Bijlage 5 Tijdelijke budgetten

Begroting

Tijdelijke budgetten

 • Beleidsveld
 • B0101
 • B0101
 • B0101
 • B0201
 • B0202
 • B0204
 • B0301
 • B0301
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0305
 • B0305
 • B0305
 • B0403
 • B0403
 • B0405
 • B0405
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0503
 • B0503
 • B0601
 • B0602
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0105
 • B0105
 • B0201
 • B0202
 • B0202
 • B0301
 • B0301
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0305
 • B0306
 • B0401
 • B0401
 • B0402
 • B0405
 • B0502
 • B0706
 • B0105
 • B0201
 • B0201
 • B0201
 • B0201
 • B0201
 • B0201
 • B0202
 • B0203
 • B0203
 • B0204
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0303
 • B0303
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0305
 • B0305
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0404
 • B0404
 • B0404
 • B0404
 • B0405
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0503
 • B0503
 • B0503
 • B0602
 • B0602
 • B0602
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • Naam
 • Eindig 2019
 • Dorpentop 2019
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenverkiezingen
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Decentralisatieuitkering Beter Benutten
 • Lectoraat weidevogels
 • Nationaal Park Lauwersmeer en Drents Fries Wold
 • Congres Grondgebonden GLB
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Fairtrade gemeenten
 • Regiodeal Natuurinclusieve landbouw
 • DU Deltaprogramma zoetwater
 • Impuls Omgevingsveiligheid IOV
 • Oevers en kaden projecten
 • Duurzame energie
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Voorbereiding Windpark Fryslan
 • Investeringskader Waddengebied
 • University Campus Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Paard van Fryslan
 • REP Friese Meren Project
 • Herstructurering woningvoorraad
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Ontwikkelbudget voor de gebiedsagendas
 • REP Friese Meren Project
 • Sociaal beleid
 • Zorgvoorzieningen
 • Beleidsnota KTU: Grinzen oer
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Evenementenfonds KH2018
 • Iepen Up
 • Museum Belvedere
 • Proceskosten LF2018
 • Beleidsnota KTU: Grinzen oer
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Organisatie van de toekomst
 • KCC Klant contact centrum
 • Congres Grondgebonden GLB
 • Regiodeal Natuurinclusieve landbouw
 • Regiodeal NOF Versnellingsagenda
 • Subtotaal eindig 2019
 • Eindig 2020
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Planstudie aquaduct Bolsward
 • NUON Investeringsagenda Drachten - Heerenveen
 • RSP concrete infraprojecten
 • Insectennetwerk
 • Weidevogellandschappen
 • Duurzaam door
 • Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust
 • Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • Jong leren eten
 • Knelpunten geluidhinder provinciale wegen
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Omgevingsvisie
 • Circulaire economie
 • Innovatie steiger visserijhaven Harlingen
 • De ondernemer centraal
 • Gastvrij Fryslan
 • 75 jaar bevrijding
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Subtotaal eindig 2020
 • Eindig 2021 en verder
 • Decentralisatie uitkering Waddenfonds
 • Onderzoek Lelylaan
 • Planstudie N354 Sneek-Leeuwarden
 • Planstudie spooraquaduct VHK
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Verkeersveiligheid educatie
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Project onrechtmatig gebruik
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • Budgetsubsidie faunabeheereenheid
 • Uitvoering werkplan weidevogels
 • Biodiversiteit
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
 • Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds
 • Transitiefonds landbouw
 • Akkerbouwacademie crop chain
 • Landbouwagenda 2014-2020
 • Landbouwagenda met Dairy Valley
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Veenweidevisie
 • Klimaatenvelop 2019 veenweide
 • Hegewarren
 • De Saiter
 • Kaderrichtlijn water
 • Fryske deal
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Taskforce elkenien grien team
 • Jaarplan circulair
 • NOM packagedeal
 • Brede welvaart
 • Innovatiecluster Drachten
 • MKB voucher
 • VCF
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • IVC Drachten
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Vestigingsregeling
 • Bedrijventerreinen
 • Chinabeleid
 • ITS/WTC
 • Regeling internationaal ondernemen
 • Topdutch/Acquisitie
 • Vestigingsregeling
 • REP Wetsus fase 1
 • Breedband
 • Wetsus
