Programma 3: Omgeving

3.5 Energietransitie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij conformeren ons aan de nationale vertaling van het klimaatakkoord van Parijs, waaronder de vermindering van CO2-uitstoot met 49% in 2030. De vermindering van CO2-uitstoot moet haalbaar en betaalbaar zijn en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten. De provinciale ambitie voor 2030 is:

 • 33% van de Friese energie wordt duurzaam opgewekt.
 • 25% energie wordt bespaard ten opzichte van 2010.

De uitvoering van de plannen in het klimaatakkoord moet onder andere plaatsvinden
via Regionale Energiestrategieën (RES). De rollen van de provincie in de energietransitie zijn reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren en loslaten. Daarnaast geven we zelf ook het goede voorbeeld door de provinciale organisatie te verduurzamen.

Er zal begin 2020 een nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie inclusief jaarplan vastgesteld moeten worden met daarin een nadere uitwerking van het bestuursakkoord/begroting.

Resultaten bestuursakkoord

 • als Fryslân hebben we met onze medeoverheden een aanbod voor de RES ontwikkeld dat volledig invulling geeft aan onze verantwoordelijkheid voor het terugdringen van klimaatverandering en kan rekenen op regionaal draagvlak
 • er komt vanuit het RES-traject een Taskforce energietransitie.
 • het Fûns Fryske Skjinne Enerzjy krijgt de gelegenheid ook particulieren te ondersteunen en we maken onze eigen gebouwen energieneutraal
 • wind levert een bijdrage aan duurzame energieopwekking in Fryslân, terwijl het aantal grotere molens daalt
 • geothermie en waterstof zijn een belangrijk onderdeel van de duurzame energiemix in Fryslân
 • in 2023 werken ondersteunende organisaties op het terrein van energie zo samen, dat ze elkaar versterken en een hulpvrager aan één loket genoeg heeft
 • er komt een fonds voor het ondersteunen van particulieren en collectieven bij de ontwikkeling van energie-initiatieven
 • er komt een provinciebreed werkend team van energiecoaches

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 is samen met medeoverheden en diverse belangrijke stakeholders – in de vorm van een Taskforce – het eerste aanbod voor de RES richting het Rijk gedaan.
 • In 2020 zetten we in op energiebesparing door in te zetten op rentekorting van de duurzaamheidslening van de SNN en door twee aanvragen voor de Proeftuinen Aardgasvrijewijken te bewerkstelligen.
 • In 2020 is het implementatieplan om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie gereed.
 • In 2020 zullen we de wens in het bestuursakkoord om ook particulieren financieel te ondersteunen door het FSFE onderzoeken.
 • In 2020 komen er nieuwe uitgangspunten in de Verordening Romte voor wind- en zonne-energie op basis van het nieuwe bestuursakkoord.
 • We ondersteunen lokale energie initiatieven in 2020 door middel van een voucherregeling én door ons aan te sluiten bij het nationale Ontwikkelfonds.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Energiebesparing en -opwek Aantal uitgegeven vouchers aan lokale energie initiatieven 100
Implementatieplan verduurzaming provinciale organisatie Gereed
Een eerste bod aan het Rijk (RES) Ingediend
Onderzoek particuliere leningen FSFE Gereed
Energieopwekking Aantal aanvragen Asbest eraf, postcoderoos erop 8
Aanpassen regels Verordening Romte voor wind- en zonne-energie Gereed
Energiebesparing Aantal gesubsidieerde energiescans voor dorpshuizen/musea/part. woningen 100
Aantal Proeftuinen Aardgasvrijewijken 2
Aantal extra duurzaamheidsleningen SVN i.v.m. rentekorting (SVN) 250

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 4.961
 • 1.017
 • 3.943
 • Begroting 2019
 • 9.520
 • 531
 • 8.989
 • Begroting 2020
 • 3.317
 • 0
 • 3.317
 • Begroting 2021
 • 2.865
 • 0
 • 2.865
 • Begroting 2022
 • 2.763
 • 0
 • 2.763
 • Begroting 2023
 • 1.263
 • 0
 • 1.263

Toelichting:

De afname van € 6 mln. euro tussen begrotingsjaar 2019 en 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke budgetten van DNA en Duurzame Energie. Deze daling zet na 2020 verder door.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • IPO bijdrage
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • Efro-Ez projecten
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Fryske deal
 • Interreg projecten
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Taskforce elkenien grien team
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Waddenfonds projecten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Friese energiepremie
 • Programma Duurzame Energie
 • Waddenfonds projecten
 • Interreg projecten
 • Programma Duurzame Energie
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Revolverende middelen lening Energy Challenges
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Realisatie 2018
 • 180
 • 180
 • 0
 • 57
 • 0
 • 0
 • 197
 • 387
 • 0
 • 663
 • 684
 • 188
 • 150
 • 0
 • 171
 • 69
 • 2.565
 • 2.083
 • 0
 • -7
 • 140
 • 0
 • 2.216
 • 4.961
 • 355
 • 52
 • 18
 • 425
 • 555
 • 555
 • 0
 • 38
 • 38
 • 1.017
 • 3.943
 • Begroting 2019
 • 146
 • 146
 • 100
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 213
 • 0
 • 674
 • 565
 • 0
 • 169
 • 0
 • 856
 • 0
 • 2.777
 • 5.661
 • 311
 • 0
 • 405
 • 219
 • 6.597
 • 9.520
 • 0
 • 6
 • 0
 • 6
 • 425
 • 425
 • 100
 • 0
 • 100
 • 531
 • 8.989
 • Begroting 2020
 • 65
 • 65
 • 100
 • 0
 • 300
 • 1.500
 • 0
 • 0
 • 440
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 360
 • 0
 • 0
 • 2.700
 • 500
 • 25
 • 0
 • 27
 • 0
 • 552
 • 3.317
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.317
 • Begroting 2021
 • 65
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 440
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 360
 • 0
 • 0
 • 2.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.865
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.865
 • Begroting 2022
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.500
 • 0
 • 0
 • 660
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 2.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.763
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.763
 • Begroting 2023
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 660
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 1.200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.263
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.263

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 7
 • 8
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Ontwikkelbudget voor energie-initiatieven
 • Taskforce elkenien grien team
 • 2020
 • 440
 • 360
 • 800
 • 2021
 • 440
 • 360
 • 800
 • 2022
 • 660
 • 540
 • 1.200
 • 2023
 • 660
 • 540
 • 1.200

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 is samen met medeoverheden en diverse belangrijke stakeholders – in de vorm van een Taskforce – het eerste aanbod voor de RES richting het Rijk gedaan.
2 In 2020 zetten we in op energiebesparing door in te zetten op rentekorting van de duurzaamheidslening van de SVN en door twee aanvragen voor de Proeftuinen Aardgasvrijewijken te bewerkstelligen.
3 In 2020 is het implementatieplan om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie gereed.
4 In 2020 zullen we de wens in het bestuursakkoord om ook particulieren financieel te ondersteunen door het FSFE onderzoeken.
5 In 2020 komen er nieuwe uitgangspunten in de Verordening Romte voor wind- en zonne-energie op basis van het nieuwe bestuursakkoord.
6 We ondersteunen lokale energie initiatieven in 2020 door middel van een voucherregeling én door ons aan te sluiten bij het nationale Ontwikkelfonds.

