7.4 Financiën

Begroting

Voor Provinciale Staten is het van belang om te weten wat de inzet van personeel is op de verschillende beleidsthema’s. Daarvoor is onderstaand overzicht opgenomen waar naast de beleidsprogramma’s ook de overhead apart is opgenomen. Deze laatste mag vanaf 2017 niet meer toegerekend worden aan de programma’s. Overhead wordt hierbij als volgt gedefinieerd: ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Enige uitzondering hierop is de toerekening van overhead aan te activeren investeringen, deze mag nog wel rechtstreeks plaatsvinden.
Het nieuwe BBV heeft als één van de uitgangspunten dat de baten en lasten van overheden onderling beter vergelijkbaar moeten zijn waarmee benchmarks worden vergemakkelijkt. Onderdeel van deze transparantie is het opnemen van de toedeling van de bedrijfsvoeringskosten aan de zogeheten ‘taakvelden’ binnen de Informatie voor derden (IV3) die elke overheid moet aanleveren bij het CBS. Hierbij blijft het voor de Staten inzichtelijk, omdat deze taakvelden aansluiten bij de diverse beleidsthema’s.

Meerjarenbegroting per taakveld BBV

 • lasten - bedragen x € 1.000,-
 • Bestuur
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Milieu
 • Natuur
 • Regionale economie
 • Cultuur en maatschappij
 • Ruimte
 • Investeringen
 • Onderhanden werk inrichtingsgebieden
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Saldo bedrijfssvoeringskosten
 • begroting 2019
 • 2.832
 • 16.384
 • 1.800
 • 2.587
 • 5.420
 • 5.687
 • 3.491
 • 4.588
 • 9.217
 • 667
 • 367
 • 39.802
 • 92.838
 • begroting 2020
 • 3.292
 • 16.184
 • 1.518
 • 2.473
 • 4.786
 • 4.736
 • 3.869
 • 3.485
 • 5.212
 • 494
 • 307
 • 37.172
 • 83.526
 • begroting 2021
 • 3.226
 • 15.158
 • 1.502
 • 2.371
 • 4.672
 • 3.712
 • 3.568
 • 3.256
 • 2.311
 • 366
 • 307
 • 37.964
 • 78.412
 • begroting 2022
 • 3.194
 • 14.827
 • 1.497
 • 2.349
 • 4.598
 • 2.925
 • 3.405
 • 2.887
 • 1.673
 • 243
 • 307
 • 38.150
 • 76.054
 • begroting 2023
 • 3.267
 • 15.468
 • 1.529
 • 2.056
 • 4.734
 • 2.913
 • 3.599
 • 3.000
 • 1.478
 • 74
 • 307
 • 36.634
 • 75.059
Print deze pagina