 • Dairy Valley
 • Innovatiecluster Drachten
 • RUG Campus Fryslân
 • Wielerronde
 • Wurktalent
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Water circulair
 • Watercampus actieplan
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • EBNN Economic Board Noord Nederland
 • Noordelijke clusterorganisaties
 • Procesgeld team Europa
 • Beleid Gastfrijens
 • Merk Fryslan - Destinationmarketing
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Herbestemmingsregeling
 • Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B
 • Kansen in Kernen
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Zwembad De Welle
 • Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • Demografische ontwikkelingen
 • Kansenfonds
 • Nota plattelandsbeleid
 • Bestuursovereenkomst Lauwersmeer
 • Holwerd aan Zee
 • Ontmoetingsplekken
 • Procesgelden DOM's
 • Sociale leefbaarheid
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Museum Hindeloopen
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Willem Barentz
 • Monumenten en cultuurhistorie
 • Subsidieregeling monumenten
 • Kultuer oan 'e Kime
 • LF2028
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Taalbelied
 • Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
 • Aanpassing systemen voor omgevingswet
 • Energieneutraal provinciale gebouwen
 • Grondbank instrument
 • Gebiedsontwikkeling WTC fase II
 • Structuurversterking economie
 • Deelname Windpark
 • Holwerd aan Zee
 • Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2030
 • Subtotaal eindig 2021 en verder
 • Totaal
 • Lasten 2019
 • 50.000
 • 10.000
 • 150.000
 • 50.000
 • 250.000
 • 43.000
 • 75.000
 • 100.000
 • 100.000
 • 60.000
 • 30.000
 • 3.333.300
 • 101.900
 • 175.000
 • 2.525.000
 • 1.239.300
 • 212.700
 • 169.000
 • 856.300
 • 250.000
 • 2.606.000
 • 245.000
 • 250.000
 • 3.243.600
 • 3.641.200
 • 200.000
 • 311.700
 • 462.000
 • 1.027.800
 • 284.400
 • 13.800
 • 236.100
 • 70.000
 • 300.000
 • 150.000
 • 325.000
 • 11.400
 • 275.100
 • 500.000
 • 108.000
 • 0
 • 0
 • 4.800.000
 • 28.841.600
 • 50.000
 • 142.000
 • 0
 • 582.600
 • 38.224.000
 • 25.000
 • 687.700
 • 50.000
 • 983.000
 • 1.431.900
 • 257.800
 • 75.000
 • 100.000
 • 200.000
 • 100.200
 • 320.000
 • 250.000
 • 600.000
 • 2.167.200
 • 79.700
 • 500.000
 • 46.826.100
 • 28.878.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 250.000
 • 0
 • 900.000
 • 164.000
 • 42.500
 • 50.800
 • 300.000
 • 200.000
 • 0
 • 860.000
 • 5.200.000
 • 690.000
 • 126.600
 • 262.700
 • 0
 • 380.600
 • 2.969.600
 • 2.500.000
 • 0
 • 1.043.000
 • 4.147.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 400.000
 • 122.500
 • 0
 • 1.219.800
 • 0
 • 0
 • 678.500
 • 0
 • 200.600
 • 327.200
 • 720.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.281.600
 • 2.200.000
 • 0
 • 0
 • 1.504.300
 • 6.377.900
 • 0
 • 0
 • 1.262.800
 • 0
 • 0
 • 575.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 362.000
 • 5.538.700
 • 1.503.800
 • 5.486.800
 • 1.455.800
 • 54.000
 • 1.136.000
 • 7.000.000
 • 4.064.200
 • 361.500
 • 837.000
 • 1.848.400
 • 145.200
 • 700.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • -30.100
 • 1.884.200
 • 500.000
 • 2.900
 • 120.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.824.900
 • 4.598.700
 • 0
 • 54.000
 • 220.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 109.753.000
 • 185.420.700
 • Lasten 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50.000
 • 142.000
 • 100.000
 • 0
 • 16.000.000
 • 175.000
 • 480.000
 • 30.000
 • 975.000
 • 11.182.000
 • 40.000
 • 200.000
 • 100.000
 • 300.000
 • 150.000
 • 200.000
 • 250.000
 • 400.000
 • 40.000
 • 529.700
 • 500.000
 • 31.843.700
 • 28.878.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 1.825.000
 • 250.000
 • 250.000
 • 160.000
 • 50.600
 • 45.000
 • 0
 • 300.000
 • 1.350.000
 • 500.000
 • 1.400.000
 • 1.300.000
 • 950.000
 • 250.000
 • 0
 • 250.000
 • 325.000
 • 1.645.000
 • 200.000
 • 75.000
 • 968.000
 • 1.032.800
 • 1.500.000
 • 440.000
 • 360.000
 • 600.000
 • 110.000
 • 250.000
 • 898.000
 • 0
 • 100.000
 • 828.000
 • 0
 • 200.000
 • 327.200
 • 80.000
 • 500.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 2.513.500
 • 3.252.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.822.700
 • 200.000
 • 200.000
 • 623.200
 • 0
 • 0
 • 550.000
 • 75.000
 • 450.000
 • 300.000
 • 2.500.000
 • 750.000
 • 403.000
 • 269.600
 • 200.000
 • 3.345.100
 • 0
 • 0
 • 750.000
 • 1.600.000
 • 0
 • 400.000
 • 413.800
 • 510.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150.000
 • 50.000
 • 20.000
 • 1.986.500
 • 0
 • 125.000
 • 0
 • 150.000
 • 918.000
 • 0
 • 2.000.000
 • 3.456.000
 • 0
 • 0
 • 400.000
 • 600.000
 • 125.000
 • 4.447.000
 • 750.000
 • 0
 • 3.000.000
 • 1.250.000
 • 91.403.000
 • 123.246.700
 • Lasten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.878.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 1.850.000
 • 250.000
 • 250.000
 • 0
 • 50.600
 • 45.000
 • 0
 • 300.000
 • 1.350.000
 • 1.000.000
 • 1.000.000
 • 1.300.000
 • 950.000
 • 250.000
 • 0
 • 250.000
 • 148.900
 • 6.286.000
 • 1.000.000
 • 75.000
 • 0
 • -80.000
 • 2.000.000
 • 440.000
 • 360.000
 • 600.000
 • 110.000
 • 250.000
 • 393.000
 • 1.000.000
 • 100.000
 • 846.000
 • 0
 • 200.000
 • 327.200
 • 50.000
 • 500.000
 • 50.000
 • 0
 • 150.000
 • 150.000
 • 500.000
 • 100.000
 • 5.213.500
 • 1.125.000
 • 220.000
 • 0
 • 2.941.300
 • 200.000
 • 500.000
 • 71.300
 • 500.000
 • 1.600.000
 • 550.000
 • 75.000
 • 450.000
 • 300.000
 • 2.500.000
 • 750.000
 • 100.000
 • 733.100
 • 200.000
 • 3.244.000
 • 1.580.400
 • 0
 • 750.000
 • 400.000
 • 0
 • 600.000
 • 251.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 667.000
 • 350.000
 • 250.000
 • 20.000
 • 115.000
 • 0
 • 125.000
 • 0
 • 150.000
 • 918.000
 • 3.200.000
 • 2.000.000
 • 0
 • 2.000.000
 • 0
 • 300.000
 • 600.000
 • 125.000
 • 500.000
 • 250.000
 • 1.720.000
 • 3.000.000
 • 1.250.000
 • 95.824.600
 • 95.824.600
 • Lasten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.878.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.850.000
 • 287.000
 • 250.000
 • 0
 • 50.600
 • 0
 • 0
 • 300.000
 • 1.350.000
 • 1.000.000
 • 695.900
 • 1.300.000
 • 0
 • 250.000
 • 0
 • 250.000
 • 0
 • 3.000.000
 • 1.795.000
 • 0
 • 0
 • -90.000
 • 1.500.000
 • 660.000
 • 540.000
 • 600.000
 • 110.000
 • 250.000
 • 269.000
 • 1.000.000
 • 100.000
 • 651.000
 • 0
 • 200.000
 • 300.000
 • 50.000
 • 500.000
 • 25.000
 • 150.000
 • 200.000
 • 150.000
 • 500.000
 • 100.000
 • 0
 • 1.125.000
 • 220.000
 • 0
 • 1.080.100
 • 200.000
 • 500.000
 • -124.000
 • 750.000
 • 1.600.000
 • 550.000
 • 75.000
 • 450.000
 • 300.000
 • 2.500.000
 • 750.000
 • 100.000
 • 0
 • 0
 • 3.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 600.000
 • 115.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 667.000
 • 300.000
 • 250.000
 • 20.500
 • 115.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150.000
 • 927.000
 • 3.200.000
 • 2.000.000
 • 0
 • 2.000.000
 • 0
 • 0
 • 900.000
 • 125.000
 • 0
 • 0
 • 3.465.000
 • 3.000.000
 • 1.250.000
 • 81.182.100
 • 81.182.100
 • Lasten 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.878.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.350.000
 • 0
 • 250.000
 • 200.000
 • 50.600
 • 0
 • 0
 • 300.000
 • 1.350.000
 • 500.000
 • 50.000
 • 1.300.000
 • 0
 • 250.000
 • 0
 • 250.000
 • 0
 • 3.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • -95.700
 • 0
 • 660.000
 • 540.000
 • 500.000
 • 120.000
 • 250.000
 • 269.000
 • 900.000
 • 100.000
 • 114.800
 • 440.000
 • 0
 • 300.000
 • 0
 • 500.000
 • 25.000
 • 150.000
 • 250.000
 • 150.000
 • 500.000
 • 0
 • 0
 • 1.525.000
 • 220.000
 • 0
 • 20.000
 • 200.000
 • 800.000
 • 256.500
 • 1.000.000
 • 2.025.000
 • 550.000
 • 75.000
 • 450.000
 • 300.000
 • 2.500.000
 • 750.000
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 3.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 666.000
 • 200.000
 • 250.000
 • 20.000
 • 115.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150.000
 • 927.000
 • 3.200.000
 • 2.000.000
 • 0
 • 2.000.000
 • 0
 • 0
 • 900.000
 • 125.000
 • 0
 • 0
 • 1.088.000
 • 0
 • 1.250.000
 • 70.664.200
 • 70.664.200
 • Baten 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 342.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 347.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 135.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 169.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 207.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 65.000
 • 333.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.610.300
 • 3.957.800
 • Baten 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 79.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.252.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 207.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.538.800
 • 3.538.800
 • Baten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.213.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.213.500
 • 5.213.500
 • Baten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0