6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Begroting

Binnen de provincie Fryslân zijn diverse programma’s in ontwikkeling waarbij het noodzakelijk is dat de provincie een grondpositie heeft of verkrijgt.
Voor de begroting van de benodigde grond aan- en verkopen voor de verschillende programma’s is gebruik gemaakt van een meerjarenperspectief. Als input voor dit meerjarenperspectief gelden de vastgestelde aankoopstrategieplannen, gronddatabases en grondexploitaties die voor ieder project aanwezig zijn.

Programma 2 – Infrastructuur
De grote infraprojecten (De Haak, De Centrale As, N381 en Knooppunt Joure) zitten in hun eindfase. Lopende het jaar moet er zoveel mogelijk overtollige percelen uit deze projecten worden verkocht. Daaropvolgend moeten deze grote projecten worden afgesloten en moeten de percelen worden naar structureel eigendom omgezet. Er zijn in 2019 een aantal kleinere en middelgrote infraprojecten opgestart zoals; N354, N359 3 tunnels, N358 De Skieding, N369 en natte infra van Harinxmakanaal Dronrijp-Oost. In 2020 zetten we volop in op de verwerving voor deze projecten zodat inrichtingswerken en infrastructurele werken zo snel mogelijk kunnen worden gestart.

Programma 3 – Omgeving
In het kader van programma 3 is een portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld welke uitgaat van een realisatie van Natuur Netwerk Nederland (NNN) met prioriteit 1, 2 en 3, zijnde: de Europese verplichtingen (KRW, N2000 en prioritaire provinciale ambitie); prioritaire provinciale opgave (De Mieden, Beekdal-Linde, Koningsdiep). Natuurgebieden met prioriteit 4 (overige provinciale ambitie) kunnen niet worden gerealiseerd gelet op de financiële middelen binnen het programma.
U heeft besloten om tijdelijk te stoppen met de verwerving in het kader van de prioritaire provinciale ambitie (prioriteit 3) en met de overige provinciale ambitie (prioriteit 4). De aangekochte percelen buiten het NNN, de ruilgronden, die niet inzetbaar zijn voor uitruil met NNN gronden worden verkocht. De begroting 2020 is nog niet op te maken aangezien er nog een keus kan worden gemaakt met betrekking tot verschillende scenario’s. Een keuze kan zijn dat in samenwerking met Natuer mei de Mienskip-partners in enkele pilots de natuuropgave gedurende 2 jaar gezamenlijk worden opgepakt, waarna de definitieve scenariokeuze gemaakt kan worden. Zodoende zal er een PM post hiervoor worden opgenomen.
Hieronder is een overzicht opgenomen van het Investeringskrediet Grond (IKG) per 1 juni 2019.

 • Categorie
 • Natuurgronden ten behoeve van internationale opgave
 • Natuurgronden ten behoeve van provinciale opgave
 • Ruilgrond
 • Totaal
 • Nadere onderverdeling
 • Op voorraad
 • Ingericht
 • In uitvoering
 • Op voorraad
 • Ingericht
 • In uitvoering
 • Voorraad
 • Hectares
 • 128
 • 14
 • 111
 • 366
 • 83
 • 124
 • 802
 • 1.628
 • Boekwaarde in mln €
 • 4,2
 • 0,4
 • 2,6
 • 10
 • 1,9
 • 2,9
 • 24,8
 • 46,8

Programma 5 – Mienskip
Het terpenproject is een gezamenlijk project van provincie en rijk. Beoogd wordt om circa 23 hectare terpgronden te verwerven. Inmiddels zijn er 3 terpen verworven met een oppervlakte van circa 6,2 hectare. Deze opgave wordt meegenomen in de wettelijke herverkaveling Franekeradeel-Harlingen. In de wettelijke herverkaveling hebben wenszittingen plaatsgevonden. Vanuit het terpenproject is de wens aangegeven om prioritaire terpen, waar mogelijk, toe te delen aan de provincie (terpenproject) of alleen het blote eigendom en het erfpachtrecht met beperkingen (kwalitatieve verplichting) aan een agrariër of in reguliere pacht met beperkingen. Dit betekent dat de betreffende prioritaire terppercelen onder gras moeten blijven om de archeologische waarde zoveel mogelijk te behouden. Het ontwerp ruilplan Franekeradeel-Harlingen is in februari 2019 openbaar gemaakt. Een zienswijze is ingediend teneinde in de herverkaveling nadere invulling te geven aan de wens van het terpenproject.

Overig vastgoedbezit
Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier bezit dat actief wordt beheerd door het team Vastgoed. Het gaat bijvoorbeeld om:
• Brug- en sluiswachterswoningen
• Huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie
• Verhuur van oeverstroken, ligplaatsen voor recreatie arken, steigers
• Verpachten van grond, uitgeven van visrechten en jachtrechten
• Een aantal busstations
• Het afsluitdijkwadden center
• Gronddepots

Onder het overige vastgoedbezit vallen ook de restpercelen die verkocht kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze niet meer benodigd zijn voor een provinciale doel . Deze worden dan te koop aangeboden aan andere overheden en wanneer zij geen belangstelling hebben, vervolgens via een makelaar te koop gezet. Er zijn nog 7 voormalige brug- en sluiswachterswoningen in provinciaal bezit. In 2020 wordt verwacht dat enkele woningen te koop kunnen worden gezet. Buiten het verkopen van het overtollige vastgoed wordt er in 2020 verder gewerkt aan het project oneigenlijk gebruik. Dit betreffen situaties waarbij wel gebruik wordt gemaakt van provinciaal eigendom, maar waarvoor geen contract is afgesloten en geen vergoeding voor wordt betaald.

Nieuwe werkzaamheden voor de afdeling Vastgoed;
• Verkoop van natuurgronden. Deze gronden zullen te koop worden aangeboden aan de vrije markt
• Start van de pilot Veenweide Visie met als pilotgebied De Deelen- Oldeboarn
• Verder opzetten en operationeel maken van de Fryske Grûnbank
• P8 het nieuwe grondboekhoudsysteem van Vastgoed verder ontwikkelen en implementeren in de huidige werkprocessen van de afdeling

Print deze pagina