7.1 Ontwikkeling organisatie

Begroting

Dit is het doel waar we als organisatie voor staan:
‘Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân’.
Aan dit doel verbinden we vier provinciale kernwaarden:
Mienskip op 1, Met hart en ziel voor Fryslân, Betrouwbaar zijn en Resultaten tellen.

Vanuit dit doel en deze kernwaarden voert de organisatie haar wettelijke taken uit en staat de organisatie voor het realiseren van de ambities van het bestuur, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord. In dit ‘speelveld’ heeft de provincie verschillende rollen:

  • Kaderstellend en bewakend. Dit is de klassieke rol van de overheid om kaders, regels en beleid vast te stellen en wetten en regels te handhaven.
  • Dienstverlenend. Hier leveren we als overheid een ‘prestatie’, bijvoorbeeld door het uitvoeren van projecten, verlenen van subsidies, het onderhoud van wegen, het bedienen van bruggen en het beheren van de provinciale eigendommen.
  • Versterkend. Dit is de rol van regisseur en/of netwerker: we verbinden, begeleiden processen, coördineren, we kijken integraal en gebiedsoverstijgend, we faciliteren en geven leiding waar nodig en afgesproken.

De provincie heeft toegevoegde waarde op elke rol, maar we zien een accentverschuiving richting de netwerkende overheid. Hier is de organisatie in staat met haar stakeholders een effectief netwerk in te richten en zodoende gezamenlijke doelen te realiseren. Strategisch denken en handelen is hierin cruciaal, maar ook het kennen en inzetten van concepten van netwerkgovernance en -sturing.

De organisatie werkt opgavengestuurd, dat betekent dat het maatschappelijk resultaat centraal staat en dat daar integraal aan wordt gewerkt. Het betekent ook dat de inhoud van het werk bepalend is en leidend voor wat de organisatie doet. Deze inhoud komt van buiten naar binnen. De provincie is ook rentmeester van Fryslân. De organisatie is betrokken op dat wat er in Fryslân speelt en voelt zich daar ook (mede)verantwoordelijk voor.
Om dit alles goed te kunnen doen, ontwikkelt de organisatie zich naar een hybride organisatie. Dit is een organisatie waarin verschillende werkvormen worden toegepast. Voor een deel werkt de organiatie als lijnorganisatie. Voorbeelden zijn de staf en ondersteuning en uitvoerende afdelingen (zoals subsidieverlening, vergunningverlening en beheer en onderhoud van wegen). Een deel van de organisatie werkt vanuit programma’s en projecten, de organisatie ontwikkelt zich netwerkgericht.
In het navolgende schetsen we de vertaling daarvan op hoofdlijnen in 2020 voor de onderdelen personeel, informatievoorziening en huisvesting.

Print deze pagina