7.3 Informatie en huisvesting

Begroting

Informatiemanagement
De implementatie van de omgevingswet vraagt in 2020 veel aandacht. Wij zullen aansluiten op de plannen van het rijk. In het kader van de Wet Open Overheid wordt gestart met de implementatie van de eerste fase van het in 2019 opgeleverde interprovinciale meerjarenplan.
Er wordt opnieuw beperkt ingezet op innovatie, om de maatschappelijke vraagstukken slim en met nieuwe technologie tot een oplossing te brengen.
Ten slotte is er voor zover de beschikbare middelen het toelaten, voortdurend aandacht voor het optimaliseren en op orde brengen en houden van onze processen en diensten. Naast de omgevingswet en de WOO (Wet Open Overheid) komen de WDO (Wet Digitale Overheid), de gewijzigde archiefwet, de wet hergebruik overheidsinformatie en het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid op ons af. Ook hierbij geldt dat de inspanning wordt afgestemd op de beperkte beschikbare middelen.

Informatieveiligheid en privacy
De risico’s rondom informatiebeveiliging en privacy nemen door steeds verder gaande digitalisering toe. Ook de wetgeving op deze gebieden wordt, onder meer door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, strenger.
Per 1 januari 2020 zal de BIO in werking treden. BIO betekent Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze wet zal onderdeel zijn van het implementatieplannen van de Chief Information Security Officer.

Huisvesting in de toekomst
Veranderingen in de organisatie, personeelskrimp, aflopende huurcontracten, ambities voor duurzaamheid van provinciale gebouwen en bezuinigingen: dit zijn allemaal factoren die invloed hebben op de huisvesting van onze organisatie. Al deze veranderingen vragen om een strategisch huisvestingsplan. Een strategisch huisvestingsplan heeft als doel om de toekomstige ontwikkelingen van de Provincie te vertalen in eisen aan de huisvesting van onze organisatie. In een strategisch huisvestingsplan wordt de match gemaakt tussen:
de vraag naar huisvesting: wat heeft de organisatie nodig aan huisvesting, en;
het aanbod van huisvesting: welke functionaliteiten levert de huidige huisvesting of zou deze in de toekomst moeten gaan leveren.

Door opgavegestuurd te werken is de vraag naar scrum/projectruimtes toegenomen en is de bezetting op de werkvleugels veranderd. Door meer inzicht te krijgen in de bezetting van de werkvleugels wordt gewerkt aan een bezettingsmonitor. Deze monitor geeft structureel inzicht in de bezetting van de werkplekken. Informatie die voor een strategisch huisvestingsplan absoluut noodzakelijk is om optimaal gebruik te kunnen maken van de werkvleugels. Ruimtes die niet volledig bezet zijn worden zichtbaar en kunnen waar nodig worden samengevoegd. De ruimtes die worden vrijgespeeld kunnen op een andere manier worden ingericht door bijvoorbeeld het creëren van extra scrum/projectruimtes. De mogelijke personeelskrimp kan ook ruimte geven voor verhuur van bijvoorbeeld een (toren)verdieping.

Onze huisvestingsambitie is om een gastvrije, flexibele, inspirerende werkomgeving te bieden die past bij onze organisatie. We richten ons niet alleen op de interne gebruikers, maar ook op de directe verbinding met de mienskip.

De buitendienst van Provinciale Waterstaat komt na het plan voor minder en deels nieuwe watersteunpunten, met een plan voor minder en betere wegensteunpunten en zoutopslagplaatsen. Dit doet recht aan de doorontwikkeling van assetmanagement en het meer werken in regie.

Print deze pagina