Bijlage 7 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Begroting

Voor verplichtingen die aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume zijn verbonden schrijft het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor, dat een structurele begrotingspost wordt opgenomen. Dit heeft erin geresulteerd, dat voor de volgende verplichtingen een structurele begrotingspost is opgenomen.

 • Wachtgelden en reeds ingegane pensioenen Gedeputeerde Staten leden en hun nabestaanden: € 554.000,- opgenomen in programma 1, beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten.
 • Lasten voormalig personeel. De structurele begrotingspost bedraagt € 575.000,- en is opgenomen in programma 6, beleidsveld 6.1 Mensen.

We kennen een voorziening voor waardeoverdracht pensioenen GS leden. Gedeputeerden die na 1 januari 1998 afgetreden zijn, hebben het recht om hun opgebouwde pensioen over te dragen aan een pensioenfonds. Op pensioenoverdrachten kan ook een beroep worden gedaan door gedeputeerden die voor 1 januari 1998 zijn afgetreden. Waardeoverdracht van pensioen is niet meer mogelijk wanneer het pensioen is ingegaan. Jaarlijks wordt een herberekening gemaakt voor de op handen zijnde overdracht van de pensioenen aan het ABP. De omvang van de voorziening bedraagt per 31 december 2018 € 7.386.800,-

Hieronder staan de structureel in de begroting opgenomen bedragen.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Wachtgelden en pensioenen Gedeputeerde Staten
 • Wachtgelden voormalig personeel
 • 2019
 • 554
 • 575
 • 2020
 • 554
 • 575
 • 2021
 • 554
 • 575
 • 2022
 • 554
 • 575
 • 2023
 • 554
 • 575
Print deze pagina