2.2 Benodigde weerstandscapaciteit

Begroting

De benodigde weerstandscapaciteit is de optelsom van alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Het gaat hierbij om risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Een risico heeft voor de provincie een materiële betekenis als die meer bedraagt dan € 45.000,-. Dit lijkt een laag bedrag, maar moet gezien worden als een grens om een risico te identificeren.

Nettorisico
De risico’s die relevant zijn voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit kunnen niet op een andere manier worden ondervangen. De reguliere risico’s die zich regelmatig voordoen en die meestal vrij goed meetbaar zijn, behoren hier niet toe. Voor deze risico’s kan de provincie verzekeringen afsluiten of voorzieningen vormen. Ook kunnen risico’s worden beperkt met beheersmaatregelen, zoals budgetafspraken en versobering van investeringsprojecten bij stijgende prijzen. Voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit is dan ook het nettorisico van toepassing. Dit zijn de risico’s na aftrek van voorzieningen, beheersmaatregelen, enz.

Deze risico’s worden zo goed mogelijk benaderd op basis van schattingen. Zie hiervoor onderdeel 5 van deze paragraaf. Omdat risico’s per definitie niet zijn te kwantificeren, gaat het om grove schattingen.

Bij het ‘kwantificeren’ wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s met een¬malige gevolgen en risico’s met structurele gevolgen. Voor de bepaling van de verwachte impact van een risico met een structureel gevolg, wordt een tijdsperspectief aange¬houden van twee jaar. Dit risico wordt vermenigvuldigd met de factor twee. Binnen een reactietijd van twee jaar moet het risico geminimaliseerd kunnen worden door het bijsturen of aanpassen van het beleid. Of het risico wordt opgevangen binnen de (reguliere) exploitatie.

De verwachte impact van de incidentele en structurele risico’s wordt berekend door het nettorisico te vermenigvuldigen met de kans dat het risico zich voordoet. Deze kans is een grove schatting.

Stresstest
Jaarlijks voeren we een ‘stresstest’ uit. Deze is dit jaar bij de begroting opgenomen. Deze stresstest geeft een inzicht in de verwachte gevolgen van exogene risico’s op de financiële positie van de provincie. Exogene risico’s zijn variabelen die van groot invloed kunnen zijn op de financiële positie van de provincie, maar niet in eerste instantie door de provincie zelf te beïnvloeden zijn.
Voor de exogene risico’s worden drie senario’s in beeld gebracht. Ten opzicht van het gekozen (reële) scenario bij het opstellen van de begroting wordt daarnaast een somber en een midden scenario uitgewerkt. Het resultaat van het sombere scenario, waarin de exogene variabelen zich negatief ontwikkelen, wordt meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Benodigde weerstandscapaciteit

 • Progr.
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 7
 • 7
 • Div
 • Div
 • Div
 • Omschrijving risico’s
 • Besluit financiële zekerheid
 • Repressieve handhaving
 • Onvoldoende overheidstoezicht
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Landschapsbeheer Fryslan
 • Verstrekte leningen, borgstellingen en deelnemingen (niet opgenomen bij verbonden partijen)
 • Uitgezette revolverende middelen
 • Verbonden partijen
 • Juridische procedures diverse programma’s
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Subtotaal risico’s
 • Stresstest begroting 2020
 • Benodigde weerstandscapaciteit (afgerond)
 • Nettorisico
 • 35.000
 • 5.000
 • 35.000
 • 35.000
 • 690
 • 1.000
 • 71.300
 • 101.600
 • 6.450
 • 20.000
 • kans %
 • 2%
 • 2%
 • 4%
 • 1%
 • 3%
 • 1%
 • 33,3%
 • 1%
 • 50%
 • 1%
 • Incidenteel - bedragen x € 1.000,-
 • 700
 • 100
 • 1.400
 • 350
 • 20
 • 10
 • 23.500
 • 1.020
 • 3.230
 • 200
 • ----------- +
 • 30.530
 • 117.100
 • ----------- +
 • 147.100
 • Structureel - bedragen x € 1.000,-

Toelichting:

In onderdeel 5 wordt per risico een toelichting gegeven.

 

Print deze pagina