4. Financiële positie

Begroting

De uiteenzetting van de financiële positie geeft een samenvatting van onderdelen die elders in de begroting zijn opgenomen.

Bestaand versus nieuw beleid

Hieronder worden de saldi van lasten en baten van de gehele begroting meerjarig weergegeven. Daarbij worden ook de bedragen voor nieuw beleid weergegeven.

 • Exploitatie: bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Baten
 • Resultaat voor bestemming
 • Vorming van reserves (Lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Resultaat / saldo na bestemming
 • 2019
 • Totaal
 • 530.414
 • 389.513
 • 140.902
 • 104.513
 • 308.303
 • -62.889
 • Waarvan nieuw
 • 0
 • 4.000
 • -4.000
 • 0
 • 0
 • -4.000
 • 2020
 • Totaal
 • 428.147
 • 321.258
 • 106.890
 • 31.674
 • 138.563
 • 0
 • Waarvan nieuw
 • 28.131
 • 50
 • 28.081
 • 5.000
 • 0
 • 33.081
 • 2021
 • Totaal
 • 398.880
 • 318.376
 • 80.504
 • 14.723
 • 95.227
 • 0
 • Waarvan nieuw
 • 45.518
 • -1.235
 • 46.753
 • 0
 • 0
 • 46.753
 • 2022
 • Totaal
 • 381.080
 • 308.299
 • 72.781
 • 8.711
 • 81.492
 • 0
 • Waarvan nieuw
 • 52.899
 • -2.520
 • 55.419
 • 0
 • 100
 • 55.319
 • 2023
 • Totaal
 • 370.326
 • 308.701
 • 61.624
 • 5.147
 • 66.771
 • 0
 • Waarvan nieuw
 • 56.981
 • -3.965
 • 60.946
 • 0
 • 100
 • 60.846

De begroting bestaat voor het grootste deel uit bestaand beleid. De voorstellen uit de Kadernota 2019 zijn opgenomen in bijlage 9. Een negatief resultaat na bestemming is een positief begrotingssaldo aangezien hier uitgegaan wordt van lasten minus baten.

Hieronder worden de totalen van de structurele en niet structurele lasten en baten in de begroting meerjarig weergegeven.

 • Exploitatie: bedragen x € 1.000,-
 • Lasten (L)
 • Baten (B)
 • Sado (L-B)
 • 2019
 • Structureel
 • 298.979
 • 359.384
 • -60.405
 • Niet structureel
 • 231.435
 • 30.129
 • 201.306
 • 2020
 • Structureel
 • 297.196
 • 299.422
 • -2.226
 • Niet structureel
 • 130.951
 • 21.836
 • 109.115
 • 2021
 • Structureel
 • 299.688
 • 299.493
 • 195
 • Niet structureel
 • 99.192
 • 18.883
 • 80.309
 • 2022
 • Structureel
 • 297.277
 • 300.981
 • -3.704
 • Niet structureel
 • 83.803
 • 7.318
 • 76.485
 • 2023
 • Structureel
 • 299.281
 • 303.100
 • -3.818
 • Niet structureel
 • 71.044
 • 5.602
 • 65.443

Het betreft hier de lasten en baten exclusief de mutaties van de reserves. In onderdeel 3.3 is dit overzicht gespecificeerd per programma. Bij de niet structurele budgetten zijn de lasten hoger dan de baten. Dit wordt gecompenseerd door onttrekkingen aan de reserves waaronder de reserve tijdelijke budgetten.

Geprognosticeerde balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Met deze balans wordt meer inzicht gegeven in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

