Programma 1: Bestuur

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal (meerschaligheid) en de provincie is niet (altijd) de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten; op die wijze optimaliseren wij onze toegevoegde waarde per maatschappelijke opgave, passend bij de werkwijze die tussen Rijk en koepels is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, in het kader van De Friese Samenwerking (DFA) met het Wetterskip, de VFG en de gemeente Leeuwarden, internationaal, interprovinciaal binnen het IPO, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies; sinds 1 juli 2019 is de CdK voorzitter van het SNN, tot 1 juli 2021, dan neemt de CdK van Groningen het voorzitterschap over), binnen het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK, en via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

De stuurgroepen in de vijf regio’s willen de regionale samenwerking voortzetten en vragen de provincie daarbij om meer maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële bijdragen van deelnemers als de werkwijze en organisatie. In de meeste regio’s hebben de stuurgroepen in 2019 al “gebiedseigen” thema’s aangewezen. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

Resultaten bestuursakkoord
56. initiatiefnemers worden op gelijkwaardige wijze volgens een transparant proces wel- kom geheten bij de provinciale organisatie
57. we overleggen met gemeenten en Wetterskip over of en zo ja, hoe de Streekagenda’s doorgaan. Als zij positief zijn, maken we gezamenlijk een startnotitie

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Er is een beleidsbrief over onze omgang met complexe, veelal grotere maatschappelijke initiatieven voorgelegd aan Provinciale Staten
 • We overleggen met gemeenten en Wetterskip over de gewenste regionale samenwerking en leggen de uitkomst voor aan Provinciale Staten.
 • Intensivering van de projecten die met Europese middelen worden gerealiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2020) in Brussel. 1
Europese programma’s Aantal eligible projecten vanuit Fryslân met Europese partners (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) verwerven en indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 30.994
 • 731
 • 30.264
 • Begroting 2019
 • 31.175
 • 577
 • 30.598
 • Begroting 2020
 • 31.050
 • 548
 • 30.503
 • Begroting 2021
 • 30.847
 • 548
 • 30.300
 • Begroting 2022
 • 30.831
 • 548
 • 30.283
 • Begroting 2023
 • 30.831
 • 548
 • 30.283

Toelichting:

De begrote lasten betreft met name de bijdrage van € 29 mln per jaar aan het waddenfonds die wij via het provinciefonds ontvangen. De overige lasten en baten betreffen de bijdragen voor deelname aan het IPO, SNN en secretariaat Stuurgroep en Regiecollege Waddengebied en de BTW-compensatie die wij uit deze deelnames retour krijgen.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Interwad
 • IPO bureau specifieke opdrachten
 • Nationale Ombudsman
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Ondersteuning regieteam investeringskader Waddengebied
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • IPO bureau algemeen
 • Nationale Ombudsman
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • Realisatie 2018
 • 28.878
 • 19
 • -80
 • 4
 • 40
 • 752
 • 98
 • 29.711
 • 75
 • 159
 • 19
 • 0
 • 253
 • 215
 • 82
 • 297
 • 733
 • 733
 • 30.994
 • 0
 • 0
 • 161
 • 161
 • 159
 • 159
 • 215
 • 82
 • 297
 • 113
 • 113
 • 731
 • 30.264
 • Begroting 2019
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 907
 • 72
 • 29.922
 • 0
 • 0
 • 50
 • 142
 • 192
 • 229
 • 61
 • 290
 • 771
 • 771
 • 31.175
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 229
 • 61
 • 290
 • 0
 • 0
 • 577
 • 30.598
 • Begroting 2020
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 50
 • 142
 • 192
 • 200
 • 61
 • 261
 • 651
 • 651
 • 31.050
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 30.503
 • Begroting 2021
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 640
 • 640
 • 30.847
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 30.300
 • Begroting 2022
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 624
 • 624
 • 30.831
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 30.283
 • Begroting 2023
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 624
 • 624
 • 30.831
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 30.283

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Er is een beleidsbrief over onze omgang met complexe, veelal grotere maatschappelijke initiatieven voorgelegd aan Provinciale Staten
2 We overleggen met gemeenten en Wetterskip over de gewenste regionale samenwerking en leggen de uitkomst voor aan Provinciale Staten.
3 Intensivering van de projecten die met Europese middelen worden gerealiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWRC 2020) in Brussel. 1
Europese programma’s Aantal eligible projecten vanuit Fryslân met Europese partners (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) verwerven en indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10

Toelichting:

Lobby: Het Noord-Nederlandse programma tijdens de EWRC 2020 gaat niet door, omdat de Regiegroep SNN dit heeft afgewezen. We nemen als provincie Fryslân wel deel aan de EWRC 2020 en zullen ook een programma presenteren.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Er is een beleidsbrief over onze omgang met complexe, veelal grotere maatschappelijke initiatieven voorgelegd aan Provinciale Staten
2 We overleggen met gemeenten en Wetterskip over de gewenste regionale samenwerking en leggen de uitkomst voor aan Provinciale Staten.
3 Intensivering van de projecten die met Europese middelen worden gerealiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWRC 2020) in Brussel. 1
Europese programma’s Aantal eligible projecten vanuit Fryslân met Europese partners (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) verwerven en indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10

Toelichting:

Lobby: Het Noord-Nederlandse programma tijdens de EWRC 2020 gaat niet door, omdat de Regiegroep SNN dit heeft afgewezen. We nemen als provincie Fryslân wel deel aan de EWRC 2020 en zullen ook een programma presenteren.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal (meerschaligheid) en de provincie is niet (altijd) de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten; op die wijze optimaliseren wij onze toegevoegde waarde per maatschappelijke opgave, passend bij de werkwijze die tussen Rijk en koepels is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

In april 2020 is de discussienotitie ‘Fernijing yn Fryslân’ opgesteld. Hierin is een aantal voorstellen geschetst om in de praktijk ervaring op te doen met democratische vernieuwing en de dialoog met en participatie vanuit de mienskip te stimuleren. De notitie is bedoeld als uitnodiging aan andere partijen om het gesprek aan te gaan en te experimenteren met bestuurlijke en democratische vernieuwing.

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, in het kader van De Friese Samenwerking van overheden, internationaal, interprovinciaal binnen het IPO, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies), binnen het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK, en via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel. In 2020 zijn, ondanks de maatregelen als gevolg van corona, een vijftal bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd tussen de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en de gemeente Leeuwarden, dit ter bevordering van de Friese samenwerking van overheden. Tevens is de kopgroep van de bestuurlijke samenwerking tussen de provincies Fryslân, Zeeland en het ministerie van BZK bijeengekomen om de voortgang van de ambtelijke werkgroepen, evenals de gevolgen van corona en initiatieven op het vlak van bestuurlijke vernieuwing te bespreken. Wat betreft realisatie binnen de afgesproken tijd kostte dit vanwege corona extra inspanning.

De stuurgroepen in de vijf regio’s willen de regionale samenwerking voortzetten en vragen de provincie daarbij om meer maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële bijdragen van deelnemers als de werkwijze en organisatie. In de meeste regio’s hebben de stuurgroepen in 2019 al “gebiedseigen” thema’s aangewezen. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.
Zo is men in Zuidoost gestart met de uitvoering van de Regiodeal Zuidoost Friesland, in Noordoost met de Versnellingsagenda/regiodeal Noordoost en kwam er een doorstart van de Agenda netwerk Noordoost (ANNO 3). De Wadden hebben zich georiënteerd op een koppeling met het Programma Wadden met daarbij een propositie richting het Rijk voor financiële steun. De regio Zuidwest heeft in de samenwerking belangrijke pijlers als de IJsselmeerkust en agrarisch natuurbeheer (Greidhoeke plus) gedefinieerd. In de regio Noordwest is er sociaal-economisch onderzoek afgerond als input voor de toekomstige samenwerking.”

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWRC 2020) in Brussel. 1 1
Europese programma’s Aantal eligible projecten vanuit Fryslân met Europese partners (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) verwerven en indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10 11

Toelichting:

De European Week of Regions and Cities (EWRC 2020) is in verband met corona-maatregelen digitaal gehouden. In het kader van de ECRW 2020 is een workshop met betrokkenheid van Fryslân georganiseerd.
We hebben in 2020 elf projecten ingediend die door de EU eligible (geschikt) zijn verklaard en doorgeleid voor inhoudelijke beoordeling.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende passiva
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 29.773
 • 142
 • 275
 • 787
 • 30.976
 • 153
 • 275
 • 124
 • 551
 • 30.425
 • 50
 • 30.475
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 30.283
 • 192
 • 332
 • 76
 • 30.882
 • 287
 • 332
 • 0
 • 619
 • 30.263
 • -50
 • 30.213
 • Rekening 2020
 • 30.110
 • 142
 • 269
 • 106
 • 30.627
 • 217
 • 269
 • 0
 • 486
 • 30.141
 • -50
 • 30.091
 • Saldo begroting en rekening
 • 172
 • 50
 • 63
 • -30
 • 255
 • 70
 • 63
 • 0
 • 133
 • 122
 • 0
 • 122

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 122.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Het saldo van de structurele budgetten geeft een positief resultaat van € 102.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een bate in de doorgeschoven BTW IPO (€ 64.000,-), vrijval door onderbesteding op de provinciale bijdrage Omgevingsberaad Waddengebied (voorheen RCW) van € 11.000,- en vrijval op de provinciale bijdrage secr. Stuurgroep Waddenprovincies (€ 46.000,-). De onderbesteding op de provinciale bijdrage Omgevingsberaad Waddengebied werd veroorzaakt doordat de gevraagde bijdrage van de provincie in de totale begroting van het Omgevingsberaad lager was dan in de provinciale begroting voorzien. De verwachting is dat de omvang van de begroting van het Omgevingsberaad (en de provinciale bijdrage daaraan) in volgende jaren juist zal toenemen. Op het budget provinciale bijdrage Stuurgroep Waddenprovincies was sprake van vrijval, omdat de Stuurgroep Waddenprovincies nog beschikte over voldoende middelen en er een minder grote provinciale bijdrage nodig was. De verwachting is dat de gevraagde bijdrage aan de Stuurgroep Waddenprovincies in volgende jaren weer conform provinciale begroting zal zijn. Naast genoemde vrijval is er overbesteding op Interwad van € 18.000,-.

Tijdelijke budgetten
De lasten zijn per saldo € 50.000,- lager dan begroot door onderbesteding op het tijdelijk budget Stuurgroep Waddenprovincies. Tijdelijk budget stond in de begroting als dekking van eventuele extra kosten voortvloeiend uit de nieuwe governance voor het Waddengebied en de vaststelling van de Agenda voor het Waddengebied 2050, bijvoorbeeld als gevolg van afspraken over gezamenlijke activiteiten vanuit Bestuurlijk Overleg Waddengebied of de Beheerautoriteit Waddenzee. De nieuwe governance voor het Waddengebied heeft vooralsnog niet geleid tot extra kosten. De vaststelling van de Agenda voor het Waddengebied 2050 heeft, onder meer door de coronacrisis, vertraging opgelopen en is pas begin 2021 bekrachtigd door alle partijen. Er was in 2020 dan ook geen sprake van extra kosten als gevolg van vaststelling van deze Agenda. Mochten er in 2021 of later alsnog extra kosten voortvloeien uit de nieuwe governance c.q. de Agenda voor het Waddengebied, dan zullen deze zo veel als mogelijk vanuit bestaande budgetten worden gedekt.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Interwad
 • Nationale Ombudsman
 • Omgevingsberaad Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Ondersteuning regieteam investeringskader Waddengebied
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Tijdelijke budgetten
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Overlopende Passiva
 • IPO bijdrage
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • IPO bureau algemeen
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Structurele budgetten
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Overlopende Passiva
 • IPO bijdrage
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 28.878
 • 0
 • 4
 • 31
 • 834
 • 27
 • 29.773
 • 0
 • 0
 • 142
 • 142
 • 237
 • 37
 • 275
 • 787
 • 787
 • 30.976
 • 0
 • 153
 • 153
 • 237
 • 37
 • 275
 • 124
 • 124
 • 551
 • 30.425
 • Begroting 2020
 • 28.878
 • 20
 • 5
 • 41
 • 1.267
 • 72
 • 30.283
 • 0
 • 50
 • 142
 • 192
 • 271
 • 61
 • 332
 • 76
 • 76
 • 30.882
 • 61
 • 226
 • 287
 • 271
 • 61
 • 332
 • 0
 • 0
 • 619
 • 30.263
 • Rekening 2020
 • 28.878
 • 38
 • 4
 • 29
 • 1.134
 • 26
 • 30.110
 • 0
 • 1
 • 142
 • 142
 • 194
 • 74
 • 269
 • 106
 • 106
 • 30.627
 • 125
 • 92
 • 217
 • 194
 • 74
 • 269
 • 0
 • 0
 • 486
 • 30.141
 • Saldo 2020
 • 0
 • -18
 • 1
 • 11
 • 132
 • 46
 • 172
 • 0
 • 49
 • 0
 • 50
 • 77
 • -14
 • 63
 • -30
 • -30
 • 255
 • -64
 • 134
 • 70
 • 77
 • -14
 • 63
 • 0
 • 0
 • 133
 • 122

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina