4.3 Revolverende middelen

Begroting

In het kader van de publieke taak zetten we diverse middelen uit als revolverende middelen.

Hieronder staat een overzicht van de stand van zaken van de revolverende middelen bij de provincie. Hierbij is aangegeven wat in totaliteit uitgezet mag worden en wat er daadwerkelijk is uitgezet.

Tabel 4: overzicht revolverende middelen

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • Wurkje foar Fryslân, revolverend deel
 • FSFE
 • Breedband*
 • Kredietfaciliteit Muizen
 • NOM
 • Windpark Fryslân
 • FOM
 • FOM
 • FOM (vm Doefonds)
 • Totaal
 • PS besluit
 • 3-7-2013
 • 16-10-2013
 • 25-1-2017
 • 26-6-2019
 • 25-6-2014
 • 15-4-2015
 • 22-6-2016
 • 19-4-2017
 • 18-10-2017
 • 24-1-2018
 • 7-11-2012
 • Totaal bedrag
 • 18,3
 • 90,0
 • 54,2
 • -12,0
 • 2,0
 • 0,7
 • 21,5
 • 127,0
 • 4,9
 • 18,5
 • 8,0
 • 333,1
 • Uitgezet t/m 2018
 • 13,3
 • 40,4
 • 3,7
 • 1,9
 • 0,7
 • 21,5
 • 0,0
 • 1,4
 • 0,0
 • 8,0
 • 90,9
 • Afgelost
 • 4,1
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 4,2
 • Vermindering
 • 5,2
 • 4,7
 • 0,0
 • 1,9
 • 0,0
 • 1,2
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • 2,2
 • 15,3
 • Boekwaarde eind 2018
 • 4,0
 • 35,6
 • 3,7
 • 0,0
 • 0,6
 • 20,3
 • 0,0
 • 1,3
 • 0,0
 • 5,8
 • 71,3
 • Begroot 2019 ev
 • 0,5
 • 49,6
 • 48,5
 • -12,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 127,0
 • 3,0
 • 18,5
 • 0,0
 • 235,1
* Breedband, de reeds gemaakte kosten t/m 2016 ad € 1,9 mln worden voorgefinancierd uit de extra risicobuffer. De toekomstige rendementen van de (nog te verstrekken) achtergestelde lening worden aan de extra risicobuffer toegevoegd ter dekking van de voorfinanciering. Ter dekking van het bestuursakkoord 2019 is besloten om de beschikbare marktconforme lening van € 12 miljoen ten behoeve van grijze gebieden in te trekken. Hiermee is de 1/3 deel risico afdekking binnen de risicobuffer vrijgevallen (zie hieronder).

Risicobuffer
Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 miljoen. De lijn is dat we een 1/3 van de uit te zetten revolvererende middelen in de risicobuffer aanhouden.

De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden. Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan brengen we deze middelen ten laste van de risicobuffer. De stand van de risicobuffer is als volgt:

Tabel 5: opbouw risicobuffer

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • Beginstand 1/1/2015
 • Vorming 2016, 2e berap 2016
 • Rente inkomsten t/m 2018
 • Verminderingen t/m 2018
 • FOM, vm Doefonds correctie 2018
 • Breedband, vermindering lening grijze gebieden
 • Stand medio 2019
 • 100,0
 • 13,0
 • 2,0
 • -15,5
 • 8,0
 • -4,0
 • 103,5
Print deze pagina