3.1 Onderhoud infrastructuur

Begroting

Onderhoud en planning infrastructuur
We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur.
Het betreft wegen, fietspaden, vaarwegen met de oevers en kunstwerken.

Voor de onderdelen van de infrastructuur wordt een optimale planning gemaakt (assetmanagement) voor het jaarlijks terugkerend onderhoud (JTO) en het groot onderhoud (G.O.) op basis van inspecties en meerjarenplannen.
Voor het jaarlijks terugkerend onderhoud en het groot onderhoud worden jaarlijks middelen
beschikbaar gesteld, aansluitend bij het door Provinciale Staten vastgestelde
onderhoudsniveau. Daarnaast is er nog het dagelijks onderhoud wat vooral bedoeld is om de beschikbaarheid van de infrastructuur te borgen (calamiteiten en storingen).

Wij werken volgens de methodiek van Asset Management. Het assetmanagement betreft het continue proces van beleid en strategie, beheren en programmeren, plannen en voorbereiding, bouwen onderhouden en exploiteren, inspecteren en analyseren en evalueren en bijsturen waarbij een optimaal gestuurd wordt op risico’s, prestaties en kosten. Ten aanzien van beleid en strategie is afgesproken dat er een evaluatie van de onderhoudbeleidskaders in 2019 zal plaatsvinden en aan de Staten wordt voorgelegd.
Van alle assets wordt de conditie bepaald op basis van het schouw- en inspectieplan. Op basis van de gegevens uit de beheersystemen wordt jaarlijks een onderhoudsmeerjarenplanning (MJP) opgesteld. Het opstellen van het MJP is een onderdeel van beheren en programmeren.

In het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer is de uitvoeringsplanning van het groot onderhoud opgenomen.

Omvang beheer infrastructuur, bron Overzicht provinciale infrastructuur*, peildatum 1 Juli 2019

 • Vaarwegennetwerk
 • Nautisch beheer (verkeersregeling en bestuurlijke handhaving)
 • Bodembeheer vaarwegen (baggeren)
 • Oeverbeheer
 • Wegareaal
 • Parallelweg
 • Fietspad
 • Rijbaan
 • Sloot
 • Kunstwerkenareaal
 • Aquaducten
 • Tunnels en onderdoorgangen
 • Vaste bruggen
 • Sluizen
 • Viaducten
 • Verkeersregelinstallaties
 • Beweegbare bruggen
 • Faunavoorzieningen
 • Lengtes in kilometers en meren in hectaren
 • 971 km (vaarwegen)
 • 10.109 hectare (meren)
 • 820
 • 219
 • Lengtes in kilometers
 • 120
 • 188
 • 526
 • 820
 • Aantallen in stuks
 • 6
 • 81
 • 131
 • 21
 • 18
 • 8
 • 55
 • 198
* sharepoint areaaloverzicht.

De opgave van het oeverbeheer betreft alleen die oevers die wij in eigendom en beheer hebben. Dit is dus niet de lengte van betreffende vaarwegen. Er wordt gewerkt aan een voorstel over het oeveronderhoud in het kader van de waterwet. De planning is om dit in november 2019 aan Provinciale Staten voor te leggen.

Print deze pagina