6.3 Risico’s

Begroting

Bij diverse opgaven is sprake van behoefte aan grond. Dit kan aankoop, verkoop of ruil zijn. Gebiedsontwikkeling kent steeds meer een integraal karakter. Ontwikkeling binnen het veenweidegebied heeft gevolgen voor natuur en landbouw, maar heeft vaak ook weer een relatie met infrastructuur. De druk op grond neemt toe en de financiering van deze grondstromen worden steeds complexer en lopen niet altijd synchroon. Grond dat vanuit de infrastructuur projecten beschikbaar komt, kan bijvoorbeeld mogelijk later voor ruil t.b.v. de realisatie van de Veenweidevisie worden gebruikt, echter de huidige financieringsmogelijkheden maakt ‘het bewaren’ van deze grond nu niet mogelijk. Het veranderen van de functie van grond, bijvoorbeeld van agrarische waarde naar natuur brengt extra afwaarderingsvraagstukken met zich mee, die deels in de diverse programma’s zijn geborgd. Een integrale grondstrategie en – financiering wordt hierdoor steeds belangrijker.
Risico’s worden nu o.a. beheerst door het opstellen van aan- en verkoopstrategieplannen, waarin de visie op aankoop, beheer, verkoop, benodigde projectorganisatie en risico’s wordt beschreven.

Print deze pagina