3. Ontwikkeling baten en lasten

Begroting

Hieronder staat de ontwikkeling van de baten, de lasten en de mutaties van de reserves. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele baten en lasten. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt of de provinciale begroting structureel in evenwicht is en blijft.

De structurele baten en lasten betreffen alle budgetten met een looptijd tot en met 2028. Dus ook de onderdelen voorzieningen, overlopende passiva of reserves.

De mutaties in de bestemmingsreserves hebben vooral betrekking op de reserves van de tijdelijke budgetten. De verschuiving van de bestedingsritmes over de jaren heen verloopt via deze reserves. In het ene jaar wordt gevormd en in het volgende jaar en/of volgende jaren wordt onttrokken aan deze reserves.

Ontwikkeling financieel kader 2019 t/m 2023

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Baten
 • Totaal baten
 • Lasten
 • Totaal lasten
 • Saldo voor bestemming reserves
 • Totaal saldo voor bestemming reserves
 • Reserves
 • Totaal reserves
 • Saldo na bestemming reserves
 • Begrotingssaldo
 • Structureel
 • Overig
 • Structureel
 • Overig
 • Structureel
 • Overig
 • Beschikking
 • Vorming
 • Structureel
 • Overig
 • 2019
 • 359,4
 • 30,1
 • 389,5
 • 300,4
 • 230
 • 530,4
 • 59
 • -199,9
 • -140,9
 • 308,3
 • 104,5
 • 203,8
 • 60,6
 • 2,3
 • 62,9
 • 2020
 • 299,4
 • 21,8
 • 321,3
 • 305
 • 123,1
 • 428,1
 • -5,6
 • -101,3
 • -106,9
 • 138,6
 • 31,7
 • 106,9
 • 0,7
 • -0,7
 • 0
 • 2021
 • 301,2
 • 17,2
 • 318,4
 • 311,2
 • 87,7
 • 398,9
 • -10
 • -70,5
 • -80,1
 • 95,2
 • 14,7
 • 80,5
 • -1,7
 • 1,7
 • 0
 • 2022
 • 304,5
 • 3,9
 • 308,3
 • 310,9
 • 70,2
 • 381,1
 • -6,5
 • -66,3
 • -72,8
 • 81,5
 • 8,7
 • 72,8
 • 2,2
 • -2,2
 • 0
 • 2023
 • 306,4
 • 2,3
 • 308,7
 • 310,7
 • 59,7
 • 370,3
 • -4,3
 • -57,4
 • -61,6
 • 66,8
 • 5,2
 • 61,6
 • 4,5
 • -4,5
 • 0

Ontwikkeling financieel kader 2024 t/m 2028

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Baten
 • Totaal baten
 • Lasten
 • Totaal lasten
 • Saldo voor bestemming reserves
 • Totaal saldo voor bestemming
 • Reserves
 • Totaal reserves
 • Saldo na bestemming reserves
 • Begrotingssaldo
 • structureel
 • Overig
 • structureel
 • Overig
 • structureel
 • Overig
 • beschikking
 • vorming
 • structureel
 • Overig
 • 2024
 • 309,9
 • 0,1
 • 310
 • 312,9
 • 6,9
 • 319,8
 • -3
 • -6,8
 • -9,8
 • 9,8
 • 0
 • 9,8
 • 5,8
 • -5,8
 • 0
 • 2025
 • 314,6
 • 0,1
 • 314,7
 • 318,2
 • 0,1
 • 318,3
 • -3,6
 • 0
 • -3,6
 • 8,8
 • 0
 • 8,8
 • 5,2
 • 0
 • 5,2
 • 2026
 • 319,5
 • 0,1
 • 319,6
 • 323,8
 • 0,1
 • 323,9
 • -4,2
 • 0
 • -4,2
 • 8,8
 • 0
 • 8,8
 • 4,6
 • 0
 • 4,6
 • 2027
 • 324,8
 • 0,1
 • 324,9
 • 329,5
 • 0,1
 • 329,6
 • -4,7
 • 0
 • -4,7
 • 8,8
 • 0
 • 8,8
 • 4,1
 • 0
 • 4,1
 • 2028
 • 301,1
 • 0,1
 • 301,2
 • 306,4
 • 0,1
 • 306,5
 • -5,3
 • 0
 • -5,3
 • 8,8
 • 0
 • 8,8
 • 3,5
 • 0
 • 3,5

Baten
Provinciefonds algemene uitkering

Ontwikkeling accres
De meicirculaire 2019 is de algemene uitkering geactualiseerd. Over zowel het huidige jaar als de meerjarenraming zien we dalende inkomsten uit het provinciefonds. Door het cumulatieve effect van het accres hebben de lagere realisatie van de Rijksuitgaven over 2018 een structureel nadelig effect op het accres.

