Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau van het hele provinciale areaal wordt voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7). In het nieuwe bestuursakkoord is voorzien dat ook het onderhoudspeil voor het Van Harinxmakanaal wordt opgehoogd naar een 7 waardoor nu het gehele onderhoudsniveau voor het provinciale areaal een 7 is.
In 2019 worden de kaders voor het onderhoud geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd en deze onderhoudsbeleidskaders worden in november 2019 aan PS voorgelegd.
In april 2018 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over het onderhoud aan oevers langs de vaarwegen in onze provincie, alsmede over de onderhoudsdieptes van meren. Voor beide onderdelen is in beginsel gekozen voor het in stand houden conform huidig beheer. Mocht later voor een hogere ambitie gekozen worden, dan brengt dit financiële gevolgen met zich mee.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Resultaten bestuursakkoord
37. de bochtverruiming bij Franeker is in uitvoering en er zijn afspraken met het Rijk over de Tjerk Hiddessluizen
38. het onderhoudsniveau van het Van Harinxmakanaal is verhoogd naar niveau 7

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur op een voldoende niveau en risico gestuurd.
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2020’.
 • In 2020 werken we verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale. Afhankelijk van het verloop van de contractvorming met de gemeente Leeuwarden worden in 2020 de eerste gemeentelijke bruggen ook aangesloten. In 2020 wordt met 18 bruggen de maximale capaciteit van de tijdelijk centrale zo ongeveer bereikt. In 2020 wordt ook het glasvezelnetwerk voor het aansluiten van nieuwe bruggen verder uitgebreid.
  In 2020 vindt binnen het project Swettehûs de bouw van het nieuwe bedieningscentrum plaats, zodanig dat nog voor het vaarseizoen van 2021 de bedieningscentrale in de nieuwe huisvesting in bedrijf is. Binnen dit project wordt op dezelfde locatie ook een nieuw steunpunt voor Provinciale Waterstaat gerealiseerd. Restwerkzaamheden m.n. voor de steunpuntfunctie / terreininrichting kunnen in 2021 worden afgerond. Het project Swettehûs heeft vergaande circulaire ambities, deze kunnen invloed hebben op de planning.
 • Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen. In 2020 is de varende dienst geprofessionaliseerd en hebben alle medewerkers de vereiste competenties. Het BOA registratie systeem en het Toezicht registratiesysteem zijn goed ingeregeld zodat het systeem de juiste managementinformatie kan genereren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinicale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS.
Wegen, inclusief fietspaden (nulmeting 2016: 95%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2018: 92%) 95%
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS.
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 80%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 90%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 75%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Opwaardering Van Harinxmakanaal Bij het instant houden toetsen we elke maatregel aan het geschikt zijn voor klasse Va, zodat er geen desinvesteringen ontstaan. Het Van Harinxmakanaal wordt onderhouden op niveau van een rapportcijfer 7. Minimaal rapportcijfer 7
1) in mei, juli en oktober wordt de verzorgingsstaat gemeten
2) de inspecties per objectsoort vinden plaats volgens het schouw- en inspectieplan.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 17.073
 • 2.650
 • 14.423
 • Begroting 2019
 • 24.320
 • 1.318
 • 23.003
 • Begroting 2020
 • 27.143
 • 976
 • 26.168
 • Begroting 2021
 • 28.387
 • 966
 • 27.421
 • Begroting 2022
 • 32.250
 • 1.966
 • 30.285
 • Begroting 2023
 • 29.569
 • 966
 • 28.604