 • Bedragen x € 1.000
 • Activa
 • Vaste activa
 • Immateriële vaste activa
 • Activa in eigendom van derden
 • Materiële vaste activa
 • Investeringen met economisch nut
 • Investeringen met maatschappelijk nut
 • Financiële vaste activa
 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
 • Leningen aan deelnemingen
 • Leningen aan openbare lichamen
 • Overige langlopende leningen u/g
 • Uitzettingen nederlands schuldpapier met looptijd => 1 jr
 • Overige uitzettingen met looptijd => 1jr
 • Totaal vaste activa
 • Vlottende activa
 • Voorraden
 • Onderhanden werken
 • Vooruitbetalingen
 • Uitzettingen korter dan één jaar
 • Vorderingen op openbare lichamen
 • Rekening courant met het Rijk
 • Rekening courant overige niet-financiele instelllingen
 • Overige vorderingen
 • Uitzettingen Nederlands schulpapier < 1 jr
 • Overige uitzettingen < 1 jr
 • Liquide middelen
 • Overige overlopende activa
 • Totaal vlottende activa
 • Totaal activa
 • Passiva
 • Vaste Passiva
 • Eigen vermogen
 • Algemene reserve
 • Bestemmingsreserves
 • Nog te bestemmen resultaat
 • Voorzieningen
 • Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
 • Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
 • Vaste schuld
 • Door derden belegde gelden
 • Waarborgsommen
 • Totaal vaste passiva
 • Vlottende passiva
 • Vlottende schuld
 • Banksaldi
 • Overige vlottende schulden
 • Overlopende passiva
 • Vooruitontvangen bijdragen van de EU
 • Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk
 • Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid
 • Overige overlopende passiva
 • Totaal vlottende passiva
 • Totaal passiva
 • Realisatie
 • 2018
 • 899
 • 117.776
 • 229.461
 • 100.181
 • 122.550
 • 59.075
 • 42.905
 • 128.373
 • 312.966
 • 1.114.186
 • -328
 • 554
 • 35.673
 • 40.337
 • 2.124
 • 11.899
 • 18
 • 2.420
 • 17.325
 • 110.022
 • 1.224.208
 • 214.871
 • 774.864
 • 80.665
 • 9.212
 • 20.646
 • 113
 • 1
 • 1.100.372
 • 50.844
 • 2.538
 • 15.311
 • 50.810
 • 4.333
 • 123.836
 • 1.224.208
 • Geprognostiseerde begroting
 • 2019
 • 2.299
 • 127.055
 • 349.551
 • 155.216
 • 271.000
 • 57.475
 • 36.977
 • 9.960
 • 1.009.533
 • 9.210
 • 554
 • 17.885
 • 2.124
 • 11.500
 • 539
 • 41.812
 • 1.051.345
 • 230.195
 • 636.415
 • 62.889
 • 9.385
 • 22.276
 • 113
 • 1
 • 961.273
 • 50.844
 • 1.001
 • 136
 • 38.091
 • 90.072
 • 1.051.345
 • 2020
 • 1.750
 • 132.379
 • 403.315
 • 155.216
 • 275.033
 • 55.875
 • 42.384
 • 1.065.953
 • 9.210
 • 554
 • 2.124
 • 11.500
 • 23.388
 • 1.089.341
 • 253.018
 • 569.591
 • 9.558
 • 24.196
 • 113
 • 1
 • 856.477
 • 147.096
 • 50.844
 • 1.001
 • 136
 • 33.787
 • 232.864
 • 1.089.341
 • 2021
 • 3.680
 • 130.164
 • 409.666
 • 155.216
 • 274.910
 • 54.275
 • 39.031
 • 1.066.943
 • 9.210
 • 554
 • 2.124
 • 11.500
 • 23.388
 • 1.090.331
 • 206.292
 • 535.813
 • 8.185
 • 26.231
 • 113
 • 1
 • 776.635
 • 232.591
 • 50.844
 • 1.001
 • 136
 • 29.123
 • 313.696
 • 1.090.331
 • 2022
 • 1.354
 • 124.540
 • 408.927
 • 155.216
 • 270.486
 • 52.675
 • 33.400
 • 1.046.599
 • 9.210
 • 554
 • 2.124
 • 11.500
 • 23.388
 • 1.069.987
 • 150.912
 • 518.412
 • 8.413
 • 28.446
 • 113
 • 1
 • 706.297
 • 283.372
 • 50.844
 • 1.001
 • 136
 • 28.336
 • 363.690
 • 1.069.987
 • 2023
 • 119.475
 • 424.869
 • 155.216
 • 265.885
 • 44.075
 • 27.847
 • 1.037.367
 • 9.210
 • 554
 • 2.124
 • 11.500
 • 23.388
 • 1.060.755
 • 102.047
 • 505.652
 • 8.641
 • 37.788
 • 113
 • 1
 • 654.243
 • 326.195
 • 50.844
 • 1.001
 • 136
 • 28.336
 • 406.513
 • 1.060.755

Raming van het EMU-saldo

In bijlage 6 is de raming van het EMU saldo nader uitgewerkt.

 • Bedragen x € 1.000
 • Raming EMU-saldo
 • 2019
 • -199.900
 • 2020
 • -183.000
 • 2021
 • -121.000
 • 2022
 • -95.000
 • 2023
 • -70.000

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In de begroting zijn onderstaande structurele bedragen opgenomen voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Een nadere toelichting is opgenomen in bijlage 7.

 • Bedragen x € 1.000
 • Wachtgelden en pensioenen Gedeputeerde Staten
 • Wachtgelden voormalig personeel
 • 2019
 • 554
 • 575
 • 2020
 • 554
 • 575
 • 2021
 • 554
 • 575
 • 2022
 • 554
 • 575
 • 2023
 • 554
 • 575

Stand van de investeringen

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de vaste activa waaronder de investeringen. In bijlage 1 is een nader detaillering van de investeringen opgenomen, dit betreft investeringen die nog onderhanden of opgeleverd zijn. Onderstaand is het totaal van investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut opgenomen.

 • Bedragen x € 1.000
 • Investeringen met economisch nut
 • Investeringen met maatschappelijk nut
 • Totaal investeringen
 • Realisatie 2018
 • 117.776
 • 229.461
 • 347.237
 • Begroting 2019
 • 127.055
 • 349.551
 • 476.606
 • Begroting 2020
 • 132.379
 • 403.315
 • 535.694
 • Begroting 2021
 • 130.164
 • 409.666
 • 539.830
 • Begroting 2022
 • 124.540
 • 408.927
 • 533.467
 • Begroting 2023
 • 119.475
 • 424.869
 • 544.344

Financiering

In de paragraaf 4 financiering en beleggingen is het beheer van de financiële middelen nader uitgewerkt. Hieronder zijn de overzichten voor de komende jaren opgenomen.

 • Bedragen * € 1.000
 • Financieringssaldo per 1 januari
 • Mutatie EMU-saldo (zie bijlage)
 • Vrijval Uitzetting
 • Financieringssaldo per 31 december
 • 2019
 • 41.000
 • -199.900
 • 432.800
 • 273.900
 • 2020
 • 273.900
 • -183.000
 • 1.600
 • 92.500
 • 2021
 • 92.500
 • -121.000
 • 51.600
 • 23.100
 • 2022
 • 23.100
 • -95.000
 • 11.600
 • -60.300
 • 2023
 • -60.300
 • -70.000
 • 11.600
 • -118.700

Gemiddelde omvang belegd vermogen

 • Bedragen * € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2019
 • 157.000
 • 384.000
 • 541.000
 • 2020
 • 183.000
 • 167.000
 • 350.000
 • 2021
 • 83.000
 • 140.000
 • 223.000
 • 2022
 • 36.000
 • 109.000
 • 145.000
 • 2023
 • 94.000
 • 94.000

Rendement beleggingen en rente baten/-lasten

 • Bedragen * € 1.000
 • Rendement beleggingen obligaties & leningen aan decentrale overheden
 • Rentebaten lang
 • Rentebaten kort
 • Totaal rendementen & rentebaten
 • Rentebaten lang
 • Rentebaten kort
 • Totaal rendementen & rentebaten
 • 2019
 • 62.930
 • 3.360
 • 0
 • 66.290
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2020
 • 760
 • 3.360
 • 0
 • 4.120
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2021
 • 750
 • 1.840
 • 0
 • 2.590
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2022
 • 750
 • 620
 • 0
 • 1.370
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2023
 • 710
 • 230
 • 0
 • 940
 • 447
 • 0
 • 447

Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

In bijlage 4 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva.
Bij de stand van de VAR hieronder is nog geen rekening gehouden met toekomstige begrotingssaldi en met de reservering van het structurele begrotingssaldo van € 5 miljoen.

 • bedragen x € 1.000,-
 • Basis reserve
 • Vrij aanwendbare reserve (VAR)
 • Bestemmingsreserves
 • Totaal reserves
 • Totaal voorzieningen
 • Totaal overlopende passiva (OP)
 • Totaal reserves en voorzieningen en overlopende passiva
 • Realisatie 2018
 • 10.000
 • 204.871
 • 774.864
 • 989.735
 • 29.858
 • 43.543
 • 1.063.137
 • Begroting 2019
 • 10.000
 • 220.195
 • 636.415
 • 866.610
 • 31.661
 • 39.228
 • 937.498
 • Begroting 2020
 • 10.000
 • 243.018
 • 569.591
 • 822.609
 • 33.754
 • 34.924
 • 891.287
 • Begroting 2021
 • 10.000
 • 196.292
 • 535.813
 • 742.105
 • 34.416
 • 30.261
 • 806.782
 • Begroting 2022
 • 10.000
 • 140.912
 • 518.412
 • 669.324
 • 36.859
 • 29.474
 • 735.657
 • Begroting 2023
 • 10.000
 • 92.047
 • 505.652
 • 607.700
 • 46.429
 • 29.474
 • 683.603

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De cijfers over het jaar 2018 hebben betrekking op de cijfers uit de jaarstukken 2018 zoals door PS vastgesteld op 22 mei 2019. De voor 2019 en volgende jaren vermelde bedragen zijn inclusief de besluitvorming van de Staten tot en met 1 juli 2019 en de doorwerking van de begrotingswijzigingen van voorgaande jaren.
In bijlage 8 zijn de uitgangspunten begroting 2020 inclusief toelichting opgenomen.

Print deze pagina