Toelichting:

2. De rentekorting op de duurzaamheidslening van SVN wordt dit voorjaar uitgewerkt en zal na de zomer in werking treden. Omdat energiebesparing op één staat in het bestuursakkoord, willen we naast de rentekorting ook een (nieuwe) Friese investeringspremie (FEP) starten. Wij verwachten dat de FEP – naast energiebesparing – ook een positieve bijdrage kan leveren aan de nadelige effecten die voorvloeien uit de coronacrisis. Beide regelingen zullen na de zomer in werking gaan treden en dan zijn ook de financiële effecten ervan inzichtelijk. Indien blijkt dat het kasritme in de begroting afwijkt van deze regeling, dan zal er bij de 2e Berap een voorstel tot begrotingswijziging ingediend worden.
3. In september/oktober zal het implementatieplan gereed zijn. Op basis van de huidige inzichten zal de (ver)bouw van de provinciale organisatie begin 2021 kunnen gaan plaatsvinden.
6. Via een aangenomen motie heeft de Tweede Kamer minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat uiterlijk 1 juli 2020 het ontwikkelfonds voor energiecoöperaties in werking te laten treden. Vanaf 1 juli is er derhalve de mogelijkheid om hierop aan te sluiten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Energiebesparing en -opwek Aantal uitgegeven vouchers aan lokale energie initiatieven 100
Implementatieplan verduurzaming provinciale organisatie Gereed
Een eerste bod aan het Rijk (RES) Ingediend
Onderzoek particuliere leningen FSFE Gereed
Energieopwekking Aantal aanvragen Asbest eraf, postcoderoos erop 8
Aanpassen regels Verordening Romte voor wind- en zonne-energie Gereed
Energiebesparing Aantal gesubsidieerde energiescans voor dorpshuizen/musea/part. woningen 100
Aantal Proeftuinen Aardgasvrijewijken 2
Aantal extra duurzaamheidsleningen SVN i.v.m. rentekorting (SVN) 250

Toelichting:

Voucher aan lokale energie initiatieven: De doelwaarde die hier staat aangegeven is niet passend bij de voucherregeling. Om die reden zal de doelstelling van 100 niet gehaald worden. De voucherregeling is inmiddels opengesteld. Het maximum bedrag van een voucher is €2500,- van de totale pot van €100.000,-. Dat betekent dat er maximaal 40 vouchers kunnen worden gegeven aan lokale energie initiatieven. Aangezien er 50 energiecoöperaties zijn, kan het overgrote deel gebruik maken van de voucherregeling.

Energiescans: De afgelopen jaren zijn er al vele energiescans (via Museum Federatie, Doarpswurk en Sport Fryslân) gedaan, daarom richten we ons dit jaar op de uitvoering van de maatregelen die uit deze scans komen. De aanpak van particuliere woningen pakken we samen met gemeenten op. Dit betreft een combinatie van scans en uitvoering van de maatregelen uit de scans. In beide gevallen gaat het om meer dan 100 scans of uitvoeringsmaatregelen n.a.v. de scans.

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): binnen programma 3 staat € 500.000 opgenomen voor de ‘backbone’. Deze middelen zijn bedoeld voor de aansluiting van de Afsluitdijk op het energienetwerk. Binnen de huidige ontwikkelingen op de Afsluitdijk is een bijdrage niet meer nodig. Echter binnen hetzelfde beleidsprogramma is er voor de jaren 2021 – 2023 nog budget nodig voor de programmakosten De Nieuwe Afsluitdijk. Totaal € 725.000. Voor gesteld wordt om de € 500.000 te verschuiven naar de programmakosten DNA. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan PS. Voor 2023 moet er nog naar alternatieve financiering worden gezocht.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 is samen met medeoverheden en diverse belangrijke stakeholders – in de vorm van een Taskforce – het eerste aanbod voor de RES richting het Rijk gedaan.
2 In 2020 zetten we in op energiebesparing door in te zetten op rentekorting van de duurzaamheidslening van de SVN en door twee aanvragen voor de Proeftuinen Aardgasvrijewijken te bewerkstelligen.
3 In 2020 is het implementatieplan om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie gereed.
4 In 2020 zullen we de wens in het bestuursakkoord om ook particulieren financieel te ondersteunen door het FSFE onderzoeken.
5 In 2020 komen er nieuwe uitgangspunten in de Verordening Romte voor wind- en zonne-energie op basis van het nieuwe bestuursakkoord.
6 We ondersteunen lokale energie initiatieven in 2020 door middel van een voucherregeling én door ons aan te sluiten bij het nationale Ontwikkelfonds.