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit beheer- en onderhoudsmiddelen en afschrijvingslasten welke in de loop van de jaren toeneemt als gevolg van oplevering van investeringswerken.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Werken voor derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Achterstallig onderhoud water
 • Achterstallig onderhoud wegen
 • Groot onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Schades
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Eigendommen
 • Schades
 • Realisatie 2018
 • 4
 • 13
 • 497
 • 0
 • 282
 • 0
 • 249
 • 3.092
 • 8.305
 • 90
 • 29
 • 1.417
 • 492
 • 14.471
 • 1.122
 • 47
 • 25
 • 1.195
 • 0
 • -40.207
 • 16.908
 • -23.299
 • 10.459
 • 4.793
 • 2.537
 • 0
 • 529
 • 4.863
 • 23.181
 • 1.526
 • 1.526
 • 17.073
 • 0
 • 544
 • 504
 • 70
 • 1
 • 0
 • 1.118
 • 6
 • 6
 • 1.526
 • 1.526
 • 2.650
 • 14.423
 • Begroting 2019
 • 424
 • 217
 • 0
 • 23
 • 212
 • 0
 • 255
 • 3.281
 • 8.370
 • 0
 • 17
 • 1.518
 • 364
 • 14.680
 • 0
 • 43
 • 164
 • 207
 • -371
 • 869
 • 0
 • 498
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.737
 • 0
 • 5.199
 • 8.936
 • 0
 • 0
 • 24.320
 • 30
 • 668
 • 479
 • 140
 • 0
 • 0
 • 1.318
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.318
 • 23.003
 • Begroting 2020
 • 283
 • 217
 • 815
 • 24
 • 213
 • 0
 • 260
 • 3.874
 • 8.369
 • 0
 • 17
 • 1.526
 • 377
 • 15.974
 • 0
 • 45
 • 51
 • 96
 • 0
 • -6.194
 • 0
 • -6.194
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.115
 • 0
 • 5.303
 • 9.417
 • 0
 • 0
 • 19.293
 • 30
 • 318
 • 486
 • 142
 • 0
 • 0
 • 976
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 976
 • 18.318
 • Begroting 2021
 • 279
 • 217
 • 1.020
 • 24
 • 213
 • 33
 • 260
 • 4.040
 • 8.278
 • 0
 • 17
 • 1.528
 • 378
 • 16.287
 • 0
 • 45
 • 51
 • 96
 • 0
 • 2.384
 • 0
 • 2.384
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.318
 • 0
 • 5.303
 • 9.620
 • 0
 • 0
 • 28.387
 • 30
 • 318
 • 476
 • 142
 • 0
 • 0
 • 966
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 966
 • 27.421
 • Begroting 2022
 • 332
 • 217
 • 1.196
 • 24
 • 213
 • 66
 • 260
 • 4.047
 • 8.351
 • 0
 • 17
 • 1.528
 • 378
 • 16.629
 • 0
 • 0
 • 51
 • 51
 • 3.280
 • 2.668
 • 0
 • 5.948
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.321
 • 0
 • 5.303
 • 9.624
 • 0
 • 0
 • 32.250
 • 30
 • 318
 • 476
 • 142
 • 0
 • 1.000
 • 1.966
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.966
 • 30.285
 • Begroting 2023
 • 367
 • 210
 • 1.611
 • 24
 • 213
 • 99
 • 260
 • 4.041
 • 8.308
 • 0
 • 17
 • 1.500
 • 378
 • 17.028
 • 0
 • 0
 • 51
 • 51
 • 0
 • 2.668
 • 0
 • 2.668
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.521
 • 0
 • 5.303
 • 9.824
 • 0
 • 0
 • 29.569
 • 30
 • 318
 • 476
 • 142
 • 0
 • 0
 • 966
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 966
 • 28.604

Onderstaande resultaten bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 37-38
 • 37-38
 • Totaal lasten
 • 0
 • Totaal baten
 • Omschrijving
 • Van Harinxmakanaal opwaarderen naar klasse 5a
 • Van Harinxmakanaal onderhoudsniveau naar een 7
 • Begeleiden transporten
 • 2020
 • 790
 • 250
 • 1.040
 • 50
 • 50
 • 2021
 • 990
 • 250
 • 1.340
 • 50
 • 50
 • 2022
 • 1.090
 • 250
 • 1.340
 • 50
 • 50
 • 2023
 • 1.290
 • 250
 • 1.540
 • 50
 • 50

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur op een voldoende niveau en risico gestuurd.
3 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2020’.
4 In 2020 werken we verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale. Afhankelijk van het verloop van de contractvorming met de gemeente Leeuwarden worden in 2020 de eerste gemeentelijke bruggen ook aangesloten. In 2020 wordt met 18 bruggen de maximale capaciteit van de tijdelijk centrale zo ongeveer bereikt. In 2020 wordt ook het glasvezelnetwerk voor het aansluiten van nieuwe bruggen verder uitgebreid. In 2020 vindt binnen het project Swettehûs de bouw van het nieuwe bedieningscentrum plaats, zodanig dat nog voor het vaarseizoen van 2021 de bedieningscentrale in de nieuwe huisvesting in bedrijf is. Binnen dit project wordt op dezelfde locatie ook een nieuw steunpunt voor Provinciale Waterstaat gerealiseerd. Restwerkzaamheden m.n. voor de steunpuntfunctie / terreininrichting kunnen in 2021 worden afgerond. Het project Swettehûs heeft vergaande circulaire ambities, deze kunnen invloed hebben op de planning.
5 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
6 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
7 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen. In 2020 is de varende dienst geprofessionaliseerd en hebben alle medewerkers de vereiste competenties. Het BOA registratie systeem en het Toezicht registratiesysteem zijn goed ingeregeld zodat het systeem de juiste managementinformatie kan genereren.

