2. Ontwikkeling begrotingssaldo

Begroting

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal niet beleidsmatige wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2019 tot aan de begroting 2020 stapsgewijs weer.
Bij de begroting 2019 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2018 en in de oktober- en novembervergadering. Daarnaast hebben we de septembercirculaire 2018 verwerkt en heeft de wijziging onder mandaat GS in december plaatsgevonden. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2018.

Bij de 1e berap 2019 zijn een aantal wijzigingen vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo. En in de Statenvergadering van mei zijn naast de jaarrekening 2018 nog een tweetal begrotingswijzigingen vastgesteld.

Vervolgens zijn door GS de aannames met betrekking tot het provinciefonds, nominaal en het dividend onder mandaat in de begroting verwerkt. Hiermee is het begrotingssaldo voor het bestuursakkoord bepaald.

Op 26 juni 2019 hebben uw Staten het Bestuursakkoord 2019-2023 vastgesteld. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn verwerkt in onderstaande schema. Daarnaast is de meicirculaire provinciefonds 2019 verwerkt en heeft voor de zomervakantie nog een verkoop plaatsgevonden van het overgrote deel van onze obligatieportefeuille.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2019
 • PS 2e berap 2018
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2018
 • PS 31-10-2018 Agenda 2028
 • PS 31-10-2018 Notitie vereenvoudiging financieel beleid
 • PS 14-11-2018 Nota van wijzigingen begroting - amendementen
 • PS 28-11-208 Nota legesverordening, incl. amendement
 • GS Provinciefonds – effecten sept.circulaire 2018
 • GS Mandaatwijziging december 2018
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2018
 • PS 31-10-2019 Notitie vereenvoudiging financieel beleid
 • PS 26/27-02-2019 Regiodeals en WTC
 • PS 1e berap 2019
 • GS 1e berap 2019
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2019
 • PS 22-05-2019 Jaarstukken
 • PS 22-05-2019 Energieneutrale provincie
 • PS 22-05-2019 Instellen reserve transitievergoeding fracties
 • GS Dividend Alliander
 • Financieel kader tbv bestuursakkoord
 • Begrotingssaldo bij bestuursakkoord 2019-2023
 • PS 26-06-2019 Bestuursakkoord
 • GS Provinciefonds – effecten meicirculaire 2019
 • GS Mandaatwijziging juli 2019: verkoop obligaties
 • GS Mandaatwijziging juli 2019
 • Begroting 2020: Aanvulling saldo uit VAR
 • Begrotingssaldo bij begroting 2020
 • 2019
 • 0
 • -6,6
 • -6,6
 • -2
 • 1,4
 • -1,6
 • 0,2
 • 2,9
 • -0,2
 • -5,9
 • 1,1
 • -8,1
 • 8,8
 • 17,2
 • 13,1
 • -1,8
 • -0,3
 • -0,1
 • 7
 • 0,6
 • 18,4
 • 9,2
 • 1,2
 • 34,3
 • -0,3
 • 62,9
 • 2020
 • 10,1
 • -1,9
 • 8,2
 • -2
 • 1,4
 • 0,3
 • 3
 • 10,9
 • -0,1
 • -4,5
 • -2,9
 • -3,8
 • -0,4
 • 0,5
 • 0,1
 • -33,4
 • -1,2
 • -5,3
 • -0,3
 • 40,1
 • 0
 • 2021
 • 7
 • -0,3
 • 6,7
 • 1,5
 • 0,3
 • 2,7
 • 11,3
 • -0,2
 • -0,5
 • 0,1
 • -3,2
 • 7,4
 • 1,9
 • 9,3
 • -48
 • -4,3
 • -3,5
 • -0,2
 • 46,7
 • 0
 • 2022
 • 4
 • 4
 • 1,6
 • 0,3
 • 2,8
 • 8,7
 • -0,5
 • 0,1
 • -1,8
 • 6,5
 • 4,3
 • 10,8
 • -57,9
 • -6,7
 • -1,4
 • -0,1
 • 55,4
 • 0
 • 2023
 • 13
 • -0,7
 • 12,3
 • 1,6
 • 0,3
 • 2,7
 • 16,8
 • 0,3
 • 17,1
 • 4,3
 • 21,4
 • -64,9
 • -5,8
 • 0,6
 • 0,1
 • 48,9
 • 0

 

Print deze pagina