Toelichting:

2. Op 16 juni jl. is het aanvalsplan Energiebesparing vastgesteld. Hierover hebben we u per brief (kenmerk 01773115) geïnformeerd. Het aanvalsplan energiebesparing bestaat uit twee regelingen die inmiddels beide opengesteld zijn. Op 1 augustus jl. is de rentekortingsregeling opengesteld. Daarna is op 1 september is ook de regeling m.b.t de investeringspremie opengesteld. Met deze laatste openstelling kan subsidie worden verkregen voor investeringen die vanaf 1 juni gedaan zijn. Door met beide regelingen aan te sluiten op reeds bestaande landelijke regelingen is er voor aanvragers geen extra papierwerk. Met de openstelling van beide regelingen verwachten wij dat er naast energiebesparing ook een positieve bijdrage geleverd wordt aan de nadelige effecten die voorvloeien uit de coronacrisis.

6. Via een aangenomen motie heeft de Tweede Kamer aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gevraagd uiterlijk 1 juli 2020 het ontwikkelfonds voor energiecoöperaties in werking te laten treden, maar als gevolg van complexe juridische vraagstukken inzake het ontwikkelfonds is deze datum opgeschoven naar 1 oktober.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Energiebesparing en -opwek Aantal uitgegeven vouchers aan lokale energie initiatieven 100
Implementatieplan verduurzaming provinciale organisatie Gereed
Een eerste bod aan het Rijk (RES) Ingediend
Onderzoek particuliere leningen FSFE Gereed
Energieopwekking Aantal aanvragen Asbest eraf, postcoderoos erop 8
Aanpassen regels Verordening Romte voor wind- en zonne-energie Gereed
Energiebesparing Aantal gesubsidieerde energiescans voor dorpshuizen/musea/part. woningen 100
Aantal Proeftuinen Aardgasvrijewijken 2
Aantal extra duurzaamheidsleningen SVN i.v.m. rentekorting (SVN) 250

Toelichting:

Het maximum bedrag van een voucher is €2.500,- van de totale pot van €100.000,-. Dat betekent dat er maximaal 40 vouchers kunnen worden gegeven aan lokale energie initiatieven. Aangezien er 50 energiecoöperaties zijn, kan het overgrote deel gebruik maken van de voucherregeling.

Vanuit Fryslân zijn er drie proeftuin aardgasvrije wijken aanvragen ingediend (Heeg, Oranjewijk Leeuwarden en Wijnjewoude). Begin oktober zal de minister bekend maken welke aanvragen geselecteerd/goedgekeurd worden. Dit zou oorspronkelijk voor de zomer plaatsvinden, maar dit is door het Rijk uitgesteld i.v.m. de Corona crisis.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij conformeren ons aan de nationale vertaling van het klimaatakkoord van Parijs, waaronder de vermindering van CO2-uitstoot met 49% in 2030. De vermindering van CO2-uitstoot moet haalbaar en betaalbaar zijn en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten. De provinciale ambitie voor 2030 is:

 • 33% van de Friese energie wordt duurzaam opgewekt.
 • 25% energie wordt bespaard ten opzichte van 2010.

De uitvoering van de plannen in het klimaatakkoord moet onder andere plaatsvinden via Regionale Energiestrategieën (RES). De rollen van de provincie in de energietransitie zijn reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren en loslaten. Daarnaast geven we zelf ook het goede voorbeeld door de provinciale organisatie te verduurzamen.

