
 • 2.000
 • 165
 • 2.165
 • 2.165
 • 7.616
 • Begroting 2019
 • 0
 • 0
 • 1.263
 • 0
 • 2.200
 • 0
 • 0
 • 1.504
 • 250
 • 3.282
 • 6.378
 • 0
 • 2.606
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17.483
 • 80
 • 0
 • 0
 • 0
 • 80
 • 17.562
 • 0
 • 2.200
 • 2.200
 • 2.200
 • 15.362
 • Begroting 2020
 • 40
 • 40
 • 623
 • 0
 • 3.252
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.514
 • 3.823
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 200
 • 10.611
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.651
 • 0
 • 3.252
 • 3.252
 • 3.252
 • 7.399
 • Begroting 2021
 • 40
 • 40
 • 71
 • 0
 • 5.214
 • 0
 • 220
 • 0
 • 0
 • 100
 • 2.941
 • 0
 • 0
 • 500
 • 1.600
 • 1.125
 • 200
 • 500
 • 12.471
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.511
 • 0
 • 5.214
 • 5.214
 • 5.214
 • 7.298
 • Begroting 2022
 • 40
 • 40
 • -124
 • 0
 • 0
 • 0
 • 220
 • 0
 • 0
 • 100
 • 1.080
 • 0
 • 0
 • 750
 • 1.600
 • 1.125
 • 200
 • 500
 • 5.451
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.491
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.491
 • Begroting 2023
 • 40
 • 40
 • 257
 • 0
 • 0
 • 0
 • 220
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 2.025
 • 1.525
 • 200
 • 800
 • 6.047
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.087
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.087

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 22
 • 22
 • 22-24
 • 24
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Kennisinfrastructuur
 • Clusters economie
 • Leef- en woonklimaat
 • Human capital
 • 2020
 • 0
 • 0
 • 200
 • 200
 • 400
 • 2021
 • 2.100
 • 220
 • 200
 • 500
 • 3.020
 • 2022
 • 2.350
 • 220
 • 200
 • 500
 • 3.270
 • 2023
 • 4.550
 • 220
 • 200
 • 800
 • 5.770

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 is de RUG Campus - onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld - doorgegroeid naar 100 studenten.
2 De RUG Campus heeft in 2020 masteropleidingen uitgebreid met 5 nieuwe opleidingen.
3 Investeringen in de Water Campus hebben geresulteerd in ene toename van het aantal kennismedewerkers, zoals aangegeven in het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020.
4 Dairy Valley heeft in 2020 een prominentere rol in Nederland gekregen.
5 In 2020 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
RUG/Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 100
Groeiend aantal masteropleidingen 5
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Aantal agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley groeit. 20

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 is de RUG Campus - onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld - doorgegroeid naar 100 studenten.
2 De RUG Campus heeft in 2020 masteropleidingen uitgebreid met 5 nieuwe opleidingen.
3 Investeringen in de Water Campus hebben geresulteerd in ene toename van het aantal kennismedewerkers, zoals aangegeven in het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020.
4 Dairy Valley heeft in 2020 een prominentere rol in Nederland gekregen.
5 In 2020 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.

Toelichting:

2. Het aantal nieuwe masteropleidingen is drie. De vertraging van het totaal aantal aanvankelijk op te starten opleidingen, is een gevolg van de nauwe samenwerking die nodig is met ander hoger onderwijsinstellingen en de complexe accreditatietrajecten.
4. Op dit moment wordt onderzocht hoe de toekomst van Dairy Valley kan worden verbeterd, hierbij wordt specifiek gekeken hoe Dairy Valley beter aan kan sluiten bij de Dairy Campus, het FACT en Wetsus.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
RUG/Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 100
Groeiend aantal masteropleidingen 5
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Aantal agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley groeit. 20

Toelichting:

RUG Campus Fryslân: Het aantal nieuwe masteropleidingen is drie. De vertraging van het totaal aantal aanvankelijk op te starten opleidingen, is een gevolg van de nauwe samenwerking die nodig is met ander hoger onderwijsinstellingen en de complexe accreditatietrajecten.
Dairy: Dairy Valley spreekt als netwerk nog niet voldoende aan. Op dit moment wordt onderzocht hoe de positionering van Dairy Valley kan verbeteren.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Ook in 2020 wilden we de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Fryslân heeft een economie waar met name de kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. We bleven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als Wetsus, Water Campus Leeuwarden, Dairy Campus en Dairy Valley ondersteunen, mits er ook door het Rijk en de kennisinstellingen bijgedragen werd. Door middel van lobby hebben we ingezet op structurele financiering van Wetsus.