Toelichting:

1. Het werk “aanpassen hekkeldepot de Bakkerij” wordt opgeschort. De PAS-regelgeving leidt ertoe dat de opslag van hekkelmateriaal tot nadere order is opgeschort. Vorengenoemde betekent dat in 2020 het hekkelmateriaal net als in 2019 afgevoerd moet worden naar de commerciële markt, raming € 225.000. Daarnaast valt er in 2021 net als in 2020 een bedrag van € 100.000 vrij uit de reguliere uitvoeringskosten (geen verwerkingskosten hekkelmateriaal). Tenslotte worden eveneens als gevolg van het opschorten van het werk “aanpassen hekkeldepot de Bakkerij” de kosten voor onderhoud van het hekkeldepot en de afschrijvingslasten met een jaar opgeschort. De extra kosten in 2020 worden voldaan uit het reguliere middelen budget van Provinciale Waterstaat.
4. De in de aanbesteding van het Swettehûs meegegeven planning, met daarin de tussenoplevering van de bediencentrale op 30 november 2020 en de eindoplevering op 1 juli 2021, is niet meer haalbaar vanwege de complexe uitdaging om het ontwerp en de circulaire ambitie bij elkaar te krijgen. Begin maart 2020 is met de aannemer een nieuwe planning opgesteld. Deze planning bevat 1 december 2021 als nieuwe mijlpaal voor de tussenoplevering van de bediencentrale, zodat in de resterende winterperiode nog een aantal bruggen aangesloten kunnen worden en hiermee de consequenties van het uitlopen van de planning Swettehûs voor het programma Afstandsbediening beperkt worden. Totaal oplevering staat gepland in het voorjaar van 2022.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinicale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS.
Wegen, inclusief fietspaden (nulmeting 2016: 95%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2018: 92%) 95%
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS.
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 80%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 90%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 75%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Opwaardering Van Harinxmakanaal Bij het instant houden toetsen we elke maatregel aan het geschikt zijn voor klasse Va, zodat er geen desinvesteringen ontstaan. Het Van Harinxmakanaal wordt onderhouden op niveau van een rapportcijfer 7. Minimaal rapportcijfer 7
1) in mei, juli en oktober wordt de verzorgingsstaat gemeten
2) de inspecties per objectsoort vinden plaats volgens het schouw- en inspectieplan.

Toelichting:

1. Uitgangspunt is het besluit uit 2016 voor de beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.

Tweede bestuursrapportage

 • in mei, juli en oktober wordt de verzorgingsstaat gemeten
 • de inspecties per objectsoort vinden plaats volgens het schouw- en inspectieplan.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

In 2020 wilden we streven naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau van het hele provinciale areaal wordt voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7). In het bestuursakkoord is voorzien dat ook het onderhoudspeil voor het Van Harinxmakanaal wordt opgehoogd naar een 7 waardoor het gehele onderhoudsniveau voor het provinciale areaal een 7 is. In 2019 zijn de onderhoudsbeleidskaders geëvalueerd, waarna in april 2020 is besloten dat voor oevers differentiatie van het onderhoudsniveau mogelijk is. Ook is er afgesproken om de meerwaarde van differentiatie van het onderhoudsniveau voor de gehele breedte van de infrastructuur nader te onderzoeken en de uitkomst hiervan in 2021 aan u aan te bieden.

In april 2018 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over het onderhoud aan oevers langs de vaarwegen in onze provincie, alsmede over de onderhoudsdieptes van meren. Voor beide onderdelen is in beginsel gekozen voor het in stand houden conform huidig beheer. Mocht later voor een hogere ambitie gekozen worden, dan brengt dit financiële gevolgen met zich mee.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 14.859
 • 47
 • 538
 • 8.936
 • 1.511
 • 25.890
 • 1.162
 • 19.097
 • 1.511
 • 21.770
 • 4.120
 • 24.938
 • -48
 • 29.011
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 15.818
 • 41
 • 6.368
 • 0
 • 0
 • 22.226
 • 976
 • 0
 • 0
 • 976
 • 21.251
 • 26.584
 • 4
 • 47.838
 • Rekening 2020
 • 14.189
 • 33
 • 5.269
 • 0
 • 726
 • 20.216
 • 1.504
 • 0
 • 726
 • 2.230
 • 17.986
 • 27.682
 • 4
 • 45.673
 • Saldo begroting en rekening
 • 1.629
 • 8
 • 1.099
 • 0
 • -726
 • 2.010
 • -528
 • 0
 • -726
 • -1.254
 • 3.264
 • -1.099
 • 0
 • 2.166

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 2,2 mln. op dit beleidsveld.

Structureel lasten
Per saldo is er een onderschrijding van € 2,1 mln. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten van € 1,6 mln. en hogere baten van € 0,5 mln. De lagere lasten bestaan voor € 0,2 mln. uit lagere bestedingen voor gladheidsbestrijding en restant stelpost kapitaalslasten voor € 1,4 mln. Deze stelpost is ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. Een deel van de stelpost is gebruikt voor extra onderhoud als gevolg van latere oplevering van investeringen. Verder wordt een deel van de hogere bestedingen gedekt door extra baten. Het grootste deel van de hogere baten wordt veroorzaakt door verkoop van een steunpunt. De verkoop kon eerder plaatsvinden dan begroot (2022), baten komen nu ten gunste van het rekeningsaldo. Bij de 1ste berap wordt een voorstel ten laste van het begrotingssaldo gedaan om deze verkoop, groot € 366.000,- in mindering te brengen op de toekomstige te realiseren opbrengst inzake verkoop steunpunten.

Reserves/mutatie reserves
De lagere lasten € 1,1 mln. wordt veroorzaakt doordat de programmering voor groot onderhoud niet geheel in 2020 is uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Structurele budgetten
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Tijdelijke budgetten
 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Reserves
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Voorzieningen
 • Schades
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Structurele budgetten
 • Achterstallig onderhoud water
 • Achterstallig onderhoud wegen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Voorzieningen
 • Schades
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 17
 • 0
 • 60
 • 321
 • 390
 • 3.754
 • 8.524
 • 8
 • 1
 • 1.446
 • 339
 • 14.859
 • 38
 • 9
 • 47
 • -371
 • 908
 • 0
 • 0
 • 538
 • 3.737
 • 5.199
 • 8.936
 • 1.511
 • 1.511
 • 25.890
 • 30
 • 482
 • 584
 • 66
 • 0
 • 1.162
 • 9.030
 • 4.793
 • 4.021
 • 1.253
 • 19.097
 • 1.511
 • 1.511
 • 21.770
 • 4.120
 • Begroting 2020
 • 323
 • 241
 • 1.440
 • 24
 • 213
 • 405
 • 3.256
 • 8.009
 • 0
 • 17
 • 1.519
 • 371
 • 15.818
 • 30
 • 11
 • 41
 • 0
 • 159
 • 2.359
 • 3.850
 • 6.368
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.226
 • 30
 • 318
 • 486
 • 142
 • 0
 • 976
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 976
 • 21.251
 • Rekening 2020
 • 0
 • 13
 • 180
 • 87
 • 166
 • 291
 • 3.014
 • 8.704
 • 0
 • 10
 • 1.314
 • 408
 • 14.189
 • 27
 • 5
 • 33
 • 0
 • 150
 • 1.673
 • 3.445
 • 5.269
 • 0
 • 0
 • 0
 • 726
 • 726
 • 20.216
 • 20
 • 222
 • 789
 • 94
 • 379
 • 1.504
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 726
 • 726
 • 2.230
 • 17.986
 • Saldo 2020
 • 323
 • 228
 • 1.260
 • -63
 • 47
 • 114
 • 242
 • -695
 • 0
 • 7
 • 205
 • -37
 • 1.629
 • 3
 • 5
 • 8
 • 0
 • 9
 • 685
 • 405
 • 1.099
 • 0
 • 0
 • 0
 • -726
 • -726
 • 2.010
 • 10
 • 96
 • -303
 • 48
 • -379
 • -528
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -726
 • -726
 • -1.254
 • 3.264

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina