9.2 Infrastructurele projecten

Begroting

1 N381, Drachten-Drentse grens (programma infrastructuur)

PS-besluiten:
• Ontwerp VVGB voor omgevingsvergunning, 25 januari 2017
• VVGB voor omgevingsvergunning, 24 mei 2017

Financiële stand van zaken
Het huidig projectbudget is € 184,8 miljoen. Het projectbudget van € 184,8 miljoen is toereikend en het project kent een gebruikelijk percentage onvoorzien om eventuele tegenvallers op te vangen.

Wat gaan we doen in 2020?
De opdrachtnemer voor het contract verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde levert het werk op. Het werk wordt vervolgens overgedragen naar de beheer- en onderhoudsafdeling van Provinciale Waterstaat. Het project wordt afgerond.

Risico’s
Uitvoeringsrisico’s
In de uitvoeringsfase kunnen risico’s optreden ten aanzien van contract, techniek, omgeving, veiligheid & gezondheid. Deze risico’s worden geïnventariseerd en beheerst door middel van risicosessies en risicogestuurd contractbeheer.

Toepassingsgebied nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
Met een aantal kabels & leidingeigenaren speelt een discussie over (het toepassingsgebied van) de provinciale nadeelcompensatieregeling. Binnen het projectbudget N381 Drachten – Drentse grens is hiervoor een bedrag gereserveerd.

2 Spoorprojecten (programma infrastructuur)

De Spoorprojecten zijn onder te verdelen in vier hoofdprojecten:
a. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen.
b. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden.
c. Aanleg van station Werpsterhoeke met een onderdoorgang voor auto’s en vrachtwagens en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.
d. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Sneek voor de uitbreiding van het aantal treinen van drie naar vier per uur in de spits.

2a Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle

De besluiten van Provinciale Staten
Provinciale Staten besloten op 20 juni 2018 om op termijn de huidige spoorbrug HRMK te vervangen door een aquaduct. Dit biedt een oplossing voor enerzijds de robuustheid van de toekomstige (trein)dienstregeling op het traject Leeuwarden – Zwolle – Randstad en anderzijds de robuustheid op het Van Harinxmakanaal voor de scheepvaart. Daarnaast besloten PS om het Van Harinxmakanaal verder geschikt te maken voor Klasse Va schepen. Onderdeel daarvan is om voor de vervanging van de spoorbrug HRMK op zoek te gaan naar aanvullende eigen financiële middelen en een lobby te starten voor de benodigde cofinanciering van het Rijk en / of Europa.

Financiële stand van zaken
De capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle wordt voor het grootse deel gefinancierd uit de ‘Motie Koopmansgelden’. Een klein gedeelte komt van de gemeenten.

De capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle is geraamd op € 240 mln. Dit bedrag is inclusief de maatregelen ter bescherming van het grondwater onder het opstelterrein (RGS) ten westen van station Zwolle. Het Rijk financiert het bedrag van € 240 mln. voor het grootste gedeelte met eigen middelen. De bijdrage vanuit RSP-middelen (Motie Koopmans) is € 70 mln. De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Fryslân stellen aanvullend gezamenlijk
€ 36 mln. beschikbaar als regionale bijdrage. Provincie Fryslân draagt hier € 10 mln. aan bij uit de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen. De risico’s van het project Herfte-Zwolle zijn voor het Rijk.

Daarnaast hebben we vanaf de dienstregeling 2021 te maken met een capaciteitsprobleem van de HRMK spoorbrug bij Leeuwarden. Zowel vanuit de scheepsvaart als vanuit het treinverkeer. Provinciale staten hebben in juni 2018 besloten om de huidige spoorbrug HRMK te vervangen door een spooraquaduct. Hiervoor gaan we op zoek naar aanvullende eigen financiële middelen en gaan we verder met de lobby voor de benodigde cofinanciering van het Rijk en/of Europa.

Wat gaan we doen in 2020?
In 2020 wordt verder gegaan met de uitvoering van de spooruitbreiding Zwolle-Herfte. De werkzaamheden duren tot in 2021. In 2020 maakt ProRail een start met de uitbreiding van de tractie (stroomvoorziening treinen) en de verbetering van de overwegveiligheid tussen Meppel-Zwolle. De uitbreiding van de tractie en de verbetering van de overwegveiligheid zijn nodig voor het doortrekken van de Sprinters Leeuwarden-Meppel naar Zwolle in 2021.

Risico’s
• Spooruitbreiding Zwolle-Herfte niet gereed in 2021 als gevolg van een tegenvallende uitvoering. De dienstregeling die geldt voor 2020, blijft dan gelden totdat het project wel gereed is.
• Geen externe financiering gevonden voor de realisatie van een spooraquaduct onder het Van Harinxmakanaal.

2b Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen

De besluiten van Provinciale Staten

  • Provinciale Staten besloten op 18 september 2013 om in te stemmen met de realisatie van het maatregelenpakket ESGL.
  • Provinciale Staten besloten op 24 september 2014 garant te staan voor de financiering van de spoorwegonderdoorgang in de Rijksstraatweg aan de westkant van Hurdegaryp met een maximum van € 10 mln. en de onderdoorgang aan te sluiten op de rondweg Hurdegaryp middels een turborotonde.

De financiële stand van zaken
Voor de capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is een budget beschikbaar van € 159,9 mln, excl. BTW. Het totale project bestaat uit drie onderdelen. Het grootste onderdeel bestaat uit al het spoorse werk (spoorinfra). Voor dit onderdeel is geen BTW verschuldigd. Daarnaast is er een onderdeel onderdoorgang Hurdegaryp en een onderdeel onderdoorgang Paterswoldseweg. Voor de onderdoorgangen is de BTW compensabel.

De verwachting op dit moment is dat de tegenvallers nog opgevangen kunnen worden binnen de financiële kaders, zoals uw staten die hebben meegegeven.

Wat gaan we doen in 2020?
In 2020 worden de werkzaamheden afgerond. De spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk wordt afgerond en aangesloten op de bestaande infrastructuur.

Risico’s
• Er is onvoldoende budget om nieuwe onvoorziene tegenvallers op te vangen. Met ProRail is afgesproken dat zij extra inzet doen op risicobeheersing om tegenvallers te voorkomen.
• Tegenvallers tijdens de uitvoering kunnen ervoor zorgen voor een vertraging in de planning. Als beheersmaatregel zijn in de planning buffers opgenomen.

2c. Station Werpsterhoeke

De besluiten van Provinciale Staten
Provinciale Staten besloten op 18 september 2013 tot de realisatie van fase 1 (twee onderdoorgangen) van het station Leeuwarden Werpsterhoeke.

De financiële stand van zaken
De provincie is inhoudelijk opdrachtgever en risicodrager van het project. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu financiert het project vanuit de RSP middelen.
Het project bestaat uit de 2 fasen. De 1e fase bestaat uit de aanleg van twee onderdoorgangen bij het toekomstig station Werpsterhoeke. Deze fase is binnen budget afgerond. In de 2e fase wordt het station (af)gebouwd.

Wat gaan we doen in 2020?
Bij het toekomstig station Werpsterhoeke liggen twee overwegen. Te weten Nije Werpsterdyk en Barrahûs. Het doel is om beide overwegen afgesloten te hebben voor het verkeer. Het weghalen van de overwegvloeren en de verwijdering van de overwegen uit de beveiligingssystemen is later voorzien. Dit gebeurt tijdens een geplande buitendienststelling in 2021

De 2e fase van dit project is de aanleg van het station Werpsterhoeke. De start van de 2e fase is afhankelijk van de ontwikkeling van de Zuidlanden.

Risico’s
De ontwikkeling van De Zuidlanden is vertraagd en staat onder druk. Met name de kantoorontwikkeling. Hierdoor is het verwachte reizigersaanbod uit/naar dit nieuwe stadsdeel lager dan verwacht. De bouw van het station Werpsterhoeke (fase 2) komt hiermee onder druk te staan.

2d. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Sneek

De besluiten van Provinciale Staten
Geen.

De financiële stand van zaken
De baanstabiliteit van het spoor tussen Mantgum en Sneek Noord is onvoldoende voor de snelheidsverhoging die nodig is voor het rijden van een 4e trein tussen Leeuwarden en
Sneek. In 2018 is gekozen voor een alternatieve oplossing. In onze brief van 3 juli 2018 met kenmerk 01542228 is deze oplossing beschreven. De kosten van deze alternatieve oplossing bedragen € 2 – € 3 mln. Vanuit de middelen uit de ‘Motie Sienot’ heeft IenW hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld van 50%. De andere 50% wordt gefinancierd uit de middelen die bij de provincie beschikbaar zijn voor de capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Sneek ten behoeve van de 4e trein Sneek.

Wat gaan we doen in 2020?

Uitvoering alternatieve oplossing bij Mantgum en Sneek Noord.

De mogelijke risico’s

  • De aanbesteding van de tijdelijke oplossing. Dit leidt tot vertraging van het project. Als voorbereiding op de aanbesteding zijn wij intensief bij de review van de aanbestedingsstukken betrokken.
  • Vertraging tijdens uitvoering. Als beheersmaatregel wordt een planning met voldoende buffer opgesteld om tegenvallers op te kunnen ontvangen.
Print deze pagina