Daarnaast zijn in de meicirculaire 2019, ten opzichte van de septembercirculaire 2018, de loon- en prijsontwikkelingen over de gehele periode naar beneden bijgesteld. In lijn hiermee worden ook de Rijksuitgaven lager geraamd, hetgeen een cumulatief negatief effect heeft op het accres in het provinciefonds.

Raming accres
Vanwege de hoge onzekerheid blijven we in de ramingen van de algemene uitkering voorzichtigheidshalve rekening houden met een 1%-punt lager accres om tegenvallers op te kunnen vangen. Voor de jaren waarin het accres boven de 5% ligt, wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een 2%-punt lager accres. Dit is het geval in de jaarschijf 2019 waar het accres volgens de meicirculaire zelfs boven de 7% uitkomt.

Dit resulteert in onderstaande raming van de algemene uitkering.

Raming algemene uitkering

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Accres cf. meicirculaire 2019
 • Begroting 2019
 • Bestuursakkoord 2020
 • Begroting 2020
 • Mutatie
 • 2019
 • 7,3%
 • 169,7
 • 172,7
 • 170,9
 • -1,8
 • 2020
 • 3,13%
 • 174
 • 177
 • 176,1
 • -1
 • 2021
 • 2,56%
 • 177,8
 • 180,6
 • 177,2
 • -3,3
 • 2022
 • 2,95%
 • 181,8
 • 184,5
 • 179,6
 • -4,9
 • 2023
 • 3,76%
 • 186,3
 • 189
 • 183,2
 • -5,8

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
De gegevens over het wagenpark van onze provincie zijn geactualiseerd aan de hand van de opgaaf van de belastingdienst per 1 januari 2019.

In het vorige coalitieakkoord is opgenomen dat de opcenten dalen met € 20 miljoen per jaar in de periode 2016-2019. Bij de begroting 2018 is besloten om de opcenten met ingang van 2020 structureel met € 10 miljoen te verlagen ten opzichte van de raming in de begroting 2017. Daarnaast zijn de opcenten de afgelopen jaren steeds geïndexeerd.

Bij het huidige bestuursakkoord 2019-2023 is besloten om de opcenten gedurende deze bestuursperiode niet te indexeren. Hierdoor blijft het niveau van de opcenten voor de jaren 2020 tot en met 2023 op 87,0 punten. Hieronder zijn de verwachte inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting aangegeven.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begroting 2019
 • Bestuursakkoord 2020
 • Begroting 2020
 • Mutatie
 • 2019
 • 55,9
 • 57,1
 • 57,1
 • 0,0
 • 2020
 • 68,4
 • 69,9
 • 69,9
 • 0,0
 • 2021
 • 69,7
 • 71,1
 • 69,9
 • -1,3
 • 2022
 • 71,0
 • 72,4
 • 69,9
 • -2,6
 • 2023
 • 72,4
 • 73,9
 • 69,9
 • -4,0

Rendement vermogen
Op basis van een geactualiseerde liquiditeitenprognose is het verwachte rendement herberekend. In 2019 is het overgrote deel van de obligatieportefeuille verkocht waarmee het rendement naar voren is gehaald.

Verwacht rendement

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begroting 2019
 • Bestuursakkoord
 • Begroting 2020
 • Mutatie
 • 2019
 • 11,7
 • 11,7
 • 12,9
 • 1,2
 • 2020
 • 10,4
 • 10,4
 • 0,8
 • -9,6
 • 2021
 • 8,9
 • 8,9
 • 0,8
 • -8,1
 • 2022
 • 6,7
 • 6,7
 • 0,8
 • -5,9
 • 2023
 • 4,5
 • 6,4
 • 0,7
 • -5,7

Lasten

Nominale ontwikkeling
De raming voor nominaal is gebaseerd op de septembercirculaire 2018. Voor 2020 houden we rekening met 2,0%, in 2021 1,9% en voor de jaren daarna met 1,8%. Conform de uitgangspunten begroting (bijlage 8) worden aan bepaalde onderdelen in de begroting afwijkende inflatiepercentages toegekend.

Nominale ontwikkeling

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Nominaal lonen
 • Nominaal goederen en diensten
 • Begroting 2019
 • Bestuursakkoord
 • Begroting 2020 *
 • 2019
 • 3,00%
 • 1,60%
 • 6,1
 • 0,8
 • 0,8
 • 2020
 • 2,50%
 • 2,00%
 • 11,9
 • 6,9
 • 1,9
 • 2021
 • 3,00%
 • 1,90%
 • 18,2
 • 12,8
 • 7,6
 • 2022
 • 3,60%
 • 1,80%
 • 24,2
 • 19,1
 • 14
 • 2023
 • 3,60%
 • 1,80%
 • 30,5
 • 25,1
 • 20,1
535888

 

Print deze pagina