Er zal in 2021 een nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie inclusief jaarplan vastgesteld moeten worden met daarin een nadere uitwerking van het bestuursakkoord/begroting.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 174
 • 2.491
 • 1.809
 • 4.474
 • 52
 • 1.107
 • 38
 • 1.197
 • 3.277
 • 252
 • 1.285
 • 4.814
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 394
 • 2.850
 • -862
 • 2.382
 • 128
 • 1.415
 • 0
 • 1.542
 • 840
 • 2.722
 • -680
 • 2.882
 • Rekening 2020
 • 394
 • 6.436
 • -1.838
 • 4.992
 • 128
 • 1.415
 • 38
 • 1.580
 • 3.412
 • 3.699
 • -4.263
 • 2.847
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • -3.586
 • 977
 • -2.609
 • 0
 • 0
 • -38
 • -38
 • -2.572
 • -977
 • 3.583
 • 35

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 35.000,- op dit beleidsveld.

Tijdelijke budgetten
De overschrijding wordt verklaard vanuit de stelselwijziging lastneming subsidies. De verplichtingen die voor volgende jaren aangegaan zijn, zijn cf. de nieuwe werkwijze ten laste van 2020 gebracht. De last wordt gedekt door de mutatie reserve tijdelijke budgetten. In dit geval betreft het twee regelingen inzake het ‘Aanvalsplan Energiebesparing’ opengesteld voor in totaal € 5,2 mln. Het gaat om de rentekorting op de energiebespaarlening (€ 2,25 mln.) en de Friese investeringspremie (€ 2,95 mln.). Deze laatste regeling is een aanvulling voor Friese woningeigenaren op de landelijke Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

Voorzieningen
De vrijval op de voorzieningen (€ 37.500,-) heeft betrekking op het aflossen van een termijn van de geldlening Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Als de lening gedeeltelijk wordt afgelost, daalt de voorziening voor hetzelfde bedrag.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • IPO bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Fryske deal
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Regionale energiestrategie RES
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Taskforce elkenien grien team
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Voucherregeling energiecooperaties
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Fryske deal
 • Interreg projecten
 • Programma Duurzame Energie
 • Waddenfonds projecten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Reserves
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 174
 • 174
 • 10
 • 200
 • 0
 • 129
 • 0
 • 552
 • 642
 • 0
 • 169
 • 0
 • 673
 • 114
 • 2.491
 • 872
 • 0
 • 683
 • 185
 • 69
 • 1.809
 • 4.474
 • 0
 • 51
 • 2
 • 0
 • 52
 • 250
 • 857
 • 1.107
 • 38
 • 38
 • 1.197
 • 3.277
 • Begroting 2020
 • 394
 • 394
 • 120
 • 100
 • 1.700
 • 0
 • 542
 • 80
 • 0
 • 123
 • 126
 • 60
 • 0
 • 0
 • 2.850
 • 1.620
 • -4.426
 • 1.495
 • 280
 • 169
 • -862
 • 2.382
 • 2
 • 0
 • 0
 • 126
 • 128
 • 350
 • 1.065
 • 1.415
 • 0
 • 0
 • 1.542
 • 840
 • Rekening 2020
 • 394
 • 394
 • 150
 • 102
 • 5.186
 • 0
 • 589
 • 39
 • 40
 • 123
 • 126
 • 80
 • 2
 • 0
 • 6.436
 • 1.259
 • -4.426
 • 1.065
 • 94
 • 169
 • -1.838
 • 4.992
 • 2
 • 0
 • 0
 • 126
 • 128
 • 350
 • 1.065
 • 1.415
 • 38
 • 38
 • 1.580
 • 3.412
 • Saldo 2020
 • 0
 • 0
 • -30
 • -2
 • -3.486
 • 0
 • -47
 • 41
 • -40
 • 0
 • 0
 • -20
 • -2
 • 0
 • -3.586
 • 360
 • 0
 • 430
 • 186
 • 0
 • 977
 • -2.609
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -38
 • -38
 • -38
 • -2.572

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina