Bijlage 4 Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Begroting

De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn leningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uitdrukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd.

Reserves

De reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaarrekeningresultaat en het begrotingssaldo 2019 wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

 • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
 • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Overlopende passiva

Overlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:

 • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust.

Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen.

Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende passiva weergegeven.

Reserves per einde jaar

 • bedragen x € 1.000,-
 • Algemene reserve
 • Basis reserve
 • Variabele algemene reserve VAR *)
 • totaal
 • *) VAR inclusief rekeningsaldo 2018 en begrotingssaldo 2019
 • Bestemmingsreserve
 • Aankoop natuurterreinen
 • NUON inzet Wurkje foar Fryslan subsidie deel
 • Natuurpact
 • Jaarovergang structurele budgetten
 • Risicobuffer
 • Weerstandsbuffer
 • vml BDU verkeer en vervoer
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • De nieuwe Afsluitdijk
 • Gebiedsbudget
 • Generatiepact 2017 - 2019
 • BCB Breed cofinancieringsbudget
 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Ticketrisico's culturele producties
 • Tijdelijke budgetten categorie A
 • Tijdelijke budgetten categorie B
 • totaal
 • Totaal reserves
 • Realisatie 2018
 • 10.000
 • 204.871
 • 214.871
 • 1.645
 • 37.394
 • 43.612
 • 937
 • 107.427
 • 100.000
 • 35.463
 • 223.170
 • 25.163
 • 2.792
 • 1.909
 • 11.204
 • 25.164
 • 1.045
 • 99.198
 • 58.742
 • 774.864
 • 989.735
 • Begroting 2019
 • 10.000
 • 220.195
 • 230.195
 • 909
 • 7.585
 • 25.515
 • 0
 • 104.862
 • 100.000
 • 30.134
 • 258.165
 • 17.329
 • -81
 • 1.507
 • 1.488
 • 25.534
 • 0
 • 37.294
 • 26.174
 • 636.415
 • 866.610
 • Begroting 2020
 • 10.000
 • 243.018
 • 253.018
 • 909
 • 4.969
 • 9.557
 • 0
 • 105.121
 • 100.000
 • 30.130
 • 267.098
 • 5.679
 • 17
 • 1.161
 • 265
 • 25.534
 • 0
 • 10.160
 • 8.990
 • 569.591
 • 822.609
 • Begroting 2021
 • 10.000
 • 196.292
 • 206.292
 • 909
 • 3.519
 • 2.672
 • 0
 • 105.309
 • 100.000
 • 30.130
 • 259.505
 • 996
 • 96
 • 855
 • 70
 • 25.534
 • 0
 • 3.280
 • 2.938
 • 535.813
 • 742.105
 • Begroting 2022
 • 10.000
 • 140.912
 • 150.912
 • 909
 • 2.519
 • 2.883
 • 0
 • 105.383
 • 100.000
 • 30.130
 • 250.811
 • -404
 • 96
 • 591
 • 10
 • 22.254
 • 0
 • 339
 • 2.890
 • 518.412
 • 669.324
 • Begroting 2023
 • 10.000
 • 92.047
 • 102.047
 • 909
 • 119
 • 3.182
 • 0
 • 105.449
 • 100.000
 • 30.130
 • 241.998
 • 0
 • 96
 • 396
 • 0
 • 22.254
 • 0
 • 0
 • 1.119
 • 505.652
 • 607.700

Voorzieningen per einde jaar

 • Prg.
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 6
 • bedragen x € 1.000,-
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Groot onderhoud wegen
 • Groot onderhoud water
 • Achterstallig onderhoud wegen
 • Achterstallig onderhoud water
 • Grondwaterplan
 • LVP project Baarderadeel LGR
 • Buma-legaten
 • Jorritsma-Boschmafonds
 • Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • Groot onderhoud gebouwen
 • Vrijwillige mobiliteit personeel
 • Persoonlijk ontwikkelbudget POB
 • Totaal Voorzieningen
 • Realisatie 2018
 • 7.387
 • 529
 • 3.370
 • 4.793
 • 10.459
 • 657
 • 11
 • 160
 • 131
 • 22
 • 1.420
 • 395
 • 525
 • 29.858
 • Begroting 2019
 • 7.387
 • 1.556
 • 3.993
 • 4.793
 • 10.459
 • 649
 • 11
 • 160
 • 119
 • 22
 • 1.593
 • 395
 • 525
 • 31.661
 • Begroting 2020
 • 7.387
 • 2.633
 • 4.857
 • 4.793
 • 10.459
 • 642
 • 11
 • 160
 • 106
 • 22
 • 1.766
 • 395
 • 525
 • 33.754
 • Begroting 2021
 • 7.387
 • 3.793
 • 5.739
 • 4.793
 • 10.459
 • 634
 • 11
 • 160
 • 107
 • 22
 • 393
 • 395
 • 525
 • 34.416
 • Begroting 2022
 • 7.387
 • 4.895
 • 6.639
 • 4.793
 • 10.459
 • 846
 • 11
 • 160
 • 107
 • 22
 • 621
 • 395
 • 525
 • 36.859
 • Begroting 2023
 • 7.387
 • 10.198
 • 10.460
 • 4.793
 • 10.459
 • 1.059
 • 11
 • 166
 • 107
 • 23
 • 849
 • 395
 • 525
 • 46.429

Overlopende passiva per einde jaar

 • Prg.
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • bedragen x € 1.000,-
 • RCW
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr
 • Wadlopen
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Life Alde Feanen N2000 voorbereiding
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Weidevogelcompensatie
 • Actieplan geluid
 • POP3 ANLB leefgebied
 • Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF
 • Totaal Overlopende passiva
 • Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva
 • Realisatie 2018
 • 22
 • 32.361
 • 3.817
 • 874
 • 142
 • 128
 • 114
 • 1.684
 • 2.059
 • 1.735
 • 22
 • 250
 • 333
 • 43.543
 • 1.063.137
 • Begroting 2019
 • 22
 • 29.104
 • 3.817
 • 874
 • 142
 • 128
 • 114
 • 668
 • 2.059
 • 1.610
 • 22
 • 333
 • 333
 • 39.228
 • 937.498
 • Begroting 2020
 • 22
 • 24.967
 • 3.817
 • 874
 • 142
 • 128
 • 114
 • 668
 • 2.059
 • 1.610
 • 22
 • 167
 • 333
 • 34.924
 • 891.287
 • Begroting 2021
 • 22
 • 20.470
 • 3.817
 • 874
 • 142
 • 128
 • 114
 • 668
 • 2.059
 • 1.610
 • 22
 • 0
 • 333
 • 30.261
 • 806.782
 • Begroting 2022
 • 22
 • 19.683
 • 3.817
 • 874
 • 142
 • 128
 • 114
 • 668
 • 2.059
 • 1.610
 • 22
 • 0
 • 333
 • 29.474
 • 735.657
 • Begroting 2023
 • 22
 • 19.683
 • 3.817
 • 874
 • 142
 • 128
 • 114
 • 668
 • 2.059
 • 1.610
 • 22
 • 0
 • 333
 • 29.474
 • 683.603
Print deze pagina