1.3 Leges

Begroting

In de nota Actualisatie legesverordening is het beleid voor de provinciale leges vastgesteld. In rubriek A van de tarieventabel (vastgesteld door Provinciale Staten op 13 november 2018) staan de tarieven voor het verstrekken van kopieën van provinciale stukken. Bestuursdocumenten, zoals begrotingen en jaarstukken, zijn gratis beschikbaar. Daarbij wordt wel een maximum gehanteerd. Voor de overige stukken wordt een vergoeding per pagina gevraagd.

Uitgangspunt voor de tarieven in de legestabel is dat de belanghebbende betaalt. Daarbij is de kanttekening geplaatst, dat de te heffen leges wel maatschappelijk aanvaardbaar moeten zijn. Teneinde dekkende tarieven te kunnen bepalen, zijn de ambtelijke kosten voor de behandeling van een aanvraag uitgewerkt. Deze ambtelijke kosten zijn opgebouwd uit een gemiddeld uurloon per loonschaal, vermenigvuldigd met de verwachte inzet in uren. Indien de kostprijs maatschappelijk gezien onredelijk hoog is, is een lager tarief vastgesteld.
In rubriek B van de tarieventabel staan de vergunningen en ontheffingen, met uitzondering van de omgevingsvergunningen.

De omgevingsvergunningen staan in rubriek C.

In de begroting zijn de volgende baten opgenomen:

 • Onderwerp - Bedragen x € 1.000,-
 • Wegen algemeen
 • Provinciale vaarwegen
 • Grondwaterwet
 • Wabo
 • Ontgrondingenwet
 • Wet natuurbescherming
 • Wadlopen
 • Totaal
 • 2019
 • 59
 • 29
 • 6
 • 112
 • 152
 • 312
 • 20
 • 689
 • 2020
 • 59
 • 29
 • 6
 • 112
 • 152
 • 344
 • 20
 • 721
 • 2021
 • 59
 • 29
 • 6
 • 112
 • 152
 • 376
 • 20
 • 753
 • 2022
 • 59
 • 29
 • 6
 • 112
 • 152
 • 376
 • 20
 • 753
 • 2023
 • 59
 • 29
 • 6
 • 112
 • 152
 • 376
 • 20
 • 753

De wadloopverordening is veranderd. Hierdoor wordt de heffing van de leges aangepast, onder meer door de invoering van wadlooppassen. De gevolgen voor de leges worden op dit moment geïnventariseerd.

Op 1 januari 2021 zal de Omgevingswet (geheel of gedeeltelijk) in werking treden. De heffingen voor vergunningen en ontheffingen voor de Grondwaterwet, Wabo en Wet natuurbescherming zullen naar verwachting veranderen door de invoering van de Omgevingswet. Op dit moment is niet in te schatten welke financiële gevolgen dit voor de leges heeft.

De afwijzing van de PAS-methodiek door de Raad van State op grond van de antwoorden op prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU, heeft gevolgen voor de vergunningverlening op basis van de Wet Natuurbescherming. De gevolgen hiervoor zijn onbekend en kunnen nog niet worden doorgerekend.

Print deze pagina