5.2 Lijst verbonden partijen

Begroting

Lijst verbonden partijen
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat vanaf de begroting 2017 de verbonden partijen gecategoriseerd worden opgenomen in de vorm van een lijst met de volgende onderverdeling:
• 1°. gemeenschappelijke regelingen;
• 2°. vennootschappen en coöperaties;
• 3°. stichtingen en verenigingen, en,
• 4°. overige verbonden partijen;

Print deze pagina