De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. De ambitie voor agrofood was in 2020 om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Dairy Valley moet hierdoor op termijn uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. De verdere versterking van de internationale positie van de Friese watertechnologiesector was het afgelopen jaar tevens een van onze ambities.

De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda 2019-2025. In 2020 kreeg het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de Friese hotspots bijzondere aandacht. De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân dienden een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.

Voor meer informatie over de RUG / Campus Fryslan (evenals Innovatiecluster Drachten en de Europese Watertechnologiehub) zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 9.262
 • 3
 • 9.265
 • 277
 • 277
 • 8.988
 • -3
 • -4.997
 • 3.989
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 14.723
 • -8.964
 • 5.760
 • 814
 • 814
 • 4.946
 • 8.964
 • -11.910
 • 2.000
 • Rekening 2020
 • 19.217
 • -8.964
 • 10.254
 • 1.185
 • 1.185
 • 9.069
 • 8.964
 • -16.223
 • 1.809
 • Saldo begroting en rekening
 • -4.494
 • 0
 • -4.494
 • -371
 • -371
 • -4.123
 • 0
 • 4.314
 • 191

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 191.000,- op dit beleidsveld.

Tijdelijke budgetten
De overschrijding wordt vooral verklaard vanuit de stelselwijziging lastneming subsidies. De verplichtingen die voor volgende jaren aangegaan zijn, zijn cf. de nieuwe werkwijze ten laste van 2020 gebracht. De last wordt gedekt door de mutatie reserve tijdelijke budgetten.

Op het tijdelijk budget uitvoeringskosten innovatiestimulering heeft geen besteding plaatsgevonden en valt voor € 35.000,- vrij. Het betreft uitvoeringskosten op de innovatiestimuleringsregeling vanuit het No en Moarnpakket. De uitvoeringskosten waren bedoeld voor het organiseren van een webinar. Die heeft in 2020 niet plaatsgevonden. De webinar staat voor 2021 wel in de planning.

Op het tijdelijke budget IKW is een onderbesteding van € 151.000,-. De provincie kon bij haar mede provincies over 2019 en 2020 € 360.000,- in rekening brengen voor voorgeschoten bedragen namens alle partijen. Een deel van deze declaratie die plaatsvond op de bevoorschotting in 2019, valt nu vrij.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Be-Start
 • Breed corona budget
 • Breedband
 • Innovatiecluster Drachten
 • Investeringskader Waddengebied
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • University Campus Fryslan
 • Wielerronde
 • Tijdelijke budgetten
 • Efro-Ez projecten
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • Watercampus Actieplan
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Breedband
 • Investeringskader Waddengebied
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.075
 • 26
 • 0
 • 277
 • 0
 • 95
 • 2.603
 • 2.641
 • 2.545
 • 0
 • 9.262
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 9.265
 • 277
 • 0
 • 277
 • 277
 • 8.988
 • Begroting 2020
 • 1.265
 • 0
 • 1.725
 • 814
 • 967
 • 196
 • 3.192
 • 6.560
 • 0
 • 5
 • 14.723
 • 0
 • -607
 • -7.630
 • -727
 • -8.964
 • 5.760
 • 814
 • 0
 • 814
 • 814
 • 4.946
 • Rekening 2020
 • 1.290
 • 0
 • 1.087
 • 793
 • 818
 • 437
 • 3.192
 • 11.598
 • 0
 • 3
 • 19.217
 • 0
 • -607
 • -7.630
 • -726
 • -8.964
 • 10.254
 • 793
 • 392
 • 1.185
 • 1.185
 • 9.069
 • Saldo 2020
 • -25
 • 0
 • 638
 • 21
 • 149
 • -241
 • 0
 • -5.038
 • 0
 • 2
 • -4.494
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -4.494
 • 21
 • -392
 • -371
 • -371
 • -4.123

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina